Àcid-base junio 2000Descargar 115.06 Kb.
Fecha de conversión25.01.2017
Tamaño115.06 Kb.
ÀCID-BASE

Junio 2000
Problema 2

Disposem d´un vas que conté una dissolució 0,10 M de l´acid HX i un altre vas amb una dissolució 0,10 M de l´àcid HY. Es mesuren els pH de les dissolucions que resulten ser de 2,9 per a HX i 1,0 per a HY, a 25 ºC. 1. Raoneu quin àcid és fort i quin és el dèbil partint de les dades disponibles.

 2. Calculeu les constants de dissociació Ka i els graus de dissociació per a les dissolucions de HX i HY a 25 ºC

Si preparem dissolucions de les sals sòdiques d´ambdós àcids: NaX(ac) i NaY (ac). Raoneu el caràcter neutre, àcid o bàsic d´aquestesúltimes dissolucions

Problema 2


Disponemos de un vaso que contiene una disolución 0,10 M del ácido HX y otro vaso con una disolución 0,10 M del ácido HY. Se miden los pH de las disoluciones que resultan ser de 2,9 para HX y 1,0 para HY, a 25 ºC.

 1. Razone qué ácido es fuerte y cual débil en base a los datos disponibles.

 2. Calcule las constantes de disociacion Ka y los grados de disociación para las disoluciones HX y HY a 25 ºC.

 3. Si preparamos disoluciones de las sales sódicas de ambos ácidos: NaX (ac) y NaY (ac). Razone el carácter neutro, ácido o básico de estas últimas disoluciones.Setembre de 2000

Problema 2


Disposem d'un vas que conté 100 ml de dissolució 0,15 M de KOH (base forta) i un altre vas que conté 100 ml de dissolució 0,15 M de NH3 (Kb = 1,8·10-5).

 1. Calculeu el pH i la concentració de totes les espècies que hi ha en l'equilibri en ambdues dissolucions.

Escriviu les reaccions de neutralització d'ambdues bases amb àcid clorhídric (HCl). Calculeu el volum de dissolució 0,45 M de HCl necessari per a neutralitzar cadascuna de les dissolucions de KOH i NH3.

Problema 2


Disponemos de un vaso que contiene 100 ml de disolución 0,15 M de KOH (base fuerte) y otro vaso que contiene 100 ml de disolución 0,15 M de NH3 (Kb = 1,8.10-5)

 1. Calcule el pH y la concentración de todas las especies presentes en el equilibrio en ambas disoluciones.

 2. Escriba las reacciones de neutralización de ambas bases con ácido clorhídrico (HCl). Calcule el volumen de disolución 0,45 M de HCl necesario para neutralizar cada una de las disoluciones de KOH y NH3.

Qüestió 2


Raoneu quines frases de les següents són veritables i quines són falses, referides a una dissolució diluïda d'un àcid fort (HX). En cas que siguen falses, reescriviu-les correctament.

 1. Hi ha espècies X-, H+ i HX en concentracions apreciables.

 2. Hi ha HX en proporció major que X-i H+

 3. La concentració de protons és molt major que la d'anions

Cuestión 2


Razone cuáles de las siguientes frases son verdaderas y cuáles son falsas, referidas a una disolución diluida de un ácido fuerte (HX). En el caso de que sean falsas reescríbalas correctamente.

 1. Hay especies X-, H+ y HX en concentraciones apreciables.

 2. Hay HX en mayor proporción que X- y H+

 3. La concentración de protones es mucho mayor que la de anionesJunio 2001

Bloque A

Problema 1


Una dissolució aquosa d'àcid clorhídric (HCl), al 20% en massa, té una densitat d'1,056 g·cm-3. Calculeu:

 1. La molaritat (1 punt)

 2. La fracció molar de solut. (1 punt)

Dades. Massa atòmica: H = 1; O = 16; Cl = 35,5

Problema 1


Una disolución acuosa de ácido clorhídrico (HCl), al 20% en masa, posee una densidad de 1,056 g.cm-3. Calcular:

 1. La molaridad (1 punto)

 2. La fracción molar de soluto. (1 punto)

Datos: Masa atómica: H=1; O=16; Cl=35,5

Bloque B

Problema 1


En el laboratori es va preparar una dissolució àcid iòdic, HIO3, dissolent 3,568 g d'aqueste àcid en 150 mL d'aigua. Si tenim en compte que el pH de la dissolució resultant era 1,06. Calculeu:

 1. La constant de dissociació, Ka, de l'àcid (0,6 punts)

 2. El grau de dissociació de l'àcid (0,7 punts)

 3. Si, després d'equilibrar-se, hi afegim 1,256 g de HIO3, quin serà el pH de la dissolució resultant? (0,7 punts)

Dades: Masses atòmiques: H = 1; O = 16; I = 127.

Problema 1


En el laboratorio se preparó una disolución ácido yódico, HIO3, disolviendo 3,568 g de este ácido en 150 mL de agua. Teniendo en cuenta que el pH de la disolución resultante fue 1,06 calcule:

 1. la constante de disociación, Ka, del ácido. (0,6 puntos)

 2. El grado de disociación del ácido. (0,7 puntos)

 3. Si, tras llegar al equilibrio, se añaden 1,256 g de HIO3, ¿cuál será el pH de la disolución resultante? (0,7 puntos)

Datos: Masas atómicas: H=1; O=16; I=127.

Qüestió 4


En el laboratori disposem de dissolucions aquoses 0,1 M de les substàncies següents: NaNO3, H2SO4, KOH, CH3COOH i NH4Cl. Responeu raonadament:

 1. Ordeneu les dissolucions per ordre creixent de pH. (0,75 punts)

 2. Si mesclem 50 mL de la dissolució 0,1 M de CH3COOH amb 50 mL de la dissolució 0,1 M de KOH, indiqueu si la dissolució resultant serà àcida, bàsica o neutra. (0,75 punts)Cuestión 4


Se dispone en el laboratorio de disoluciones acuosas 0,1 M de las siguientes sustancias: NaNO3, H2SO4, KOH, CH3COOH y NH4Cl. Responda razonadamente:

 1. Ordene las disoluciones por orden creciente de pH. (0,75 puntos)

 2. Si mezclamos 50 mL de la disolución 0,1 M de CH3COOH con 50 mL de la disolución 0,1 M de KOH, indique si la disolución resultante será ácida, básica o neutra.(0,75 puntos)Setembre de 2001

Qüestió 4


D'aquestes parelles de compostos, indiqueu raonadament:

 1. Quin àcid és més fort: l'àcido acètic (CH3COOH) o l'àcid (HCOOH)? (0,5 punts)

 2. Quin àcid és més fort: l'àcid fluorhídric (HF) o l'àcid clorhídric (HCl)? (0,5 punts)

 3. Quina base és més fort: l'ió acetat o l'ió formiat? (0,5 punts)

Dades:

Ka (àcid acètic) = 1,8·10-5

Ka (àcid fòrmic) = 2,0·10-4

Ka (àcid fluorhídirc) = 7,8·10-4

Kw = 10-14

Cuestión 4


Delas siguientes parejas de compuestos indique razonadamente:

 1. Qué ácido es más fuerte: el ácido acético (CH3COOH) o el ácido (HCOOH). (0,5 puntos)

 2. Qué ácido es más fuerte: el ácido fluorhídrico (HF) o el ácido clorhídrico (HCl). (0,5 puntos)

 3. Qué base es más fuerte: el ión acetato o el ión formiato. (0,5 puntos)

Datos:

Ka (ácido acético) = 1,8·10-5

Ka (ácido fórmico) = 2,0·10-4

Ka (ácido fluorhídirco) = 7,8·10-4

Kw = 10-14


Juny de 2002

Problema 1


Disposem de 80 ml d'una dissolució 0,15 M d'àcid clorhídric, dissolució A, i de 100 ml d'una altra dissolució 0,1 M de hidròxid de sodi, dissolució B. Volem saber:

 1. El pH de la dissolució A (0,5 punts)

 2. El pH de la dissolució B (0,5 punts)

 3. Si mesclem les dos dissolucions, quant valdrà el pH de la dissolució resultant? (1 punt)

Qüestió 4


 1. Quina és la diferència fonamental del concepte d'àcid base segons la teoria d'Arrhenius i de Brönsted i Lowry? (0,5 punts)

 2. Tenim els àcids següents: HClO4 (àcid fort) ; HF (Ka = 7·10-4) ; HClO (Ka = 3,2·10-8) Escriviu les bases conjugades respectives (0,5 punts)

 3. Ordeneu, raonant-ho, les bases conjugades de l'apartat b segons la seua força creixent com a bases (0,5 punts)Juny 2003

Qüestió


Indiqueu raonadament si les següents dissolucions aquoses són àcides, bàsiques o neutres:

 1. HCI en concentració 0,01 M i NaOH en concentració 0,02 M. (0,6 punts)

 2. CH3COOH en concentració 0,01 M i NaOH en concentració 0,01 M. (0,7 punts)

 3. CH3COONa en concentració 0,01 M. (0,7 punts)

Nota: teniu en compte que l'àcid acètic és un àcid dèbil.

Septiembre 2003

La constante de ionización del ácido fórmico (HCOOH) es de 1,77·10-4. Calcular: 1. El pH de la disolución formada al disolver 0,025 g de ácido fórmico en 500 mL de agua. (1 punto)

 2. El pH de la disolución resultante al añadir 50 mL de ácido clorhídrico 0,02 M a 0,1 L de la disolución anterior. (1 punto)

DATOS.-Masas atómicas. H: 1 ; C: 12 ; O:16


Juny 2004
BLOC 3 - Opció B

En cada u dels següents apartats raone si la dissolució resultant, de mesclar les dissolucions que s'indiquen, serà àcida, bàsica: (0,5 punts cada apartat)a) 25 ml de CH3COOH 0,1 M + 25 ml de NaOH 0,1 M.

b) 25 ml de HCl 0,1 M + 25 ml de NaOH 0,1 M.

c) 25 ml de NaCl 0,1 M + 25 ml de CH3COONa 0,1 M.

d) 25 ml de HCl 0,1 M + 25 ml de NH3 0,1 M.
BLOQUE 3 - Opción B

En cada uno de los siguientes apartados razone si la disolución resultante, de mezclar las

disoluciones que se indican, será ácida, básica: (0,5 puntos cada apartado)

a) 25 mL de CH3COOH 0,1 M + 25 mL de NaOH 0,1 M.

b) 25 mL de HCl 0,1 M + 25 mL de NaOH 0,1 M.

c) 25 mL de NaCl 0,1 M + 25 mL de CH3COONa 0,1 M.

d) 25 mL de HCl 0,1 M + 25 mL de NH3 0,1 M.
BLOC 4 - Opció B

Es dissolen 1,83 g d'àcid benzoic (C6H5COOH) en 500 ml d'aigua.a) Calcule el pH de la dissolució anterior. (1,2 punts)

b) Es fan reaccionar 15 ml de la dissolució anterior amb 9 ml d'una dissolució de NaOH 0,05 M. Explique si la dissolució resultant serà àcida, bàsica o neutra. (0,8 punts)

Dades.- Ca (C6H5COOH) = 6,4·10-5. Masses atòmiques: H: 1 , C: 12 , O: 16
BLOQUE 4 - Opción B

Se disuelven 1,83 g de ácido benzoico (C6H5COOH) en 500 mL de agua.a) Calcule el pH de la disolución anterior. (1,2 puntos)

b) Se hacen reaccionar 15 mL de la disolución anterior con 9 mL de una disolución de NaOH 0,05 M. Explique si la disolución resultante será ácida, básica o neutra. (0,8 puntos)

Datos.- Ka (C6H5COOH) = 6,4·10-5. Masas atómicas: H: 1 , C: 12 , O: 16
Setembre 2004
Juny 2005

PROBLEMA 1A

L’àcid acetilsalicílic, C9H8O4, és el component actiu de l’aspirina. En dissoldre 0,523 grams d’àcidacetilsalicílic en 0,05 litres d’aigua, el pH final de la dissolució resulta ser 3,36. Calculeu:a) La constant d’acidesa de l’àcid acetilsalicílic. (1,2 punts)

b) Si a la dissolució resultant de l’apartat anterior s’afigen 10-5 mols de HCl, quin serà el pH de la dissolució final? (0,8 punts)

Dades: Masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16.


PROBLEMA 1A.-

El ácido acetilsalicílico, C9H8O4, es el componente activo de la aspirina. Al disolver 0,523 gramos de ácido acetilsalicílico en 0,05 litros de agua, el pH final de la disolución resulta ser 3,36. Calcule:a) La constante de acidez del ácido acetilsalicílico. (1,2 puntos)

b) Si a la disolución resultante del apartado anterior se le añaden 10-5 moles de HCl, ¿cuál será el pH de la disolución final? (0,8 puntos)

Datos: Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16.


PROBLEMA 1B

El producte de solubilitat de l’hidròxid d’alumini (Al(OH)3) val Ks = 2·10-32. Calculeu:a) La solubilitat molar del compost. (1 punt)

b) La quantitat en grams d’Al3+, que hi ha en un mil·lilitre de dissolució saturada del compost. (1 punt)

Dades.- Massa atòmica: Al = 27
PROBLEMA 1B.-

El producto de solubilidad del hidróxido de aluminio (Al(OH)3) vale Ks = 2·10-32. Calcule:a) La solubilidad molar del compuesto. (1 punto)

b) La cantidad en gramos de Al3+, que hay en un mililitro de disolución saturada del compuesto. (1 punto)

Datos.- Masa atómica: Al = 27

Setembre 2005

PROBLEMA 1A

En el laboratori tenim dos recipients, un conté 150 mL de HCl 0,25 M i l’altre 150 mL d’àcid acètic (CH3-COOH) 0,25 Ma) Raoneu quina de les dues dissolucions és més àcida. (0,6 punts)

b) Calculeu el pH de cada una de les dissolucions. (0,8 punts)

c) Calculeu el volum d’aigua que cal afegir a la dissolució més àcida perquè el pH de les dues siga el mateix. (0,6 punts)

DADES: Ka (CH3-COOH) : 1,8 . 10-5
PROBLEMA 1A.-

En el laboratorio se tienen dos recipientes diferentes, uno de ellos contiene 150 mL de HCl 0,25 M y el otro 150 mL de ácido acético (CH3-COOH) 0,25 M.a) Razone cuál de las dos disoluciones es más ácida. (0,6 puntos)

b) Calcule el pH de cada una de las disoluciones. (0,8 puntos)

c) Calcule el volumen de agua que debe añadirse a la disolución más ácida para que el pH de las dos sea el mismo. (0,6 puntos)

DATOS: Ka (CH3-COOH) : 1,8 . 10-5
PROBLEMA 1B

Tenint en compte que els productes de solubilitat, Kps, a 25 ºC del sulfat de bari, BaSO4, i hidròxid de

magnesi, Mg(OH)2, són 1,1·10-10 i 1,8·10-11 respectivament.

a) Calculeu la solubilitat de cada un d’aquests compostos en aigua pura. (1 punt)

b) Calculeu el pH d’una dissolució saturada de Mg(OH)2. (1 punt)

DADES: Kw : 1 . 10-14PROBLEMA 1B.-

Teniendo en cuenta que los productos de solubilidad, Kps, a 25 ºC del sulfato de bario, BaSO4, e hidróxido de magnesio, Mg(OH)2, son 1,1·10-10 y 1,8·10-11 respectivamente.a) Calcule la solubilidad de cada uno de estos compuestos en agua pura. (1 punto)

b) Calcule el pH de una disolución saturada de Mg(OH)2. (1 punto)

DATOS: Kw : 1 . 10-14

Juny 2006
Setembre 2006

PROBLEMA 2

Les dissolucions d’àcid “fòrmic” (àcid metanoic, HCOOH) poden produir cremades doloroses en la pell; de fet, algunes formigues (“formica”) utilitzen aquest àcid en els seus mecanismes de defensa. Es disposa de 250 mL d’una dissolució d’àcid metanoic que conté 1,15 g d’aquest àcid.a) Calculeu el pH d’aquesta dissolució. (1,2 punts)

b) Si a 9 mL de la dissolució anterior s’afegeixen 6 mL d’ una dissolució de NaOH 0,15 M, expliqueu si la dissolució resultant serà àcida, neutra o bàsica. (0,8 punts)

DADES: Ka (àcid fòrmic)= 2·10-4. Masses atòmiques: H: 1, C: 12, O: 16.


PROBLEMA 2

Las disoluciones de ácido “fórmico” (ácido metanoico, HCOOH) pueden producir doloras quemaduras en la piel; de hecho, algunas hormigas (“formica”) utilizan este ácido en sus mecanismos de defensa. Se dispone de 250 mL de una disolución de ácido metanoico que contiene 1,15 g de este ácido.a) Calcule el pH de esta disolución. (1,2 puntos)

b) Si a 9 mL de la disolución anterior se le añaden 6 mL de una disolución de NaOH 0,15 M, explique si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. (0,8 puntos)

DATOS: Ka (ácido fórmico)= 2·10-4. Masas atómicas: H: 1, C: 12, O: 16.Juny 2007

BLOC 2

PROBLEMA 2A

Es disposa en el laboratori d’una dissolució d’àcid nítric, HNO3, del 36% de riquesa i 1,18 kg·L-1 de densitat. Tenint en compte que l’àcid nítric és un àcid fort, calculeu:a) La molaritat de la dissolució de HNO3 inicial. (1 punt)

b) El pH de la dissolució resultant d’afegir 5 mL de la dissolució de HNO3 inicial a 600 mL d’aigua. (0,5 punts)

c) El pH de la dissolució resultant de mesclar 125 mL de la dissolució de HNO3 de l’apartat anterior (b) amb 175 mL d’una dissolució de NaOH de concentració 0,075 M. (0,5 punts)

DADES: Masses atòmiques: H: 1 ; N: 14 ; O: 16. Kw = 10-14


BLOQUE 2

PROBLEMA 2A

Se dispone en el laboratorio de una disolución de ácido nítrico, HNO3, del 36% de riqueza y 1,18 kg·L-1 de densidad. Teniendo en cuenta que el ácido nítrico es un ácido fuerte, calcule:a) La molaridad de la disolución de HNO3 inicial. (1 punto)

b) El pH de la disolución resultante de añadir 5 mL de la disolución de HNO3 inicial a 600 mL de agua. (0,5 puntos)

c) El pH de la disolución resultante de mezclar 125 mL de la disolución de HNO3 del apartado anterior (b) con 175 mL de una disolución de NaOH de concentración 0,075 M. (0,5 puntos)

DATOS: Masas atómicas.- H: 1 ; N: 14 ; O: 16. Kw = 10-14BLOC 4

PROBLEMA 4A

Si sabem que el producte de solubilitat, Kps, de l’hidròxid de calci, Ca(OH)2 (s), assoleix el valor de 5,5·10-6 a 25º C, calculeu:a) La solubilitat molar d’aquest hidròxid. (0,7 punts)

b) El pH d’una dissolució saturada d’aquesta substància. (0,6 punts)

c) El volum d’una dissolució 0,045 M de HCl que és necessari afegir a 75 mL d’una dissolució saturada d’hidròxid càlcic per a neutralitzar-la. (0,7 punts)
BLOQUE 4

PROBLEMA 4A

Sabiendo que el producto de solubilidad, Kps, del hidróxido de calcio, Ca(OH)2 (s), alcanza el valor de 5,5·10-6 a 25 ºC, calcule:a) La solubilidad molar de este hidróxido. (0,7 puntos)

b) El pH de una disolución saturada de esta sustancia. (0,6 puntos)

c) El volumen de una disolución 0,045 M de HCl que es necesario añadir a 75 mL de una disolución saturada de hidróxido cálcico para neutralizarla. (0,7 puntos)

Setembre 2007

BLOC 3

QÜESTIÓ 3A

a) Deduïu raonadament si es forma un precipitat de sulfat de bari, BaSO4, en mesclar 100 mL de sulfat de sodi, Na2SO4, 7,5·10-4 M i 50 mL de clorur de bari, BaCl2 , 0,015 M. (1,1 punts)

b) Indiqueu com evolucionarà l’equilibri anterior en cada un dels 3 supòsits següents:

b1) S’afegeix Ba2+ en forma de Ba(NO3)2 (0,3 punts)

b2) S’afegeix SO42- en forma de K2SO4 (0,3 punts)

b3) S’augmenta el volum afegint aigua fins a 1 L (0,3 punts)

DADES: Kps(BaSO4) = 1,1·10-10


BLOQUE 3

CUESTIÓN 3A

a) Deduzca razonadamente si se forma un precipitado de sulfato de bario, BaSO4 al mezclar 100 mL de sulfato de sodio, Na2SO4, 7,5·10-4 M y 50 mL de cloruro de bario, BaCl2 , 0,015 M. (1,1 puntos)

b) Indique cómo evolucionará el equilibrio anterior en cada uno de los 3 supuestos siguientes:

b1) Se añade Ba2+en forma de Ba(NO3)2 (0,3 puntos)

b2) Se añade SO42- en forma de K2SO4 (0,3 puntos)

b3) Se aumenta el volumen añadiendo agua hasta 1 L. (0,3 puntos)

DATOS: Kps (BaSO4) = 1,1·10-10


PROBLEMA 4B

Una dissolució d’àcid nitrós, HNO2, té un pH de 2,5. Calculeu: (0,5 punts cada apartat)a) La concentració d’àcid nitrós inicial.

b) La concentració d’àcid nitrós en l’equilibri.

c) El grau de dissociació de l’àcid nitrós en aquestes condicions, expressat en percentatge.

d) Si a 10 mL de la dissolució anterior s’afegeixen 5 mL d’una dissolució d’hidròxid de sodi 0,10 M, raoneu si la dissolució resultant serà àcida, neutra o bàsica

DADA: Constant d’acidesa de l’àcid nitrós, Ka = 4,5·10-4


PROBLEMA 4B

Una disolución de ácido nitroso, HNO2, tiene un pH de 2,5. Calcule: (0,5 puntos cada apartado)a) La concentración de ácido nitroso inicial.

b) La concentración de ácido nitroso en el equilibrio.

c) El grado de disociación del ácido nitroso en estas condiciones, expresado en porcentaje.

d) Si a 10 mL de la disolución anterior se le añaden 5 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,10 M, razone si la disolución resultante será ácida, neutra o básica

DATO: Constante de acidez del ácido nitroso , Ka = 4,5·10-4
Juny 2008
BLOC 4 PROBLEMA 4B

Quan es dissolen 6,15 g d’àcid benzoic, C6H5COOH, en 600 mL d’aigua el pH de la dissolució resultant és 2,64. Calculeu:a) La constant d’acidesa de l’àcid benzoic. (1,2 punts)

b) Si a 5 mL de la dissolució anterior s’afegeixen 4,2 mL d’una dissolució d’hidròxid de sodi 0,1 M, raoneu si la dissolució resultant serà àcida, neutra o bàsica. (0,8 punts)

Dades: masses atòmiques: H: 1; C: 12; O: 16.BLOQUE 4 PROBLEMA 4B

Al disolver 6,15 g de ácido benzoico, C6H5COOH, en 600 mL de agua el pH de la disolución resultante es 2,64. Calcule:a) La constante de acidez del ácido benzoico. (1,2 puntos)

b) Si a 5 mL de la disolución anterior se le añaden 4,2 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, razone si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. (0,8 puntos)

Datos.- Masas atómicas: H: 1; C: 12; O: 16.Setembre 2008
BLOC 3 QÜESTIÓ 3B

a) Ordeneu raonadament les següents sals de major a menor solubilitat en aigua: BaSO4, ZnS, CaCO3, AgCl. (0,8 punts)

b) Expliqueu si es formarà un precipitat de clorur de plata en mesclar 100 mL de clorur de sodi, NaCl, 2·10-5 M amb 100 mL de nitrat de plata, AgNO3, 6·10-5 M. (1,2 punts)

Dades: productes de solubilitat, Kps: BaSO4 = 1,1·10-10 ; ZnS = 2,5·10-22 ; CaCO3 = 9·10-9 ; AgCl = 1,1·10-10.


BLOQUE 3 CUESTIÓN 3B

a) Ordene razonadamente las siguientes sales de mayor a menor solubilidad en agua: BaSO4, ZnS, CaCO3, AgCl. (0,8 puntos)

b) Explique si se formará un precipitado de cloruro de plata al mezclar 100 mL de cloruro de sodio, NaCl, 2·10-5 M con 100 mL de nitrato de plata, AgNO3, 6·10-5 M. (1,2 puntos)

Datos.- Productos de solubilidad, Kps: BaSO4 = 1,1·10-10 ; ZnS = 2,5·10-22 ; CaCO3 = 9·10-9 ; AgCl = 1,1·10-10.


BLOC 4 PROBLEMA 4B

L’àcid fluorhídric, HF (ac), és un àcid dèbil. Una de les seues aplicacions més importants és la capacitat d’atacar el vidre. El seu

equilibri de dissociació ve donat per:

HF (ac) F - (ac) + H+ (ac) Ka = 6,6·10-4

Si 0,125 g de HF es dissolen en 250 mL d’aigua, calculeu:

a) El pH de la dissolució resultant. (0,8 punts)

b) El grau de dissociació de l’àcid en aquestes condicions. (0,4 punts)

c) El volum d’una dissolució 0,25 M de NaOH que ha d’afegir-se a 100 mL de la dissolució anterior per a reaccionar

completament amb el HF. (0,8 punts)

Dades: masses atòmiques: H : 1; F : 19.
BLOQUE 4 PROBLEMA 4B

El ácido fluorhídrico, HF (ac), es un ácido débil siendo una de sus aplicaciones más importantes la capacidad de atacar el vidrio. Su equilibrio de disociación viene dado por:

HF (ac) F - (ac) + H+ (ac) Ka = 6,6·10-4

Si 0,125 g de HF se disuelven en 250 mL de agua, calcule:a) El pH de la disolución resultante. (0,8 puntos)

b) El grado de disociación del ácido en estas condiciones. (0,4 puntos)

c) El volumen de una disolución 0,25 M de NaOH que debe añadirse a 100 mL de la disolución anterior para reaccionar completamente con el HF. (0,8 puntos)

Datos: Masas atómicas: H : 1; F : 19.


Juny 2009
BLOQUE 4 PROBLEMA 4A

a) Calcule el grado de disociación (%) de una disolución 0,02 M de ácido monoprótico acetilsalicílico (aspirina). (0,6 puntos)

b) Calcule el grado de disociación (%) del ácido acetilsalicílico en concentración 0,02 M en el jugo gástrico de un paciente cuyo pH del jugo gástrico es 1,00. (0,6 puntos)

c) El acetilsalicilato, base conjugada del ácido acetilsalicílico, es un preparado farmacéutico que se usa por vía subdérmica. Calcule el porcentaje de acetilsalicilato que hay en un vial que contiene una disolución preparada a partir de 0,0001 moles de acetilsalicilato en 5mL de agua. (0,8 puntos)

DATOS: Ka (ácido acetilsalicílico) = 3,0·10-4 ; Kw = 1,0·10-14Setembre 2009

BLOQUE 3 CUESTIÓN 3B

Las constantes de disociación ácida del ácido acético, CH3COOH, y del ácido hipocloroso, HClO, son 1,8·10-5 y 3,0·10-8, respectivamente. Conteste, razonadamente, a las siguientes cuestiones:a) ¿Cuál de los dos ácidos es más fuerte?. (0,7 puntos)

b) ¿Cuál es la base más fuerte: el ión acetato o el hipoclorito?. (0,7 puntos)

c) Se mezclan volúmenes iguales de una disolución de ácido acético y otra de hipoclorito, ambas de la misma concentración. Deduzca si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. (0,6 punto)

DATOS: Kw = 1·10-14


BLOQUE 4 PROBLEMA 4A

El ácido láctico, C3H6O3, es un ácido monoprótico débil que está presente en la leche agria como resultado del metabolismo de ciertas bacterias. Se sabe que una disolución 0,10 M de ácido láctico tiene un pH de 2,44.a) Calcule la Ka del ácido láctico. (0,5 puntos)

b) Calcule el pH de una disolución que contiene 56 mg de ácido láctico disueltos en 250 mL de agua. (0,7 puntos)

c) ¿Cuántos mL de una disolución 0,115 M de NaOH se requieren para reaccionar completamente con los moles de ácido de la disolución anterior? (0,8 puntos)

DATOS: Masas atómicas: H: 1; C: 12; O: 16Juny 2010
OPCIÓ A

PROBLEMA 4

L’àcid benzoic, C6H5COOH, és un àcid monopròtic dèbil que s'utilitza com a conservant (E-210) en alimentació. Es disposa de 250 mL d'una dissolució d'àcid benzoic que conté 3,05 g d'aquest àcid.a) Calcule el pH d'aquesta dissolució. (1,2 punts)

b) Calcule el pH de la dissolució resultant quan s'afegeixen 90 mL d'aigua destil·lada a 10 mL de la dissolució d'àcid benzoic. (0,8 punts)

DADES.- Masses atòmiques: H = 1; C = 12; O = 16; Ka(C6H5COOH)=6,4x10-5; Kw=1,0x10-14


PROBLEMA 4

El ácido benzoico, C6H5COOH, es un ácido monoprótico débil que se utiliza como conservante (E-210) en alimentación. Se dispone de 250 mL de una disolución de ácido benzoico que contiene 3,05 g de éste ácido.a) Calcule el pH de ésta disolución. (1,2 puntos)

b) Calcule el pH de la disolución resultante cuando se añaden 90 mL de agua destilada a 10 mL de la disolución de ácido benzoico. (0,8 puntos)

DATOS.- Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16; Ka (C6H5COOH)=6,4x10-5; Kw=1,0x10-14.


Setembre 2010

PROBLEMA 4

En un laboratori es tenen dos matrassos, un conté 15 mL de dissolució de HCl 0,05M i l’altre 15 mL de dissolució 0,05 M en àcid acètic, CH3COOH.a) Calcule el pH de cada una d'aquestes dissolucions. (1 punt)

b) Quin volum d'aigua ha d'afegir-se a una de les dissolucions perquè el pH d'ambdues siga el mateix? (1 punt)

DADES: Ka(CH3COOH)=1,8x10-5.


PROBLEMA 4

En un laboratorio se tienen dos matraces, uno de ellos contiene 15 mL de disolución de HCl 0,05M y el otro 15 mL de disolución 0,05 M en ácido acético, CH3COOH.a) Calcule el pH de cada una de éstas disoluciones. (1 punto)

b) ¿Qué volumen de agua debe añadirse a una de las disoluciones para que el pH de ambas sea el mismo? (1 punto)

DATOS: Ka (CH3COOH)=1,8x10-5.Juny 2011
Opció A

PROBLEMA 4

Una dissolució d’àcid hipoclorós, HClO, té un pH de 4,26. Calcule:a) La concentració d’àcid hipoclorós que hi ha en l’equilibri. (1 punt)

b) Si a 10 mL de la dissolució anterior s’afegeixen 10 mL d’una dissolució d’hidròxid de sodi 0,1 M, raone si la dissolució resultant serà àcida, neutra o bàsica. (1 punt)

DADES.- Ka (HClO) = 3,02·10-8 ; Kw = 1,0·10-14


PROBLEMA 4

Una disolución de ácido hipocloroso, HClO, tiene un pH de 4,26. Calcule:a) La concentración de ácido hipocloroso existente en el equilibrio. (1 punto)

b) Si a 10 mL de la disolución anterior se le añaden 10 mL de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, razone si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. (1 punto)

DATOS: Ka (HClO) = 3,02·10-8 ; Kw = 1,0·10-14


Septiembre 2011

Opció A

PROBLEMA 4

L’àcid fluorhídric té una constant d’acidesa Ka= 6,3x10-4a) Calcule el volum de dissolució que conté 2 g d’àcid fluorhídric si el pH d’aquesta és de 2,1. (1 punt)

b) Si els 2 grams d’àcid fluorhídric estigueren continguts en 10 L de dissolució, quin seria el pH d’aquesta? (1 punt)
PROBLEMA 4

El ácido fluorhídrico tiene una constante de acidez Ka= 6,3x10-4a) Calcule el volumen de disolución que contiene 2 g de ácido fluorhídrico si el pH de esta es de 2,1. (1 punto)

b) Si los 2 gramos de ácido fluorhídrico estuviesen contenidos en 10 L de disolución, ¿cuál sería el pH de ésta? (1 punto)


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal