Dithuto-theo tsa baebeleDescargar 0.69 Mb.
Página1/11
Fecha de conversión05.04.2018
Tamaño0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


KITSISO YA

DITHUTO-THEO TSA BAEBELE

THUTO TSA MOTHEO

go go thusa go ithuta Baebele ka bowena go ya ka lenaneo!

Diteng

 1. Baebele
 1. Modimo
 1. Leano la Modimo le Maikaelelo a gagwe
 1. Loso
 1. Ditsholofetso tsa Modimo
 1. Morena Jeso Keresete
 1. Ditsholofetso tsa Modimo go Dafita
 1. Tsogo ya ga Jeso Keresete
 1. Go boa ga ga Jeso Keresete
 1. Efangele
 1. Kolobetso
 1. Puso ya ModimoThis booklet is provided, free of charge, for the world-wide proclamation of the Gospel by the Christadelphians.

Contact address:
CALSSA, PO Box 50357, Musgrave Road, Durban, 4062

MOKGWA WA GO ITHUTA
Bukana e, e na le dithuto di le lesome le bobedi (12), di kwadilwe go re di go thuse go tlhaloganya se baebele e se rutang, le ka fa di ka go fang bomosola ba gonna Mokeresete. O ka ungwelwa thata ka go boelela go bala dithuto tse, o lebelela dikgaolo le ditemana tse di ntshitsweng go tswa mo baebeleng, mme morago o arabe dipotso tse di latelang kwa bofelong ba thuto nngwe le nngwe, ka go tlhopha karabo e le nngwe kgotsa tse di mokawana go bontsha fa o tlhalogantse se o se rutilweng ke thuto e e fitileng, o ntse o ikgakolola ka go bala gape dithuto tse go rurifatsa karabo ya gago. Ga gona mosola ope, go itlhaganela go araba dipotso, o ise o ithute diteng tsa dithuto tse. Dintlha tse di botlhokwa di neetswe go go thusa go ka araba dipotso tsotlhe ka botlalo. Se e tla nna motheo wa go tlhaloganya dithuto tse di latelang, tse di kwa godimo ga tseno ka selekanyo, go tlhaloganya leano la Modimo ka ga lefatshe leno.
Fa o sena go fetsa go araba dipotso tseo o di bodiwang kwa bokhutlong ba THUTO nngwe le nngwe, isa dikarabo tsa gago mo letlhareng le le sobokanyang dikarabo tsa gago, o tla le fitlhela fa gare ga bukana e, gantsi le kwadilwe mo letlhareng le le farologanyeng ka mmala. Somola le tlhare le le sobokantseng dikarabo tsotlhe tsa gago mme o romele dikarabo tsa gago kwa atereseng e e neilweng kwa tshimologong ya buka eno. Fa re sena go amogela dikarabo tsa gago, re tla go abela mokaulengwe kgotsa kgaitsedi Moreneng, yo o tla tshwayang dikarabo tsa gago, mme a di busetse kwa go wena, gongwe ka ditshwaelo ga go tlhokega. Gape o tla lalediwa go ikwadisetsa dithuto tsa seelo se se kwa godingwana (advanced studies) tseo di tla go thusang go tlhaloganya go ya pele ka ga Baebele.
Fa o nale dipotso dingwe le dingwe mabapi le Baebele, re tla itumelela go ka go thusa go bona dikarabo go tswa mo Baebeleng.

Thuto tsa go Simolola
Maikaelelo a dithuto tsa ntlha tsa motheo tsa Baebele ke go go kgontsha go ipuisetsa Baebele le go ithuta yone go ya ka lenaneo, ka bo wena. Kwa bokhutlong ba dithuto tseno, o tla nna le setshwantsho se se tlhapileng ka ga motheo wa efangele e Jeso a neng a e ruta. O laetse barutwana ba gagwe go rera efangele lefatshe lotlhe, le go kolobetsa badumedi ka go ba ina ka fa tlase ga metsi – ba inelwa losong le tsogong ya gagwe. Re solofela go re fa o sena go konosetsa dithuto tseno, le tseo di latelang, di leng tsa seelo se se fa godingwana ga tseno, o tla kgona le wena go itlhophela fa o ka akanya ka go dumela efangele mme o kolobediwe. Mo nakong eno, o mosimolodi wa dithuto tseno. Rapela ka fao o ka kgonang ka teng, gore Modimo a bule tlhaloganyo ya gago gore o utlwe molaetsa wa gagwe. Bolelela Modimo ka ga maemo a gago a bophelo, mme o kgone go bona ka fa a go kaelang ka gone, go go atumetsa go e na ka lefoko la gagwe.
Kwa bokhutlong ba thuto nngwe le nngwe go dipotso di le mokawana. O letlelesegile go oketsa ka dingwe gongwe ditshwaelo ka ga Baebele. Re ka itumelela go bua nao ka ga dilo tseno ka poso, fa o ka kwalela kwa atereseng e e kwa tshimologong ya bukana eno.
Go thuto di le lesome le bobedi (12) mo thutong tsa ntlha tsa motheo tsa Baebele. Morago ga dithuto tseno go tse dingwe di le lesome le bongwe, tseo di leng kwa godingwana ga tseno. Fa o re kwalela mme o batla go ikwadisetsa tsone, re ka go romelela tsone kwa ntle ga tuelo, sesolo fela, ga re kitla re go batla madi kgotsa re re o duelele nngwe ya dithuto tseno, seno re a se go solofetsa. Gongwe go go leletsa mogala, re ka dira fela jalo fa o re kopa go dira jalo. Fa o batla go kopana le leloko lengwe la rona, re leletse mogala gongwe o re kwalele, gongwe go ka tswa go le mongwe wa leloko gaufi le toropo ya gago.
Re a kgathala ka ga gago, mme re eletsa re ka go thusa, gore go kgonege go ipatlela bonno mo pusong e e sakhutleng ya Modimo mono lefatsheng, fa Jeso a sena go boa. Ka jalo re a go rapelela, re lebeletse ka tlhoafalo go amogela dikarabo tsa gago go dipotso tseo di boditsweng, gongwe ditshwaelo mabapi le tsone.

THUTO YA 1

Baebele

Baebele e supa dilo tse dikgolo. E supa fa Modimo motlhodi wa lefatshe le legodimo e le mokwadi wa yone. E supa fa yone e tlhagisa leano le maikaelelo a Modimo, e bua fa e le lefoko la Modimo ka maatla. Fa seno, e se boamaaruri, go raa gore, gonna teng ga Baebele ke naane eo e tshereantseng batho lobaka lo loleele. Fela, fa bopaki ba Baebele bo ka tshegediwa ke mabaka a bophelo, go raa gore, mo diatleng tsa rona re tshotse khumo le letlotlo le letona, leo lefatshe le se kitlang le kgona go ka atswa batho ka lone.


Baebele jaaka lefoko le le boammaaruri la Modimo, le tshotse selotlele sa kagiso le boitumelo. E araba masaitseweng ka ga bokao le boleng ba tlholego ya rona, le maungo a bokhutlo ba ntwa magareng a go itse boammaaruri le maaka.
A RE LEBELELE GORE BAEBELE E SUPA ENG?
Poulo fa a ne a kwala ka ga kgolagano e kgologolo, a re: “lokwalo longwe le longwe le kwadilwe ka tlhotlheletso ya Modimo.....” (2 Timotheo 3:16). Lefoko lengwe le lengwe le le kopolotsweng go tswa mo dimaniskripting (manuscripts) tsa ntlha, le ne le tlhotlheleditswe ke maatla a Modimo. Moapostolo Petoro o gateletse seno nae, a supa ntlha e le nngwe le ya Poulo fa a re: “… gonne ga go ise go ke go tle polelelopele ka go rata ga motho, mme batho ba ba boitshepo ba Modimo ba buile, ba tlhotlheleditswe ke Mowa o o Boitshepo” (2 Petoro 1:21).
Baapostolo ba babedi ba, ba gatelela tlhotlheletso ya Modimo mo go kwalweng ga dikwalo tsa kgolagano e kgologolo; e e kwadilweng dingwaga tse dikete-pedi (2,000) tse di fitileng pele ga go tsalwa ga bone. Tlhotlheletso e ya Modimo e na le maikarabelo mo go tliseng kamano eo e nyalanang sentle mo dithutong tsa Baebele. Bakwadi ba Baebele ba ne ba kgaogantswe ke nako eo ba phetseng le go kwala ka yone, ba kgaogantswe ke dithutego tsa bone ka bangwe ba ne ba sa rutega, ba kgaogantswe ke ditiro tseo baneng ba di dira ka di farologanye; kitso ya bone le yone e ba farologanya, ga mmogo le maemo a bone a bophelo a farologanye go ya ka fao Modimo a neng a ba beile ka teng; fela, go le jalo, dikwalo tsa bone di lomagane sentle go aga molaetsa o o botlalo o o buang selo se le sengwe fela, ka mekgwa e e farologaneng, go tlhola Baebele e e kopaneng.
GORENG BAEBELE E KWADILWE?
Baebele e re bolela ka ga tshimologo ya tlholego ya batho, le ka fao leano la Modimo la pholoso le etelelang pele go fedisa ntwa gareng ga tseo di sa siamang le tseo di siameng; le go papetliwa ga motlhala mongwe le mongwe wa boleo le bosula. Lebaka legolo la go kwadiwa ga Baebele ke go itsese batho bao bahutsegileng ka ntlha ya boleo, tsela ya pholoso ya Modimo ka ga Jeso Keresete. Kgolagano e kgologolo ga mmogo le e ntsha, mmogo di tlhagisa Jeso jaaka mopholosi a le esi wa batho. “Mme tse, di kwadilwe gore lo dumele, fa Jeso e le Keresete, Morwa Modimo, mme ka go dumela lo bone botshelo ka leina la gagwe.” (Johane 20:31). Mo dikwalong tsa Baebele re fitlhela dithuto tsotlhe tse di tlhokegang go fatlhosa motho, ka fao Modimo o tlhalosang tsela e e siameng le e e sa siamang, le maikarabelo a motho go Modimo, le go motho ka ene (2 Thimotheo 3 V 15-17).
Kwa bokhutlong Baebele re e neilwe, gore bolelela ka bophara, seo isago e re tsholetseng sone, gore re ipaakanyetse go boa ga ga Jeso mono lefatsheng gape. (2 Petoro 1 V 19)
DITENG TSA BAEBELE
Baebele ke kokoanyo ya dibukana tseo di ikaegileng mo motheong wa dikarolo di le pedi. Dibukana tsa Kgolagano e kgologolo di kwadilwe pele ga botsalo ba ga Keresete, mme dibukana tsa Kgolagano e ntsha tsone di kwadilwe morago ga botsalo le loso la Keresete. Go dibukana di le masome a marataro le borataro (66) tsotlhe ka palo mo Baebeleng. O tla fitlhela lenaane la dibukana tseno mo tlhareng la ntlha la Baebele ya gago. Dikwadilwe ke batho ba ka ne ba le some a mane (40) bao ba farologaneng, mo sebakeng sa dingwaga di ka tswe di le sekete le makgolo a matlhano (1,500). Dikwaletswe mo dinageng tse mmalwa tseo di farologaneng- jaaka Iseraele, Egepeto, Italia le Babelone.
Dibukana tsotlhe di kopana sentle go tlhagisa molaetsa o le mongwe – molaetsa o o buang ka ga tiro ya Modimo, maikaelelo a gagwe, ka ga motho go tloga tshimologong e re e kwaletsweng mo bukeng ya Genesisi go fitlha ka nako eo “Puso ya lefatshe e diregileng ya Morena wa rona le ya Motlodiwa wa gagwe; o tla busa ka bosakhutleng” (Tshenolo 11 v 15).


KGOLAGANO E KGOLOGOLO
Dibukana tsa Kgolagano e Kgologolo di ka aroganngwa dikarolo di le nne:-


 1. DIBUKANA TSA GA MOSHE

Buka ya ntlha e bidiwa Genesisi, bokao ba leina leno ke "Tshimologo", e re bolelela ka ga kamano ya Modimo le batho ba ntlha mo lefatsheng. Go latele Ekesodu, Lefitiko, Dipalo le Diterenomi. Dibuka tse nne tse, di re tlhalosetsa ka tsela e Modimo a biditseng Aborahame a dira kgolagano nae le dikokomana tsa gagwe, a ba pholosa go tswa kwa Egepeto, le ka fa a ba neileng lefatshe le le bidiwang la Iseraele.
 1. DIBUKANA TSA (Ditiragalo) HISTORI

Tseno, go tloga ka buka ya Joshua go fitlha ka bukana ya ga Esetere, go kwadilwe ka ga histori ya Iseraele gongwe (Majuta) le ka fao Modimo a neng a dira nabo ka gone.
 1. DIBUKA TSA POKO

Dibuka tsa ga Jobe, Dipesalome, Diane, Moreri le Sefela sa Difela di kwadilwe ka sehebere (puo ya Iseraele) ka mokgwa wa poko. Di na le dithuto tse di botlhokwa ka ga ditsela tsa Modimo, maikutlo le maikarabelo a motho.


DIBUKA TSA BAPOROFETI
Lefoko moporofeta bokao ba lone ke “Go bonela pele (seer)” – go raa gore mongwe yo o nang le kitso kgotsa ponelo-pele, e seng fela ka ga ditiragalo tsa isago, mme gape a itse ka ga se Modimo a se tlhokang go tswa mo bathong. Dibuka tse di leele tsa seporofeto jaaka Jesaya; Jeremia; le Hesekiele di latelwa ke mokawana wa dibukana tsa diporofeto tse dikhutswane.
KGOLAGANO E NTSHA


 1. MOKWALO WA EFANGELE

Dibukana tse di kwadilwe ka mekgwa e le mene e e farologaneng, ka ga bophelo ba ga Keresete, tse di kwadilweng ke Mathaio, Mareko, Luke le Johane; mongwe le mongwe a rera efangele (mafoko a a molemo) ka mokgwa wa gagwe.

 1. BUKA E E BIDIWANG “DITIRO TSA BA-APOSTOLO”

Buka e e kwadilwe ke Luke, mme a kaa tse di diragetseng morago ga ga Jeso Keresete a sena go tsosiwa mo baswing. Re bolelelwa ka mokgwa o dikereke tsa ntlha di neng tsa tlhongwa kgotsa tsa tlhamiwa ka teng, jaaka baapostolo ba tsamaisa mafoko a efangele go e phatlalatsa le bogosi ba Roma.
 1. MAKWALO

Makwalo a, a ne a kwadiwa ke bangwe ba baapostolo go kaela badumedi ba basha bao ba neng ba gasagane mme bangwe ba tlhomile dikereke tse dinnye, mme di tlhoka go godisiwa.
 1. BUKA YA TSHENOLO

Se se kwadilweng mo bukeng e, ke molaetsa wa bofelo wa ga Jeso, o o neetsweng Moapostolo Johane ka setshwantsho.


JESO KERESETE O NE A DUMELA LEFOKO LENGWE LE LENGWE LA KGOLAGANO E KGOLOGOLO.
Jeso Keresete ke motheo wa leano la Modimo mo Baebeleng, fa a ne a tsalwa, kgolagano e ntsha e ne e ise e kwalwe. Dikwalo tse a di ithutileng le go di dirisa e ne e le dikwalo tsa kgolagano e kgologolo. Jeso o ne a dumela dikwalo tse, motheo wa thuto ya gagwe o ne o tswa mo go tsone, mme o di amogetse jaaka bopaki bo bo ka se ganediweng. Lebelela dikgaolo tseno: Johane 5 t 46-47; Luke 24 t 27; Luke 24 dt 44-48; Mathaio 22 t 29; Mareko 7 t 6-13.
Jeso o bua ka ga Aborahame, Isaka, Jakobe, Dafita le Solomone, le ba bangwe ba bantsi ba re balang ka ga bone mo kgolaganong e kgologolo, mme a thaa motheo wa dithuto tsa gagwe mo goreng: gonna teng ga batho bao ke boamaaruri, ba tshetse mo no lefatsheng, mme seno se supa fa lefoko la Modimo e bong Baebele le ikanyega, kgolagano e kgologolo ke lefoko la Modimo.


GA GO BOPAKI BO BO KA KAANG BAEBELE FA E FOSAGETSE
Boitseanape le botegeniki ba segompieno bo kopane, bo bontsha fa ditiragalo tse di buiwang ke Baebele e le boammaaruri. Baganetsi ba bantsi ba Baebele, ba ba akaretsang barutegi le baitseanape ba dikwalo, ba lekile go ntsha bopaki go bontsha fa Baebele e fosagetse, mme botlhe ba paletswe. Ka gonne Boamaaruri ga bo kake ba nyenyefadiwa ke maaka, boamaaruri bo nale mokgwa wa go tlhagelela ka nako dingwe mo maphelong a rona. Diphitlhelelo tsa kitso ya maranyane (science) di bontshitse makgetho a le mantsi fa Baebele e dumelana le diphitlhelelo tsa kitso ya maranyane (Science) gompieno. Batho fa ba ntse ba tlhalefa ba lemoga fa go nale maatla ao a sa itseweng ao a laolang bophelo?
Bopaki bongwe bo bo bontshang fa Baebele e kgethegile; ke go bolokega ga buka e no morago ga dingwaga tse dikete-kete tse di fitileng, mme le gompieno e sa le teng re a e bala. Baebele e fentse maiteko otlhe a batho go e nyeletsa. E ne ya gatelelwa, batho ba ne ba idiwa go e bala ka bo bone, bangwe ba bolawa gonna le yone le go e bala; bangwe ba bolawa go e fetolela mo malemeng a lefatshe, mebuso mengwe ya tshuba dibaebele go leka go di nyeletsa le melaetsa ya tsone, dibuka tse dintsi di kwadilwe ke batho go leka go nyenyefatsa Baebele le molaetsa wa yone mme ba palelwa. Ga go buka epe eo e nnileng le dira tse dintsi jaana, mme kwa bokhutlong ya fenya, fa e se ka thata ya Modimo.
Gonna teng ga Baebele le ka mo e fetotseng maphelo a batho ke bopaki bo bo ka se ikgatholosiweng. Bopaki ba diphitlhelelo tsa baepi (acheology) gompieno, barutegi ba e tsa: ‘Rawlinson’, ‘Layard’, ‘Smith’, ‘Woolley’ and ‘Kenyon’, kwa Egepeto, Ninife, Asiria, Babelone, Ure, Syria, Lebanone le Iseraele, ke bopaki bo bo fatlhang matlho ka boammaaruri ba histori ya Baebele. Dipontsho mo dimusiameng (museums) tsa lefatshe di bontsha le go supa fa Baebele e le boammaaruri ka diphitlhelelo tsa setegeniki tsa segompieno. Dikwalo tseo di mametleletsweng tsa ditshaba tseo di lwantshitseng Iseraele, ke bopaki bo bongwe go bontsha fa Baebele e le boamaaruri.
Phitlhelelo ya dikwalo (manuscript) tsa Baebele ka 1947 “the Dead Sea Scrolls” di tlhagisa bopaki bo bongwe ka ga go tshepagala le nepagalo ya mafoko a Baebele. Dimanuscript tseno tsa Baebele ke dingwe tsa tseo di neng di diriswa, dingwe tsa tsone di dirisitswe ka ngwaga-kgolo (centuary) wa bobedi pele ga go tsalwa ga Keresete, go sa kgathalasege dingwaga tsa tsone, pharologanyo e nnye e e tlhageletseng, ke fela ya go peleta mafoko mangwe, fela go sa fetole modi wa molaetsa. Ka jalo, tiro ya baepi (archaeologist) e re neela bopaki ba boammaaruri le go ka tshepa molaetsa wa Baebele, seo se bontsha fa e ka nna tiro fela, ya tlhotlheletso ya Modimo.
SE-POROFETO SE SUPA FA BAEBELE E LE BOAMAARURI
Modimo ka esi, O tlhophile seporofeto jaaka se se neelang bosupi ba gore lefoko la gagwe ke boamaaruri, le okame ditshidi tsotlhe mo lefatsheng (Jesaya 46 t 9-10; Jesaya 42 t 9).
Baebele ka makgetlho a le mantsi e bua ka ditiragalo tse di tla diragalang dingwaga di le dikete tse di tlang. Mo go Mathaio 2 go kwadilwe ga twe: ba botlhale ba botlhabatsatsi ba tla kwa Jerusalema ba botsa ba re, “Kgosi ya Bajuta e e tsetsweng e fa kae?” Fa Herote a sena go botsa mopresiti yo mogolo potso e, ba araba ka bongwe jwa pelo ba re, “Kwa Betleheme wa Jutea” ka gonne dingwaga di le makgolo tse di fitileng, go ne ga porofetiwa mo go nngwe ya dibuka tsa kgolagano e kgologolo e bong (Miga 5 t 1).
Godimo ga diporofeto ka ga Jeso Keresete, go diporofeto tse di tlaleleditsweng, tse di amanang le ditshaba tsa bogologolo, re bua ka tse di amanang le setshaba sa Majuta. Bontsi ba ditshaba tsa kgale di nyeletse mo ditiragalong tsa histori ya lefatshe, fela, Baebele e buile gore Majuta o ne, ga a kitla a nyelela. Setshaba sa Majuta se tsweletse go tshela jaaka setshaba le gompieno, le fa lefatshe le lekile go nyeletsa morafe o (Jeremia 30 temana 10-11). Fa Baebele e ka bo e le buka fela e e kwadilweng ka thato ya batho, seno se ka bo se sa kgonagala go se bonela-pele. Majuta a sa ntse a na le rona gompieno, ba nale lefatshe la bone, Iseraele, mme motse mogolo wa lone e le Jerusalema, o o ka fa tlase ga taolo ya bone jaanong.
Baebele e re neela mabaka ka ga dintlha tseno. Bono! ke bosupi bo bo nonofileng go bontsha fa Baebele e kwadilwe ka tlhotlheletso ya Modimo, ka jalo e le boammaaruri.

TSHOBOKO YA DINTLHA DINGWE GO DUMELA FA BAEBELE E TLHOTLHELEDITSWE KE MODIMO.
Go lomagana ga molaetsa wa yone, ntswa e kwadilwe ke bakwadi ba bantsi, bao ba kwadileng molaetsa wa yone mo dipakeng tse di farologaneng.

Go bolokwa ga Baebele go fitlhela mo nakong tsa rona ke dikgakgamatso e le ruri.

Bopaki bo bo newang ke baepi (archaeologists) ka go bonala ga dikwalo tsa ntlha tse Baebele e kwalolotsweng go tswa mo go tsone.

Go tla botlalong ga diporofeto tsa Baebele – (dikai tse dingwe di tla neelwa mo dithutong tseo di latelang).


MAPAREGO AO A TSHWANETSWENG KE GO TLHOKOMELWA.

Fa re batla go tlhaloganya Baebele, Jeso o rile re tshwannwa ke go rutega jaaka bana ba bannye, Mathaio 11 t 25. Re tla tshwannwa ke go batlisisa ka borona Boammaaruri le botlhale ba lefoko la Modimo (Diane 2 ditemana 3-6). Re tshwannwa ke go dumela gore Modimo o tlile go re atswa ka boammaaruri fa re batlisisa ka ga O na (Bahebere 11 temana 6). Re tshwannwa ke go ineela go fetola maphelo a rona go utlwana le melao ya Modimo.


Jeso o rile “Fa lo itse dilo tse, lo sego fa lo di dira” (Johane 13 temana 17), gape “Ga se mongwe le mongwe yo o nthayang a re: Morena, Morena! Yo o tla tsenang mo pusong ya magodimo; go tla tsena fela yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa magodimong.” (Mathaio 7 temana 21). Moapostolo Poulo o kwadile a re: “… ipatleleng phologo ya lona ka poifo le thoromo;” (Bafilipi 2 temana 12).
RE KA ITHUTA BAEBELE JANG?
Jaaka moithuti mongwe le mongwe yo a ithutang thuto nngwe mo sekolong, o rulaganya go bala ga gagwe sentle, mme a bale kgapetsa-kgapetsa go tlhaloganya; mokgwa o o thusa mmadi thata fela. Go simolola ka dithuto tsa gago, latela lenane le le tshitshintsweng mo bukaneng e ya go ithuta. Baebele ka bo yone e itlhalosa go feta diphetolelo tsa setho. Ka nako tsotlhe tlhaloganya ditemana go ya ka motheo-puo (context) wa tsone, mme o bapise dikwalo ka dikwalo.
Fa o ntse o ithuta thuto e ya Baebele, o tla lemoga gore motheo wa tumelo nngwe le nngwe o tshegediwa ka temana kgotsa ditemana tse di tlhapileng go tswa mo dikwalong. Ka go sala sekai se, ditemana tse di tsewang di le “thata” gongwe “di ikganetsa” di ka tlhaloswa le go tlhaloganngwa.
Buka ya go tlhalosa mafoko ‘dictionary’ ya Baebele eo e bidiwang “concordance” e na le ditlhaloso tsa mafoko a a fetoletsweng mo dipuong tsa rona, gongwe dibukana tse di kwadilweng go tlhalosa ditemana le tsona di ka thusa, mme e la tlhoko go re tsotlhe tse, ga di a kwalwa ka tlhotlheletso ya mowa o o boitshepo, ka jalo di ka tswe di na le diphoso. Ka gonne fa dithuto tsa tsone di fatlha thuto ya Baebele, di fosagetse, mme di ikgatholosiwe (Jesaya 8 temana 20).
Maikaelelo a dithuta-tlhare tseno, ke go go thusa go tlhaloganya Baebele ka bo wena, gore o e amogele jaaka e ntse, Lefoko la Modimo, leo le solofetsang tsholofetso ya bophelo bo bosakhutleng go botlhe ba ba tla le utlwang le go le obamela.


DITEMANA TSA GO BALA BAEBELE

2 Timotheo 3; 2 Petoro 1; Luke 24; Jesaya 8 t 20; Ditiro 28 dt. 23-31; Baefeso 4 dt. 21-32


Dipotso tsa Thuto ya 1
Sega mola ka fa tlase ga karabo kgotsa dikarabo tseo di nepagetseng, mme o ise dikarabo tsa gago kwa letlhareng le le mo magareng go sobokanya dikarabo tsa gago.


 1. Ke mang mokwadi wa Baebele?

 1. Poulo (b) Moshe (c) Modimo (d) Daniele

 1. Ke karolo e fe ya Baebele eo Jeso a e dirisitseng fa a simolola go tlhalosetsa barutwana ba babedi mo tseleng go ya imausu ka ga gagwe?

 1. Dikwalo tsa baprofeta (b) Dikwalo tsa ga Moshe (c) Dipesalome (d) Diane

 1. Dikwalo tsa “THE DEAD SEA SCROLLS” di ribolotswe ka ngwaga o fe?

 1. 1749 (b) 1794 ( c ) 1914 (d) 1947

 1. Moprofeta Miga a porofesitse gore Jeso o tla tsalelwa kae?

 1. Jerusalema (b) Bethele (c) Betleheme (d) Babilone
 1. Dibuka tsa Baebele di kwadilwe mo lobakeng lo lo kae?

 1. Dingwaga di le 50 (b) Dingwaga di le 15 (c) Dingwaga di le 1,500 (d) Dingwaga di le 150
 1. Jeso o rile “ Fa lo itse dilo tse, lo sego”

 1. “ fa lo bolelela bangwe” (b) “ fa lo di dira” (c) “fa lo di gopola” (d) “ fa lo tlhomame mo go tsone”
 1. Baebele e bopiwa ke dibukana tse kae tseo di farologanyeng?

 1. 66 (b) 27 (c) 39 (d) 23

 1. Ke “lefoko” le fe leo le tlhomameng leo Petoro a le ka yang mo epistoleng ya bobedi eo a e kwadileng?

 1. La go itshola sentle (b) La go opela (c) La polelelo-pele (d) La go bua

 1. Ke toropo e feng eo Poulo a neng a nna mo go yone ka nako eo re e kwaletsweng mo go Ditiro 28 dt. 23-31?

 1. Roma (b) Efeso (c) Jerusalema (d) Alexandria

 1. Re ka bona maikaelelo le leano la Modimo ka ga lefatshe go tswa kae?

 1. Dikwalo tsa “The dead sea Scrolls” (b) Molao wa Majuta (c) Dikwalo tsa baepi (archaeologists) (d) Baebele e e Boitshepo.

----------------------------------------------------------THUTO YA 2

MODIMO

Go na le go sa utlwaneng ka ga tlholego ya Modimo.


KGANETSANO KA GA TSHUPA-NAKO
Fa re bona tshupa-nako ya bogologolo fa fatshe, e le lantlha re e bona, re ka e sela mme re e lebelele. Gongwe re e bule kwa morago re lebelele mafaratlhatlha ao a dirisitsweng go e bopa. Fela re tla lemoga maotwana a mannye ao a dirisanang mmogo go tsamaisa dinakana tsa yone ka fa pele.
Re tla itse fa matsetseleko ao e dirilweng ka o ne. Tshupanako e e dirilwe; ka jalo go ne go le leano leo le nnileng teng go e dira. Tshupanako e ga e a itira. Mafaratlhatlha ao a dirisitsweng go e dira ga a diragala ka bo o ne, gongwe ka lesego tsotlhe di kopantswe ke mmetli, go tlhola tshupanako. Gonna teng ga tshupanako e, go bontsha fa modiri wa yone a le teng, bopaki ke tshupanako e, go re go mmetli wa yone.
Loapi le tsotlhe mo go lone le dirwa ke dimilione tsa dinaledi. Lefatshe le na le ngwedi eo e le potologang. Letsatsi le mafatshe a mangwe ke bontlhanngwe ba tsamaiso eo e re okameng, moo sengwe le sengwe se tsamayang ka nepagalo go ya ka fao mmopi a se bopileng ka teng. Tiro e, e okame go tlhangwa ga tshupanako. Popego ya lefatshe ga ea diragala ka lesego. Go tshwanetse ga bo go le motlhodi wa lone. “Magodimo a bolela kgalalelo ya Modimo” (Pesalome 19 t 2)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal