Núm.: 4/2015 Caràcter: ordinari DataDescargar 344.75 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión04.09.2018
Tamaño344.75 Kb.
  1   2   3   4   5
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MELIANA

Identificació de la sessió

Núm.: 4/2015

Caràcter: ordinari

Data: 04 de juny de 2015

Horari: de les 20:30 h. a les 21:17 h.

Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament
Assistents

Pedro A. Cuesta Tobajas, alcalde Blas L. Devís Roig, 1r. tinent d’alcalde

Enrique Esteve Mollá, 2n tinent d’alcalde

M. Soledad Tadeo Cabanell, 3a tinenta d’alcalde

César Rodríguez Martínez, 4t tinent d’alcalde

Rosa M. Balanzá Zaragozá, 5a tinenta d’alcalde

Ramón Fito Ferrer, regidor

Patricia Galán Sanchis, regidora

Salvador Todosantos Navarro, regidor

Josep A. Riera Vicent, regidor

M. Pilar Asensio Margaix, regidora

Desamparados Martí Alfonso, regidora

Marta Valero Gimeno, regidora

Julián Medrano Molina, regidor

Susana Marín Traura, regidora

Francisco Javier Martínez Sánchez, Interventor.

Joaquín Ribes Valero, secretari
Absents

Javier José Monsoriu Bayarri, regidor que excusa la seua absència per motius de treball.

Raquel Montolio Pérez, regidora que excusa la seua absència per malaltia.
Orde del dia

ORDE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de les actes 2/2015, de 31 de març i 3/2015, de 27 d’abril de 2015.

 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des de l’últim Ple.

 3. Agrupació/segregació de parcel·les de la sèquia Braç de l’Ermita

 4. Compatibilitat d’un funcionari per a activitat privada

 5. Ratificació de la resolució d’Alcaldia núm. 162/2015, de 24 d’abril, sobre Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Meliana per al sosteniment dels Servicis Socials Generals en 2015

 6. Donar compte de l’informe d’intervenció-tresoreria sobre morositat del primer trimestre del 2015 de l’Ajuntament i de l’IMC, en compliment de la Llei 15/2010.

 7. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre 2015 de l’Ajuntament i del IMC, en compliment del Reial Decret 635/2014.

 8. Donar compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al primer trimestre del 2015 d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute públic.

 9. Aprovació d’expedient de modificació de crèdit 10/2015 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

 10. Declaració institucional contra la violència de gènere.

 11. Precs i preguntes dels regidors.

Comença el Ple amb la següent introducció per part de l’Alcalde:


“Hui celebrem l’últim Ple Ordinari de la legislatura 2011 – 2015, després de les eleccions locals del dia 24 de maig.
Per esta raó he de iniciar el Ple donant les gracies a tots els veïns i veïnes de Meliana per la seua participació massiva en les votacions, legitimant d’esta manera la representació dels regidors i alcalde eixits d’un procés democràtic, per a gestionar el nostre poble.
He de felicitar al Partit Polític Coalició Compromís pels resultats obtesos, sent la força política mes votada en Meliana.
Respecte a l’ordre del dia del Ple, son punts de gestió ordinària que poden tractar-se encara que els membres del Ple ho som en funcions. Sent propostes d’acords de tràmit o de compliment d’obligacions, que cal resoldre quant antes. Com sempre acabarem en la Declaració Institucional contra la violència de gènere i els precs i preguntes dels Regidors i, com no, dels assistents.”
Desenrotllament de la sessió
1.- Lectura i aprovació de les actes 2/2015, de 31 de març i 3/2015, de 27 d’abril de 2015.
De conformitat amb allò que s’estableix en l’apartat 2 de l’art. 121 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, s’aproven per unanimitat les actes de les sessions que s’indiquen a continuació:


 • Minuta núm. 2/2015, corresponent a la sessió ordinària de data 31 de març de 2015.

 • Minuta núm. 3/2015, corresponent a la sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2015.


2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària del Ple
El portaveu del PP, Enrique Esteve, dóna compte del següent resum dels decrets de l’Alcaldia dictats des del 25 de març de 2015 fins al 22 de maig de 2015:

RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA PER DONAR COMPTE EN EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY DE 2015 A CELEBRAR EL DIA 4 DE JUNY DE 2015119/15

25/03

Indemnització per jubilació.

120/15

26/03

Substitució del jefe de la Brigada d’Obres i Servicis

121/15

26/03

Reconeixement de l’obligació i Ordenació de pagaments a justificar PAJ

122/15

26/03

Productivitat i Gratificacions dels empleats públics, març de 2015

123/15

26/03

Ordenació de pagament de les nòmines del mes de març de 2015.

124/15

26/03

Altes en el Padró d’Habitants, març/2015.

125/15

27/03

Contracte menor d’obres per a «Millores en zones esportives en el Poliesportiu municipal» (Exp. Contractació TRLCSP 2015/21)

126/15

27/03

Convocatòria Ple ordinari del mes de març de 2015 a celebrar el 31 març de 2015

127/15

27/03

Reconeixement d’obligació i ordenació de pagament.

128/15

27/03

Contractació d’un empleat Operari de Neteja.

129/15

30/03

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

130/15

31/01

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament a justificar PAJ

131/15

01/04

Contracte menor del servei de bar-cafeteria en el Poliesportiu.

132/15

01/04

Aprovació i reposició compte justificatiu d’Anticip de Caixa Fixa (ACF)

133/15

01/04

Reconeixement de l’obligació i Ordenació de pagaments a justificar PAJ.

134/15

02/04

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

135/15

02/04

Devolució d’aval a Vectia Ingenieria, SLU

136/15

08/04

Resolució sobre declaració d’exempció i devolució d’ingrés, contra la liquidació núm. 1316000117, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

137/15

08/04

Resolució sobre declaració d’exempció i devolució d’ingrés, contra la liquidació nº 1316000117, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

138/15

08/04

Contracte menor de manteniment de megafonia (Exp. TRLCSP 2015/23)

139/15

09/04

Aprovació certificació núm. 3 i final de les obres «Remodelació de l’antic col·legi Pius XII de Meliana»

140/15

10/04

Aprovació certificació núm. 4 i final de les obres «REMODELACIÓ I MILLORA DEL PARC/ZONA AJARDINADA DEL C/ SALVADOR GINER- AV. SENYERA»

141/15

10/04

Desistimiento al trámite de licencia de actividad sujeta al régimen de comunicación ambiental.

142/15

14/04

Aprovació dels rebuts del Padró Taxa per prestació de serveis d’ensenyament al Conservatori Municipal de Música de Meliana del mes d’abril de 2015

143/15

15/04

Aprovació certificació núm. 3 de les obres «Reordenació del trànsit en la confluència de la Plaça de la Cultura amb els carrers Av. Santa Maria, Misericòrdia, Pintor Sorolla, Eduardo Romero i Lluís Vives, mitjançant la seua peatonalització parcial»

144/15

15/04

Contracte menor d’obres per a la «Pintura de pistes esportives al col·legi El Crist» (Exp. Contractació: TRLCSP 24/2015)

145/15

15/04

Sol·licitud d’utilització del saló d’actes

146/15

16/04

Resolución de Caducidad URB/LAM/2009-03

147/15

16/04

Expedient de generació de crèdits 7/2015.

148/15

16/04

Adquisició de llums amb tecnologia led d'acord amb el Pla d'Eficiència Energètica en il·luminació a través de la Diputació

149/15

16/04

Conveni Diputació “Sis sentits”

150/15

17/04

Resolución de Caducidad URB/TCAM/2014-04

151/15

17/04

Resolución de Caducidad URB/LAM/2014-07

152/15

20/04

Baixes d’ofici del Padró d’habitants

153/15

20/04

Aprovació certificació núm. 2 de les obres «Prolongació carril bici c/ Aragó»

154/15

21/04

Adjudicació del contracte menor dels servicis de socorrisme i vigilància en la piscina municipal

155/15

21/04

Convocatòria Ple extraordinari a celebrar el 27 d’abril de 2015

156/15

21/04

Adjudicació del contracte menor dels servicis de manteniment d’aigua de la piscina municipal

157/15

21/04

Concertació operació tresoreria

158/15

21/04

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

159/15

22/04

Reconeixement de l’obligació i Ordenació de pagaments a justificar PAJ

160/15

22/04

Contracte menor d’obres per a la col·locació de reixes en l’antic col·legi Pius XII

161/15

23/04

Contractació d’un operari com a Conserge – Enterrador del Cementeri

162/15

24/04

Aprovació del conveni aprovatori del conveni de subvenció als Servicis Socials General

163/15

24/04

Contracte menor d’obres de «Reparació de vorera i banc en l’Av. Santa Maria»

164/15

24/04

Contracte menor de segur d’obres d’art

165/15

27/04

Aprovació certificació núm. 4 de les obres «Reasfaltat per a l’adequació de ferms i paviments en carrers de la via pública a Meliana»

166/15

28/04

Productivitat i gratificacions abril,

167/15

28/04

Ordenació de pagament de les nòmines del mes d’abril de 2015.

168/15

28/04

Adjudicació del contracte menor dels servicis de socorrisme i salvament en la platja de Meliana

169/15

28/04

Altes en el Padró d’habitants durant el mes d’abril de 2015

170/15

28/04

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

171/15

28/04

Adjudicació de contracte menor de subministrament de paperetes electorals

172/15

29/04

Aprovació dels rebuts del Padró OVP (Ocupació de Via Pública) Mercat Municipal 2n trimestre del 2015

173/15

29/04

Constitució d’una Borsa d’ocupació temporal de Monitors de Temps Lliure

174/15

30/04

Adjudicació contracte d’obres «Condicionament Jardí Aucejo Sena»

175/15

30/04

Expedient de generació de crèdits 8/2015.

176/15

30/04

Adhesión del Ayuntamiento de Meliana al Programa La Dipu Te Beca

177/15

30/04

Designació d’usuaris del Tauler Edictal Únic

178/15

30/04

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

179/15

04/05

Aprovació certificació núm. 4 i final de les obres «Reordenació del trànsit en la confluència de la Plaça de la Cultura amb els carrers Av. Santa Maria, Misericòrdia, Pintor Sorolla, Eduardo Romero i Lluís Vives, mitjançant la seua peatonalització parcial»

180/15

04/05

Adjudicació del contracte menor de servicis per la implantació d’un programa informàtic de gestió del Patrimoni municipal (TRLCSP 2015/32)

181/15

05/05

Contractació d’un empleat de neteja.

182/15

05/05

Resolució de fraccionament plusvalues

183/15

05/05

Reconeixement de l’obligació i Ordenació de pagaments a justificar PAJ

184/15

05/05

Adjudicació contracte d’adquisició de mobiliari urbà

185/15

06/05

Aprovació de liquidació de plus values

186/15

06/05

Iniciació formació compte general exercici 2014.

187/15

06/05

Aprovació de liquidacions varies

188/15

06/05

Contractació laboral temporal d’un Operari de Servicis Múltiples.

189/15

06/05

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

190/15

08/05

Aprovació dels rebuts del Padró Taxa per prestació de serveis d’ensenyament al Conservatori Municipal de Música de Meliana del mes de maig de 2015

191/15

08/05

Aprovació certificació núm. 3 i última de les obres «Prolongació carril bici c/ Aragó»

192/15

12/05

Aprovació liquidacions taxa de l’u i mig

193/15

12/05

Sol·licitud de jubilació

194/15

12/05

Finalització de contractació de relleu.

195/15

12/05

Ocupació de la via pública per acte electoral

196/15

12/05

Adjudicació de contracte menor de Servici d’Atenció Domiciliària

197/15

12/05

Adjudicació de contracte menor de servici de recolzament a activitats de la 3a. Edat

198/15

12/05

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

199/15

14/05

Resolució sobre declaració d’exenció y devolució d’ingrés, contra la liquidació nº 1516000014, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

200/15

15/05

Aprobación de las bases reguladoras del Programa de prácticas formativas “La Dipu Te Beca” 2015.

201/15

15/05

Reconeixement de triennis

202/15

18/05

Constitució d’una Borsa d’Ocupació Temporal de Professors de Violí, Professors de Violoncel, Professors de Trompeta, Professors de Flauta, Professors de Saxofon, Professors de Composició i Professors de Llenguatge Musical.Llista provisional de admesos i exclosos. Òrgan Tècnic de Selecció.

203/15

19/05

Resolució de la sol·licitud de devolució d’ingrés indegut dels rebuts d’IBI Urbana de la vivenda ubicada en carrer dels Furs, núm. 40 de Meliana, presentat per D .

204/15

19/05

Resolució dels recursos de reposició presentats per D D , D i Dª , contra les liquidacions núms.: 1516000002, 1, 3, 4 i 5, respectivament, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

205/15

21/05

Liquidació econòmica de la concessió del Poliesportiu

206/15

22/05

Expedient de modificació de crèdits de transferències de crèdit 10/2015

207/15

22/05

Reconeixement d’obligació i Ordenació de pagament.

La portaveu del PSPV – PSOE, Susana Marín, demana la lectura de les resolucions d’Alcaldia núm. 148 i 205.


El portaveu del PP, Enrique Esteve llig la part dispositiva dels decrets sol·licitats.Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal