Geef de euroscepticus een stemDescargar 85.72 Kb.
Fecha de conversión30.06.2017
Tamaño85.72 Kb.
Presseurop.eu, October 16 2013, http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4236281-geef-de-euroscepticus-een-stem.

Original text: De Standaard, October 15 2013, published and translated by presseurop.eu in NL, EN, FR, ES, DE, CS, IT, PL,PT en RO.Geef de euroscepticus een stem

http://www.presseurop.eu/files/images/article/eurosceptic.gif?1381927269

Het lijkt erop dat EU-politici precies willen beslissen wat mensen denken over de EU en eurosceptische stemmen het liefst negeren. In plaats daarvan zouden ze een open debat met ze moeten aangaan, en daarbij alle lagen van de bevolking moeten betrekken.

De voorbije dagen zijn De Standaard, Le Soir en Le Nouvel Observateur erin geslaagd een indrukwekkende reeks Europese gezichten en denkers bij elkaar te brengen. Meer nog, men is erin geslaagd een debat te organiseren waarbij er werkelijk verschillende meningen vertolkt werden. Daarvoor verdienen de organisatoren en de participanten een pluim. En dat terwijl er maar één uitdrukkelijk eurosceptische spreker uitgenodigd/aanwezig was. Maar het is meteen ook de reden waarom ik een dubbel gevoel overhield aan elk debat dat ik volgde.

Betrokkenheid van de burger


Het lijkt wel alsof onze leiders in Europa en hun entourage bang zijn van euroscepticisme en dat ze er maar niet in slagen om de burger te vatten, laat staan om hen te betrekken. Elk politiek systeem is te situeren op een continuüm tussen efficiëntie en legitimiteit. In de EU is de balans duidelijk overgeslagen naar een begeesterd streven naar efficiënte oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Nochtans gaat de EU er prat op democratische waarden na te streven en die ook buiten haar grenzen uit te dragen. En daar wringt het schoentje. In een democratie is betrokkenheid van de burger en de daaruit vloeiende legitimiteit van het politieke systeem cruciaal.

Totalitarisme


Nu, de bezorgdheid om de burger leeft zeker in de instellingen. Maar als Herman Van Rompuy vertelt dat het niet makkelijk is te communiceren naar de burger omdat er telkens een eensgezind positieve boodschap klaargestoomd moet worden, dan gaan mijn tenen krullen. Politici actief in de EU-instellingen willen kennelijk niet alleen dát mensen over de EU nadenken, maar ze willen ook beslissen wát zij moeten denken. Dat is totalitarisme met indoctrinatie als communicatiestrategie. Het citaat illustreert ook dat men euroscepsis te vaak als bedreigend ziet in plaats van als uitdagend. Waarom mag er binnen de EU geen debat zijn waarin diverse opinies aan bod komen? Waarom kan de EU niet communiceren over het debat – met voor- en tegenstanders – dat gevoerd wordt? Behalve diversiteit hebben we ook een toegankelijker debat nodig.

Mindset van EU-intimi


Dat ook daarvoor nog werk is aan de mindset van EU-intimi, werd al tijdens het openingsdebat duidelijk. Ik was met verstomming geslagen toen het publiek nagenoeg eensgezind de dame uitlachte die zich vergiste en Van Rompuy voorzitter van de Europese Commissie, en niet de Raad, noemde. Als zelfs iemand die de moeite neemt een EU-debattenreeks bij te wonen zich daar nog in vergist, dan verwacht ik dat men inziet dat het naar voor schuiven van kandidaten voor het voorzitterschap van de Commissie niets zal oplossen. Het zal de burger niet meer betrekken bij de Europese Parlementsverkiezingen in mei.

Daarom wil ik een oproep doen aan al wie betrokken is bij het beleid van de EU-instellingen. Ten eerste: schud de angst voor alternatieve meningen van u af en ga een open debat aan. Ten tweede, voer dat debat via uw lokale politieke basis met een breed publiek waarin ook jongeren, laagopgeleiden en vrouwen participeren. En ten derde, luister naar de stemmen binnen de instellingen die daar wel al wakker over liggen en realistische en concrete voorstellen hebben om daarin te slagen. U hebt nog zeven maanden de tijd.Let the Eurosceptics speak

Apparently, EU politicians not only want people to think about the EU, they also want to decide what they think. They should be more open to debate with Eurosceptics in all layers of the population.

In the past few days, De Standaard, Le Soir and Le Nouvel Observateur succeeded in bringing together an imposing collection of European faces and philosophers.

Even more impressively, they managed to organise a debate in which seriously different opinions were expressed. For that, the organisers and participants deserve a word of praise. However, there was only one explicitly Eurosceptic speaker present, which is the reason why each debate that I followed left me with mixed feelings.

One may be forgiven for believing that our leaders in Europe and their entourage are terrified of Euroscepticism and that they consistently fail to reach out to citizens, never mind involve them. Every political system can be positioned on a continuum between efficiency and legitimacy. In the EU, the balance has clearly tipped to an enthusiastic drive aimed at finding efficient solutions for challenges faced by the community as a whole. At the same time, the EU proudly proclaims itself the defender of democratic values, also beyond its borders. And therein lies the rub, as citizen participation and the resulting legitimacy of the political system is vital to a democracy.Indoctrination communication strategy

Make no mistake, the institutions are concerned about how they are perceived by citizens. But my toes curl when I hear Herman Van Rompuy say that it is not easy to communicate with citizens because they will settle for no less than a united positive message.

It appears that EU politicians not only want people to think about the EU, they also want to decide what they think

It appears that EU politicians not only want people to think about the EU, they also want to decide what they think. That is totalitarianism with indoctrination as a communication strategy. What the quote also illustrates is that Eurosceptics are all too often regarded as a threat rather than a challenge. Why does the EU not allow a debate in which the various options are presented? Why can the EU not discuss the debate – with supporters and opponents – that is underway? Besides diversity, we also need a more accessible debate.Mindset of the EU in-crowd

That this requires a significant change in the mindset of the EU in-crowd became all too clear during the opening debate. I was left open-mouthed when the audience, practically as one, laughed at a woman who erroneously called Van Rompuy the chairman of the European Commission, instead of the Council. If someone who takes the effort to attend a EU debating programme makes such a mistake, then I would at least hope that the participants would understand that presenting candidates for the chairmanship of the Committee will not solve anything. It will certainly not raise the interest of citizens in the European Parliamentary elections in May.

Therefore, I wish to make an appeal to all those who are involved in politics in EU institutions. Firstly, shake off your fear for alternative opinions and enter into an open debate. Secondary, pursue that debate through your local political base with a broad public that includes youths, low-skilled people and women. And thirdly, listen to voices within the institutions who recognise the challenge and have realistic and concrete proposals to resolve it. You only have seven months.

Translated from the Dutch by Kelly BoomEcoutons aussi les eurosceptiques

Débattre de l’Europe et de son avenir, c’est bien. Le faire avec ceux qui la critiquent ou s’y opposent c’est encore mieux. Dirigeants et intellectuels auraient à gagner à élargir ainsi leurs discussions, estime une politologue belge.

Les dirigeants de l’UE ont tendance à vouloir imposer un point de vue unique sur l’action et les buts de l’Union et à refuser le débat. Pourtant, l’Europe sortirait grandie s’ils engageaient la discussion avec les critiques et les moins enthousiastes, estime une chercheuse belge.

Ces derniers jours, le quotidien belge flamand De Standaard, le quotidien belge francophone Le Soir et le magazine français Le Nouvel Observateur sont parvenus à réunir un ensemble impressionnant de personnalités et de penseurs européens. Et ce n’est pas tout.

Un débat a pu être organisé, au cours duquel des avis différents ont vrai

ment pu s’exprimer. A cet égard, les organisateurs et les participants méritent tout notre respect. Et ce, alors qu’un seul intervenant/invité était un fervent eurosceptique. C’est justement aussi pour cette raison que j’éprouve un sentiment ambigu à propos des débats auxquels j’ai assisté.

La participation du citoyen

On dirait que nos dirigeants européens, et leur entourage, ont peur de l’euroscepticisme et ne parviennent pas à saisir ce qui anime les citoyens, sans parler de les impliquer. Tout système politique oscille entre efficacité et légitimité. Dans l’UE, la balance penche nettement en faveur d’une quête enthousiaste de solutions efficaces pour relever les défis communautaires. L’UE se targue pourtant de défendre des valeurs démocratiques et de les propager également en dehors de ses frontières. C’est là que le bât blesse. Dans une démocratie, la participation du citoyen et la légitimité du régime politique qui en découle sont essentielles.Totalitarisme

Certes, les institutions se préoccupent manifestement [de ce que pensent] les citoyens. Mais quand [le président du Conseil européen] Herman Van Rompuy a affirmé [lors d’un débat] qu’il est difficile de communiquer avec les citoyens car il faut toujours transmettre un message positif unanime, je bondis.

Apparemment, les politiciens qui œuvrent au sein des institutions européennes veulent non seulement inciter les gens à réfléchir à l’UE, mais aussi décider du contenu de leurs pensées. C’est du totalitarisme, qui a recours à un endoctrinement pour stratégie de communication. Les propos cités montrent aussi que l’euroscepticisme est trop souvent perçu comme une menace au lieu d’un défi.

Pourquoi ne peut-il y avoir au sein de l’UE un débat dans le cadre duquel différentes opinions entrent en ligne de compte ? Et pourquoi l’UE ne peut-elle pas communiquer sur ce débat en cours, où interviennent des partisans et des opposants ? Nous devons à la fois diversifier le débat et y accéder plus facilement.Mentalité des initiés de l’UE

Lors du débat d’ouverture, il est apparu clairement que des efforts sont encore nécessaires pour changer la mentalité des intimes de l’UE. J’ai été stupéfait quand le public s’est moqué presque unanimement d’une dame qui s’était trompée en qualifiant Herman Van Rompuy de Président de la Commission européenne, et non du Conseil européen.

Si quelqu’un qui prend la peine de participer à une série de débats sur l’UE se trompe encore à ce sujet, il me paraît évident que le fait de présenter des candidats à la présidence de la Commission ne changera rien. Cela n’incitera pas davantage les citoyens à aller voter aux élections pour le Parlement européen en mai.

Je veux donc lancer un appel à tous ceux qui dirigent les institutions européennes.

Premièrement : défaites-vous de la peur des opinions différentes et engagez-vous dans un débat ouvert. Deuxièmement, menez ce débat par l’intermédiaire de votre base politique locale, avec un large public comportant aussi des jeunes, des personnes peu qualifiées, des femmes. Troisièmement, écoutez les voix au sein des institutions qui ont déjà une telle approche et proposent des mesures réalistes et concrètes pour la mettre en œuvre. Vous avez sept mois devant vous.

No hay que tener miedo de los euroescépticos

Al parecer, los políticos de la UE no solo desean que las personas piensen en la UE, sino que quieren decidir lo que deben pensar. Deberían estar más abiertos al debate con los euroescépticos de todos los estratos de la población.

De Standaard, Le Soir y Le Nouvel Observateur han conseguido en los últimos días reunir a un grupo importante de dirigentes y filósofos europeos, pero lo que más me ha impresionado es que han logrado organizar un debate en el cual se expresaron muy seriamente opiniones muy diversas. Por esa razón, tanto los organizadores como los participantes merecen unas palabras de elogio, y eso que solo se había invitado explícitamente a un portavoz euroescéptico. Sin embargo, por esa misma razón es por lo que cada debate al que asisto me deja con unos sentimientos muy variados.

A uno se le puede perdonar por creer que nuestros líderes europeos y sus séquitos tienen miedo del euroescepticismo y que continuamente fracasan a la hora de llegar a los ciudadanos, sin importar lo muy involucrados que estén. Cada sistema político puede posicionarse en un continuo entre la eficiencia y la legitimidad. En la UE, el equilibrio se ha inclinado claramente hacia un deseo entusiasta enfocado en encontrar soluciones eficientes a los desafíos que afronta la comunidad en su conjunto. Al mismo tiempo, la UE se proclama orgullosamente defensora de los valores democráticos, incluso más allá de sus fronteras. Pero es ahí donde reside el problema, ya que la participación ciudadana y la legitimidad resultantes del sistema político son esenciales para una democracia.

Cambio en mentalidad elitista

Los políticos no solo desean que las personas piensen en la UE, sino que quieren decidir lo que deben pensar, y eso es utilizar el totalitarismo con adoctrinamiento como estrategia de comunicación

Pero no se confunda, a las instituciones les preocupa cómo las perciben los ciudadanos. Sin embargo, me avergüenzo cuando oigo a Herman Van Rompuy decir que no es fácil comunicarse con los ciudadanos porque no se conformarán con menos de un mensaje positivo conjunto. Eso hace pensar que los políticos no solo desean que las personas piensen en la UE, sino que quieren decidir lo que deben pensar, y eso es utilizar el totalitarismo con adoctrinamiento como estrategia de comunicación. El comentario también ilustra que con frecuencia se considera a los euroescépticos como una amenaza en lugar de un reto. ¿Por qué no permite la UE un debate en el cual se presenten las diversas opciones? ¿Por qué no habla la UE del debate —con defensores y oponentes— que está en curso? Además de la diversidad, necesitamos también de un debate más accesible.

Que hace falta un cambio significativo en la mentalidad elitista de la UE resultó más que obvio durante la apertura del debate. Me quedé sorprendido al ver que la audiencia, prácticamente al unísono, se rió de una mujer cuando se dirigió a Van Rompuy llamándole por error presidente del Comité Europeo en lugar de presidente del Consejo. Si alguien que se toma la molestia de asistir a un programa de debates de la UE comete semejante error, entonces espero que los participantes sepan que los presentes candidatos para el cargo de la presidencia del Comiténo resolverán nada. Eso no despertará el interés de los ciudadanos en las elecciones parlamentarias europeas que se celebrarán el próximo mayo.

Por esa razón, quiero hacer una serie de peticiones a todos aquellos que están involucrados en la política de las instituciones de la UE. Primero, eliminen su miedo a las opiniones alternativas e inicien un debate abierto. Segundo, establezcan ese debate a través de una base política local y con un público lo bastante amplio como para incluir jóvenes, personas escasamente cualificadas y mujeres. Y tercero, escuchen las voces dentro de las instituciones que reconocen el desafío y hagan proposiciones realistas y concretas para resolverlo, pues solo les quedan siete meses.

Keine Angst vor Euroskeptikern

Über Europas Zukunft nachzudenken ist eine gute Sache. Sich auf eine Debatte mit den europakritischen Stimmen einzulassen wäre noch besser. Politiker und Intellektuelle täten gut daran, der Diskussion mit den Euroskeptikern nicht aus dem Weg zu gehen, meint eine belgische Sozialwissenschaftlerin

Vor einigen Tagen ist es den belgischen Zeitungen De Standaard und Le Soir in Zusammenarbeit mit dem französischen Nachrichtenmagazin L’Express gelungen, eine beeindruckende Reihe von EU-Politikern und Intellektuellen zu versammeln. Mehr noch, es ist ihnen gelungen, eine Debatte zu organisieren, bei der die unterschiedlichsten Meinungen Gehör fanden. Allein dafür gebührt ihnen Lob. Und das, obwohl es nur einen explizit europakritischen

Gast gab. Aber genau darin liegt der Grund, warum ich die Debatte mit gemischten Gefühlen verfolgt habe.

Totalitäre Kommunikation

Es scheint, dass unsere EU-Politiker und ihre Mitstreiter den Euroskeptizismus fürchten und dass sie es einfach nicht fassen können, was denn in die Menschen gefahren sei, geschweige denn, dass sie daran denken, die Bürger mit einzubeziehen. Jedes politische System beruht auf einem Kontinuum aus Effizienz und Legitimität. In der EU überwiegt eindeutig das begeisterte Streben nach effizienten Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen. Dabei rühmt sich die EU damit, nach demokratischen Werten zu streben und diese auch über Europas Grenzen hinaus in die Welt zu tragen. Und genau da ist der Haken. In einer Demokratie ist die Bürgerbeteiligung und die daraus folgende Legitimität für das politische System unabdingbar.

Die Debatten müssen vielfältiger und zugänglicher werden

Nun, die Institutionen sorgen sich ganz sicherlich darum, was die Menschen denken, doch wenn [EU-Ratspräsident] Hermann Van Rompuy erklärt, dass es nicht möglich sei, mit dem Bürger zu kommunizieren, weil dieser immer eine einstimmige, positive Botschaft erwarte, dann stehen mir die Haare zu Berge. EU-Politiker und –Institutionen wollen offensichtlich nicht nur, dass die Menschen überhaupt über Europa nachdenken, sie wollen auch entscheiden, was diese zu denken haben. Das ist Totalitarismus mit Indoktrination als Kommunikationsstrategie. Das Zitat zeigt aber auch, dass Europaskeptizismus als Gefahr gesehen wird und nicht als Herausforderung. Warum sollte es in der EU keine Debatten geben, in denen unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen? Warum kann die EU nicht sagen, dass Debatten geführt werden — mit Befürwortern und Gegenstimmen? Die Debatten müssen vielfältiger und zugänglicher werden.Arrogante „EU-Insider”

Dass heute immer noch die Mentalität von EU-Insidern vorherrscht wurde gleich zu Beginn der Diskussion klar. Ich war sprachlos, als das Publikum fast einstimmig eine Frau auslachte, die Van Rompuy irrtümlicherweise als EU-Kommissions- und nicht Ratspräsident bezeichnete. Wenn jemand, der sich die Mühe macht, an einer Reihe von Diskussionen über die EU teilzunehmen, sich derartig irrt, dann werden auch Kandidaturen für den Vorsitz der Kommission nicht viel ändern können. Und die Menschen werden sich nicht weiter für die Europawahlen im Mai interessieren.

Deshalb appelliere ich an alle, die an der Politik der EU-Institutionen beteiligt sind. Erstens: Schüttelt die Angst vor unterschiedlichen Meinungen ab und wagt die offene Debatte. Zweitens: Führt die Debatte in eurer lokalen politischen Basis und bezieht ein breites Publikum ein — mit Jüngeren, Geringqualifizierten, Frauen. Und drittens: Hört auf die Stimmen innerhalb der Institutionen, die diesen Weg bereits einschlagen wollen und die konkrete Vorstellungen haben, wie er erfolgreich begangen werden kann. Noch bleiben euch sieben Monate Zeit.

Aus dem Niederländischen von Jörg StickanDejme euroskeptikům prostor

Jednat o Evropě a její budoucnosti je možné jedině s těmi, kteří ji kritizují. Politici a intelektuálové by měli více diskutovat s euroskeptiky, soudí belgická politoložka Soetkin Verhaegenová.

[Belgickým deníkům] De Standaard, Le Soir a [týdeníku] Le Nouvel Observateur se v posledních dnech podařilo dát dohromady zajímavou sestavu evropských osobností a filozofů. Fascinující na tom je to, že se jim podařilo zorganizovat debatu, kde se sešly velice odlišné názory. To si zaslouží pochvalu jak pro organizátory, tak samotné účastníky. Dlužno dodat, že mezi pozvanými hosty byl jen jeden euroskeptický řečník. Právě nedostatek oponentů v diskuzích je často důvod, proč ve mě téměř každá debata, které se zúčastním, zanechá smíšené pocity.Zapojení občanů do politického dění

Musíte mi odpustit, ale pevně věřím v tom, že naši evropští lídři a jejich okolí se euroskepticismu bojí a že se jim stále nedaří přiblížit se k občanům, nebo a už vůbec ne je zapojovat do politického dění. Každý politický systém závisí na vztahu mezi efektivitou a legitimitou. Rovnováha v EU očividně tíhne k nadšenému hledání fungujících řešení na problémy, kterým čelí společnost jako celek. Stejně tak se ale EU hrdě prohlašuje za obránce demokratických hodnot, a tyto hodnoty brání i mimo své hranice. A přesně v tom je problém, neboť občanská angažovanost a výsledná legitimita politického systému je pro demokracii životně důležitá.Totalitarismus

Nenechme se mýlit, institucím záleží na tom, co si lidé myslí. Když ale slyším Hermana Van Rompuye mluvit o tom, jak složité je s evropskými občany komunikovat, protože chtějí slyšet jen samé pozitivní zprávy, otevírá se mi příslovečný nůž v kapse. Jakoby evropští politici chtěli nejen to, aby občané na Unii mysleli, ale chtějí také rozhodovat o tom, co si mají myslet. To je však pouze totalitarismus, který používá indoktrinaci jako komunikační strategii. Van Rompuyova slova zároveň ilustrují skutečnost, že euroskeptici nejsou vnímáni jako výzva, ale spíše jako hrozba. Proč se EU brání diskuzi, v níž jsou zastoupeny různé názory? Proč nevede debatu nejen se svými příznivci, ale i s odpůrci? Vždyť vedle názorové rozmanitosti potřebujeme dostupnější debaty.Myšlení euroelity

Už z úvodních debat jasně vyplynulo, že je třeba usilovat o změnu myšlení bruselské elity. Byl jsem naprosto konsternován, když se publikum takřka hromadně začalo vysmívat dámě, která Hermana Van Rompuye omylem označila za předsedu Evropské komise, nikoliv Evropské rady. Pokud takovou chybu udělá někdo, kdo se rozhodne účastnit série diskuzí o EU, připadá mi nabíledni, že představit kandidáty na post předsedy Komise na tom nic nezmění. To určitě nepřiměje občany, aby šli v květnu k volbám do Evropského parlamentu.

Rád bych tak oslovil všechny, kdo mají něco do činění s unijní politikou.

Zaprvé: Zbavte se strachu z odlišných názorů a angažujte se v otevřených diskuzích. Zadruhé: Veďte tuto diskuzi prostřednictvím vaší místní politické základny, která bude zahrnovat mladé lidi, méně kvalifikované pracovníky a ženy. Zatřetí, naslouchejte hlasům uvnitř institucí, kteří už mají takový přístup a navrhují konkrétní realistická opatření, která se dají realizovat. Máte na to jen sedm měsíců.

Překlad: Martina Buláková

Lasciamo parlare gli euroscettici

I leader dell’Ue sembrano spaventati dal dissenso e vorrebbero più controllo sull’opinione pubblica. Invece dovrebbero impegnarsi in un dibattito aperto in vista delle elezioni europee.

In questi ultimi giorni il quotidiano belga fiammingo De Standaard, il quotidiano belga francofono Le Soir e la rivista francese Le Nouvel Observateur sono riusciti a riunire un numero impressionante di personalità e di intellettuali europei. Inoltre è stato organizzato un dibattito in cui sono stati espressi pareri diversi. Da questo punto di vista gli organizzatori e i partecipanti meritano tutto il nostro rispetto, anche se uno solo degli invitati era un convinto euroscettico. Per questa ragione provo a proposito dei dibattiti a cui ho assistito delle impressioni contrastanti.La partecipazione del cittadino

Si ha l'impressione che i nostri dirigenti europei e i loro collaboratori abbiano paura dell'euroscetticismo, che non riescano a capire quello che passa per la testa dei cittadini e che siano incapaci di coinvolgerli. Qualunque sistema politico oscilla fra efficienza e legittimità. Nell'Ue la bilancia è decisamente inclinata in favore della ricerca di soluzioni efficaci alle sfide comunitarie. Eppure l'Ue si vanta di difendere dei valori democratici e di diffonderli fuori dalle sue frontiere. Ma è proprio questo il punto dolente. In una democrazia la partecipazione del cittadino e la legittimità del regime politico che ne deriva sono essenziali.Totalitarismo

Le istituzioni si preoccupano ovviamente dei cittadini. Ma quando [il presidente del Consiglio europeo] Herman Van Rompuy ha affermato che è difficile comunicare con i cittadini perché bisogna sempre trasmettere un unanime messaggio positivo, ho avuto un sobbalzo.

A quanto pare i politici in carica nelle varie istituzioni europee non vogliono solo convincere la gente a riflettere sull'Ue, ma anche decidere sul contenuto dei loro pensieri. Ma ricorrere all’indottrinamento come strategia di comunicazione è una forma di totalitarismo. Le proposte citate mostrano anche che l'euroscetticismo è troppo spesso visto come una minaccia piuttosto che una sfida.

Perché all'interno dell'Ue non si può avere un dibattito nel quale possano essere prese in considerazione opinione diverse? E perché l'Ue non può comunicare su questo dibattito in corso, dove intervengono dei sostenitori e degli oppositori? Il nostro compito è diversificare il dibattito e accedervi più facilmente.La mentalità degli esperti Ue

In occasione del dibattito di apertura si è visto che sono ancora necessari degli sforzi per cambiare la mentalità degli esperti Ue. Sono rimasta sorpresa quando quasi tutto il pubblico si è messo a ridere di fronte a una signora che ha definito Herman Van Rompuy presidente della Commissione europea e non del Consiglio europeo. Ma se chi partecipa a una serie di dibattiti sull'Ue si sbaglia ancora su questo argomento, mi sembra evidente che il fatto di presentare dei candidati alla presidenza della Commissione non cambierà nulla. Di certo questo non contribuirà a spingere i cittadini ad andare a votare alle elezioni per il Parlamento europeo di maggio.

Voglio quindi lanciare un appello a tutti coloro che dirigono le istituzioni europee. In primo luogo smettete di aver paura delle opinioni diverse dalle vostre e impegnatevi in un dibattito aperto. In secondo luogo aprite questo dibattito attraverso la vostra base politica locale a un largo pubblico che comprenda anche giovani, persone poco qualificate e donne. Infine ascoltate le voci nelle istituzioni che hanno già adottato un tale approccio e che propongono misure realistiche e concrete per metterlo in pratica. Avete sette mesi davanti a voi.

Traduzione di Andrea De RitisNiech przemówią eurosceptycy

Wygląda na to, że unijni politycy nie tylko chcą, by ludzie myśleli o UE, oni również chcą decydować o tym, jak mają myśleć. A powinni być bardziej otwarci na debatę z eurosceptykami ze wszystkich warstw społecznych.

W ostatnich dniach belgijski flamandzki dziennik De Standaard, belgijski francuskojęzyczny dziennik Le Soir i francuski magazyn Le Nouvel Observateur doprowadziły do spotkania wybitnego grona europejskich osobistości i myślicieli. Ale to jeszcze nie wszystko.

Zorganizowały debatę, podczas której wyrażane były naprawdę różne poglądy. Zasługują za to na nasz najwyższy szacunek. Lecz tylko jeden z dyskutantów był zagorzałym eurosceptykiem. Dlatego właśnie mam niejednoznaczny stosunek do debaty, której mogłam się przysłuchiwać.

Obywatelskie uczestnictwo

Można by sądzić, że europejscy przywódcy i ich otoczenie boją się eurosceptycyzmu i nie potrafią wyczuć, czym żyją obywatele, ani tym bardziej włączyć ich do działania. Każdy system polityczny oscyluje między skutecznością a legalizmem. W UE szala przechyla się wyraźnie w stronę entuzjastycznej pogoni za skutecznymi rozwiązaniami, które pozwolą podjąć wspólnotowe wyzwania.

A przecież Europa szczyci się tym, że broni demokratycznych wartości, które propaguje również poza swoimi granicami. I to jest właśnie jej słaba strona. W demokracji obywatelskie uczestnictwo i wynikający z niego legalizm porządku politycznego są sprawą zasadniczą.

Totalitaryzm

Instytucje obawiają się z pewnością [zaangażowania] obywateli. Ale kiedy [przewodniczący Rady Europejskiej] Herman Van Rompuy oświadczył [podczas jednej z debat], że trudno jest informować obywateli, ponieważ trzeba zawsze przekazywać jednogłośny komunikat, aż podskoczyłem.

Politycy działający w instytucjach europejskich chcą najwyraźniej nie tylko zachęcać ludzi do refleksji nad UE, ale również decydować o treści ich myśli. A to już jest totalitaryzm stosujący jako strategię komunikacji indoktrynację. Przytoczone powyżej słowa dowodzą również, że eurosceptycyzm jest zbyt często postrzegany jako groźba, a nie jako wyzwanie.

Dlaczego nie może być wewnątrz UE debaty uwzględniającej różne opinie? I dlaczego UE nie może informować o toczącej się debacie, w której biorą udział zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy? Musimy nie tylko urozmaicać debatę, ale również mieć do niej łatwiejszy dostęp.Mentalność wtajemniczonych w sprawy UE

Podczas debaty inaugurującej stało się rzeczą jasną, jak wiele jeszcze trzeba zrobić, by zmienić mentalność wtajemniczonych w sprawy UE. Osłupiałam, kiedy słuchacze niemal chórem zaczęli sobie podkpiwać z pewnej pani, która pomyliła się, nazywając Hermana Van Rompuya przewodniczącym Komisji Europejskiej zamiast Rady Europejskiej.

Nie mam wątpliwości, że skoro osoba, która zadała sobie trud uczestniczenia w serii debat poświęconych UE jeszcze się w tej sprawie myli, zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji niczego nie zmieni. Nie zachęci to bardziej obywateli do wzięcia udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Chcę zatem wystosować apel do wszystkich kierujących instytucjami europejskimi.Po pierwsze: uwolnijcie się od strachu przed innymi poglądami i zaangażujcie w otwartą debatę. Po drugie: prowadźcie tę debatę za pośrednictwem waszej lokalnej bazy politycznej z udziałem publiczności złożonej również z młodych, z osób niewykwalifikowanych, z kobiet. Po trzecie: posłuchajcie wewnątrz instytucji głosów tych, którzy mają już takie podejście i proponują realistyczne, konkretne kroki, które pozwolą taki sposób myślenia urzeczywistnić. Macie na to siedem miesięcy.

Tłumaczenie - Małgorzata Kozłowska

Não tenham medo dos eurocéticos

Ao que parece, os políticos da UE não só querem que as pessoas pensem sobre a UE como também querem decidir o que elas pensam. Deviam estar mais abertos ao debate com os eurocéticos de todas as camadas da população.

Nos últimos dias, os jornais De Standaard, Le Soir e Le Nouvel Observateur conseguiram juntar um imponente grupo de caras e filósofos europeus. Mais impressionante ainda, conseguiram organizar um debate em que foram manifestadas diferentes opiniões sérias. Por tal facto, tanto os organizadores como os participantes, merecem o nosso elogio. No entanto, apenas um orador explicitamente eurocético foi convidado/esteve presente. Mas, ao mesmo tempo, foi essa a razão pela qual cada um dos debates que segui me deixou sentimentos contraditórios.

É provável que os nossos líderes europeus e quem está à sua volta tenham medo do euroceticismo e que nunca consigam chegar aos cidadãos, quanto mais envolve-los. Todos os sistemas políticos podem ser posicionados num contínuo entre eficácia e legitimidade. Na UE, esse equilíbrio desfez-se claramente a favor de uma clara vontade de encontrar soluções eficientes para os desafios que a comunidade, no seu todo, enfrenta. Ao mesmo tempo, a UE proclama-se orgulhosamente a si própria como sendo a defensora dos valores da democracia, mesmo para além das suas fronteiras. E é aí que reside o busílis da questão, uma vez que a participação dos cidadãos e a legitimidade do sistema político daí resultante são vitais para a democracia.

Eurocéticos: ameaça ou desafio?

Ao que parece, os políticos da UE não só querem que as pessoas pensem sobre a UE como também querem decidir o que elas pensam

Não nos equivoquemos, as instituições estão preocupadas com o que os cidadãos pensam. Mas os meus dedos crispam-se quando oiço Herman Van Rompuy dizer que não é fácil comunicar com os cidadãos porque só se contentam com uma mensagem positiva una. Ao que parece, os políticos da UE não só querem que as pessoas pensem sobre a UE como também querem decidir o que elas pensam. Isso é totalitarismo com a doutrinação como estratégia de comunicação. E tal afirmação também demonstra que os eurocéticos são quase sempre vistos como uma ameaça e não como um desafio. Por que é que a UE não permite um debate em que estejam presentes as várias opiniões? Por que é que a UE não comunica através do debate – com apoiantes e opositores – que está a decorrer? Para além da diversidade, também precisamos de um debate mais acessível.

Durante o debate de abertura ficou muito claro que é necessária uma alteração de pensamento da UE perante a multidão. Fiquei de boca aberta quando o público, quase unanimemente, se riu de uma mulher que se referiu a Van Rompuy como presidente da Comissão Europeia, em vez de presidente do Conselho. Se alguém que se dá ao trabalho de ir a um debate sobre a UE comete um erro destes, o mínimo que posso esperar é que os participantes percebam que apresentar os candidatos à liderança da Comissão não resolve nada. Certamente, não aumenta o interesse dos cidadãos nas eleições para o Parlamento Europeu de maio do próximo ano.

Assim sendo, gostava de fazer um apelo a todos os que estão envolvidos na política das instituições da UE. Primeiro, sacudam o vosso medo das opiniões alternativas e entrem num debate aberto. Segundo, levem a cabo esse debate na vossa base política local com um público que inclua jovens, pessoas pouco qualificadas e mulheres. E terceiro, oiçam quem dentro das instituições reconhece o desafio e tem propostas realistas e concretas para o resolver. Restam-nos sete meses.

Și euroscepticii au dreptul să vorbească

A dezbate asupra Europei şi a viitorului său, este bine. A dezbate cu cei care o critică sau se opun, este şi mai bine. Liderii şi intelectualii europeni au totul de câştigat în a-şi lărgi astfel sfera discuţiilor, crede un politolog belgian.

În ultimele zile, cotidianul belgian flamand De Standaard, cotidianul belgian francofon Le Soir şi revista franceză Le Nouvel Observateur au reuşit să strângă laolaltă un număr impresionant de personalităţi şi de gânditori europeni. Şi aceasta nu este totul.

A fost posibilă chiar organizarea unei dezbateri, în cursul căreia au fost exprimate păreri diferite. Din acest punct de vedere, organizatorii şi participanţii merită tot respectul. Aceasta în condiţiile în care doar un singur invitat era cu adevărat eurosceptic. Întocmai din această cauză nutresc un sentiment ambiguu faţă de dezbaterile la care am asistat.

Participarea cetăţeanului

S-ar spune că liderii noştri europeni, şi anturajul lor, se tem de euroscepticism şi nu reuşesc să înţeleagă exact ce îi mai motivează pe cetăţeni, fără a mai vorbi despre posibilitatea de a-i implica. Orice sistem politic oscilează între eficacitate şi legitimitate.

În UE, balanţa se înclină sensibil în favoarea celor care caută cu entuziasm soluţii eficace pentru a răspunde coerent provocărilor comunitare. UE se laudă totuşi cu faptul că apără valorile democratice, că le răspândeşte, în acelaşi timp, şi în afara frontierelor sale. Aici este de fapt buba. Într-o democraţie participarea cetăţeanului şi legitimitatea unui regim politic, care decurge din ea, sunt esenţiale.

Totalitarism

Sigur, instituţiile sunt interesate, este evident de [ceea ce cred] cetăţenii. Însă atunci când [preşedintele Consiliului European] Herman Van Rompuy a afirmat [în timpul unei dezbateri] că este dificil să comunici cu cetăţenii căci trebuie să le trimiţi mereu un mesaj pozitiv unanim, tresalt.

Euroscepticismul este mult prea des văzut ca o ameninţare, în loc să fie acceptat ca o provocare

Se pare că politicienii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor europene nu doresc doar ca oamenii să înceapă să reflecteze la UE, ci şi să decidă care va fi conţinutul gândurilor acestora. Este o formă de totalitarism, care, el, a recurs la îndoctrinare ca o strategie de comunicare. Afirmaţiile citate dovedesc şi faptul că euroscepticismul este mult prea des văzut ca o ameninţare, în loc să fie acceptat ca o provocare.

De ce nu poate exista oare, în interiorul Uniunii Europene, o dezbatere în cadrul căreia să intre în concurenţă mai multe opinii, diferite? Şi de ce UE nu poate ea comunica asupra dezbaterii care se derulează deja, unde intervin atât partizani cât şi opozanţi? Trebuie să fim capabili, în acelaşi timp, să diversificăm dezbaterea şi să facem accesul la opinie mai uşor.

Mentalitate de iniţiaţi ai UE

În timpul dezbaterii de deschidere, a devenit evident faptul că eforturile sunt în continuare necesare pentru a schimba mentalitatea celor care sunt apropiaţi UE. Am fost şocat să văd că publicul a râs aproape în unanimitate de gafa unei doamne, care l-a numit pe Herman Van Rompuy Preşedinte al Comisiei Europene, şi nu al Consiliului European...

Dacă cineva care îşi mai dă silinţa de a participa la o serie de dezbateri asupra UE se înşală în continuare pe acest subiect, mi se pare foarte clar că a prezenta candidaţi la preşedinţia Comisiei nu va schimba nimic. Gestul nu va incita şi mai mult cetăţenii să meargă să voteze la alegerile pentru Parlamentul European, în mai.

Vreau deci să lansez un apel tuturor acelora care conduc instituţiile europene.În primul rând: dezbăraţi-vă de frica de opiniile diferite şi angajaţi-vă într-o dezbatere deschisă. În al doilea rând, purtaţi această dezbatere prin intermediul bazei politice locale, cu un public larg, din care să facă parte tineri, persoane necalificate, femei. În al treilea rând, ascultaţi vocile din instituţiile care au deja o asemenea experienţă la activ şi care propun măsuri realiste şi concrete pentru a o aplica. Vă mai rămân exact şapte luni.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal