Atesa la publicació en el “Diari de Mallorca el dia 26 de novembre”, d’un article en el qual l’ajuntament motivava als veïns del municipi de Binissalem a participar en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2016Descargar 13.42 Kb.
Fecha de conversión16.04.2017
Tamaño13.42 Kb.
(Pare/mare).......................................................................................................................................................amb DNI............................... i amb domicili a .................................................................. de Binissalem.

Atesa la publicació en el “Diari de Mallorca el dia 26 de novembre”, d’un article en el qual l’ajuntament motivava als veïns del municipi de Binissalem a participar en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2016.

A la vista de la información aparecida en el “Diario de Mallorca” el día 26 de noviembre, en la cual se instaba a los vecinos del municipio de Binissalem a participar en la elaboración de los presupuestos para el año 2016.
EXPOSO:

EXPONGO:


Sóc pare/mare d'un alumne matriculat en el CEIP Binissalem i , estic molt preocupat per la falta de zones amb ombres al pati de l’escola. La zona d’esbarjo no està parcialment coberta.

1 Soy padre/madre de un alumno matriculado en el CEIP Binissalem y estoy muy preocupado por la falta de zonas con sombra en el patio de la escuela. La zona de recreo no está parcialmente cubierta.


2. Que sent un CEIP, el manteniment de les instal·lacions i la seva millora correspon a aquest ajuntament.

2. Que siendo un CEIP, el mantenimiento de las instalaciones y su mejora corresponde a este ayuntamiento.


3. Que és una petició de Prevenció de Riscos de Salut Infantil. El sol cada vegada és més perjudicial per la salut dels infants.

3. Que es una petición de Prevención de Riesgos de Salud Infantil. El sol cada vez es más perjudicial para la salud de los niños.
4. Que és una reivindicació realitzada des de fa anys, tant des de la APA com des del Centre Escolar.

4. Que es una reivindicación realizada desde hace años, tanto desde la APA como desde el Centro Escolar.


Per tot això, SOL·LICITO:

Por todo esto, SOLICITO:


Que es concedeixi la partida pressupostària per a la instal·lació de tendals de lona en tot el pati escolar per a la PRIMAVERA DEL PROPER ANY 2016.

Que se conceda la partida presupuestaria para la instalación de toldos de lona en todo el patio escolar para la PRIMAVERA DEL PRÓXIMO AÑO 2016.
Binissalem, 30 de novembre de 2015

(Signatura del sol·licitant)
SENYOR BATLE DEL AJUNTAMENT DE BINISSALEM

(Pare/mare).......................................................................................................................................................amb DNI............................... i amb domicili a .................................................................. de Binissalem.Atesa la publicació en el “Diari de Mallorca el dia 26 de novembre”, d’un article en el qual l’ajuntament motivava als veïns del municipi de Binissalem a participar en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2016.

A la vista de la información aparecida en el “Diario de Mallorca” el día 26 de noviembre, en la cual se instaba a los vecinos del municipio de Binissalem a participar en la elaboración de los presupuestos para el año 2016.
EXPOSO:

EXPONGO:


1. Sóc pare/mare d'un alumne matriculat en el CEIP Binissalem i , estic molt preocupat per la falta de zones amb ombres al pati de l’escola. La zona d’esbarjo no està parcialment coberta.

1. Soy padre/madre de un alumno matriculado en el CEIP Binissalem y estoy muy preocupado por la falta de zonas con sombre en el patio de la escuela. La zona de recreo no está parcialmente cubierta.


2. Que sent un CEIP, el manteniment de les instal·lacions i la seva millora correspon a aquest ajuntament.

2. Que siendo un CEIP, el mantenimiento de las instalaciones y su mejora corresponde a este ayuntamiento.


3. Que és una petició de Prevenció de Riscos de Salut Infantil. El sol cada vegada és més perjudicial per la salut dels infants.

3. Que es una petición de Prevención de Riesgos de Salud Infantil. El sol cada vez és más perjudicial para la salud de los niños.


4. Que és una reivindicació realitzada des de fa anys, tant des de la APA com des del Centre Escolar.

4. Que es una reivindicación realizada desde hace años, tanto desde la APA como desde el Centro Escolar.


Per tot això, SOL·LICITO:

Por todo esto, SOLICITO:


Que es concedeixi la partida pressupostària per a la instal·lació de tendals de lona en tot el pati escolar per a la PRIMAVERA DEL PROPER ANY 2016.

Que se conceda la partida presupuestaria para la instalación de toldos de lona en todo el patio escolar para la PRIMAVERA DEL PRÓXIMO AÑO 2016.
Binissalem, 30 de novembre de 2015

(Signatura del sol·licitant)
SENYOR BATLE DEL AJUNTAMENT DE BINISSALEM


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal