Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página1/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Seguiment d’Expedients



STCPLM20142/EBR/2014177/0

ACTA NÚMERO 2/2014, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2014


INDEX


Número d’ordre
Pàgina


1

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta número 1/2014, corresponent a la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2014.


6


2

SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

6

2.1 - Tinència d’alcaldia d’urbanisme, Habitatge i Mobilitat - Ratificar l'acord número 13 de la Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2014, relatiu a l'aprovació del conveni a signar amb l’INCASOL per a la cessió temporal i gratuïta d’ús, per un termini de dos anys, dels terrenys ubicats entre els carrers de Mas Mari, Terrassa i Bruc, per a destinar-los a aparcament provisional en superfície per a vehicles.


6

2.2 - Tinència d’alcaldia de Benestar Social i Famílies - Ratificar l'acord número 15 de la Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2014, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa per a l’encàrrec de gestió dels serveis d’ajut a la llar en el marc del servei d’atenció domiciliària, amb el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, amb vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.


7

2.3 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Direcció de Recursos Humans, Serveis d'Informació i Seguretat i Ordre Públic] - Ratificar l'acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2014, relatiu a l'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes i calendari laboral 2014.

10

2.4 - Tinència d’alcaldia de Serveis Municipals, Comerç i Mercats [Gabinet de Seguiment d’Inversions i Llei de Barris] - Donar compte del decret número 230/2014, de 22 de gener, relatiu a l'acceptació d'una subvenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la Implantació del Projecte “Digipay4growth”.

12

2.5 - Tinència d'alcaldia d'urbanisme, Habitatge i Mobilitat [Llicència d'Obres] - Ratificar el decret número 309/2014, de 28 de gener, relatiu a l'aprovació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost municipal i exempció de la taxa de les obres de tancament de les finques situades a l’avinguda de la Generalitat 148 a 198.

13

2.6 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Direcció de Recursos Humans, Serveis d’Informació, Seguretat i Ordre Públic - Ratificar els apartats primer i segon del decret número 436/2014, de 29 de gener, relatiu al canvi funcional i orgànic del lloc de treball de cap de departament tècnic d'Acció Territorial.

15

2.7 - Alcaldia [Tinència d’alcaldia de Seguretat, Ordre Públic i Convivència Ciutadana] - Donar compte del decret número 506/2014, de 30 de gener, relatiu a la delegació de funcions en matèria de Protecció Civil.

17

2.8 - Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat [Llicència d’obres] - Ratificar el decret número 618/2014, de 3 de febrer, relatiu a l'aprovació de la declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal.

18

2.9 - Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Gestió Tributària] - Ratificar el decret número 787/2014, de 10 de febrer, relatiu a la rectificació d'una errada material a l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de mercat.


18

3

ALCALDIA [Servei Jurídic] - Aprovar la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilitat de la Administración Local".

22


4

ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals] - Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2012.


34


5

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIO I SERVEIS INTERNS [Direcció d'Àrea] – Aprovar la modificació de les aplicacions de despeses del capítol IV del pressupost 2014 de l'IME.

35


6

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Direcció d'Àrea] – Aprovar l’autorització una operació de crèdit a llarg termini a subscriure per la societat municipal Gramepark, SA amb Caixabank, SA, per import de 10.903.059,55 €.


39

7

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Gestió Tributària] – Aprovar el Pla general d'inspecció fiscal municipal per a l'exercici 2014.

44


8

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Gestió Tributària] – Aprovar la concessió de diverses bonificacions de l'IBI i l'IAE de l'exercici 2014.


48


9

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Aprovar inicialment la cessió, a la Generalitat de Catalunya, dels terrenys on s'ubiquen l'IES La Bastida i l'IES Torrent de Les Bruixes.


53

10

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS – Aprovar el cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2014.58

MOCIONS


11

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUiA, PxC, GG I CiU, RELATIVA AMB LES INFORMACIONS DEL TANCAMENT I TRASLLAR DE L'OFICINA DE LA "TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL" DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

61


12

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNCIPALS PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ I CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.


64


13

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE GG, ICV-EUiA, PSC i CiU, RELATIVA AMB EL CONTROL DE L'EXECUCIÓ I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES MOCIONS I PROPOSTES JA APROVADES PEL PLE.


72


14

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I GG, DE REBUIG AL PACTE NACIONAL DE SALUT.

75


15

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATAUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA “LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL SOBRE LA JUSTICIA UNIVERSAL”.


85


16


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER DEMANAR LA REVISIÓ IMMEDIATA DELS PLANS D’ESTUDI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I L’ADEQUACIÓ D’AQUESTS A LES POSSIBILITATS ACTUALS D’ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL I A LES ESCOLES EN GENERAL.

97


17


MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, D’ADHESIÓ AL DIA EUROPEU EN RECORD DE LES VÍCTIMES DEL TERRORISME.

98


18

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE GRAMENET, EN SOLIDARITAT ALS CINC IMPUTATS PER UPYD I EN DEFENSA DEL DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ.

100

PRECS I PREGUNTES

Grup municipal de GG
Pregunta

19


POSADA EN MARXA DE REGIDURIES DE DISTRICTE.106
Grup municipal de PxC
Prec / Pregunta

20

EMPLAÇAMENT INADEQUAT D’UN PAL DE LA LLUM AL C. DALMAU, 13.


106

21

MALES OLORS ALS VOLTANTS DE L’EMPRESA “CACAOLAT”.


106

22

PANCARTES I ADJESIUS EN EL MOBILIARI URBÀ.


107

23

OBRES DE REPARACIÓ DE LA PLAÇÁ DE LA MEDITERRÀNEA.


107
Grup Municipal del PP
Precs


24

REFUSAR LA CESSIÓ DELS CENS EN EL MARC DEL REFERÈNDUM DEL 9N.

107


25

NETEJA I DESRATITZACIÓ EN EL PÀRKING “MORAGAS”.


108

26

MESURES A PRENDRE PER PART DELS SERVEIS MUNICIPALS, AMB EL TERRA LLISCÓS AL C. ARAGÓ, ENTRE GALÍCIA I BERENGUER IV.

109


27

RESPOSTES DELS PRECS I PREGUNTES ENTRE PLE I SEGÜENT PLE.


109

28

ACTUACIONS DAVANT L’ABANDÓ DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.


110

29

EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT LPANY 2013, DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

110


30

INSPECCIONS I NETEJA DE SOLARS.


111

31

ACTES VANDÀLICS A LA CIUTAT.


112

32

DEMORA EN EL TRASLLAT DE RESPOSTES DELS PRECS I PREGUNTES.

- - - - - - - -
112ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Identificació de la sessió:
Núm. 2/2014

Caràcter: ordinària

Data: 24 de febrer de 2014

Horari: de 19 a 23:10 h

Lloc: sala de Plens

Presidenta:
Núria Parlon Gil [surt al punt 8]

Hi assisteixen:


Abelló Barbero, Susana

Aragón Aragón, Ma. Remedios

Arnau Castro Sergi

Arroyo Bote, Diego

Carmona López, Antonio

Combarros Vilaseca, Carles

Escribano Saavedra Esteban

Fogué Moya, Antoni

Gómez Montero, Juan

Guinart Moreno, Lidia

Jiménez González, Petra

Madrid Alcaraz Aleix

Martín Sendín, Francisco

Mas Herrero, Jordi

Moreno Jorge, Ana Belén

Moreno Montaña, Raül

Pujols Martínez, Xavier

Sáez Belver, Ma. Carmen

Sánchez Travería, Francesc

Serrano Ortín, Esteve [presideix a partir del punt 8]

Tordera Roig, Laia


Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas, secretari general
Hi assisteixen també: Aurelio Corella Colás, interventor municipal de fons.
S'ha excusat d'assistir-hi:


Carreiras González, Alberto

Ledo Saiz, Ma. Ángeles

Sevilla Oliveras, Alexandra

Villegas Bastias, Marc Antoni

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta número 1/2914, corresponent a la sessió del dia 3 de febrer de 2014.
Per unanimitat dels 22 regidors assistents, s'aprova l'acta número 1/2014, corresponent a la sessió del dia 3 de febrer de 2014.

2 – SECRETARIA GENERAL – Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.2.1Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat - Aprovar el conveni a signar amb l’INCASOL per a la cessió temporal i gratuïta d’ús, per un termini de dos anys, dels terrenys ubicats entre els carrers de Mas Mari, Terrassa i Bruc per a destinar-los a aparcament provisional en superfície per a vehicles.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per unanimitat dels 22 regidors assistents ratifica l’acord número 13 de la Junta de Govern Local del dia 28 de gener, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer Aprovar el conveni a signar amb l’INCASOL, relatiu a la cessió temporal i gratuïta d’ús a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per un termini de dos anys,  dels terrenys ubicats entre els carrers de Mas Mari, Terrassa i Bruc per a destinar-los a aparcament provisional en superfície per a vehicles.
Segon - Facultar el Sr. Jordi Mas i Herrero per a la signatura d’aquest conveni i la documentació que comporti l’adopció d’aquests acords.
Tercer - Traslladar aquests acords a l’INCASOL i als serveis municipals corresponents.
Quart – Ratificar aquests acords a la propera sessió del Ple Municipal.”


* Intervé el Sr. Sergi Arnau, del grup municipal de Gent de Gramenet:
“Abans de posicionar-nos, li voldria demanar al Sr. Jordi Mas –suposo que aquest punt és de la seva competència- si l’aparcament provisional que es realitzarà en aquests terrenys serà gratuït, per poder saber el posicionament del nostre Grup.”

Respon el Sr. Jordi Mas, del grup municipal Socialista:
“Sí.”

Continua el Sr. Sergi Arnau:
“Doncs votem a favor.”

Exposa el Sr. Gómez Montero, del grup municipal de Plataforma per Catalunya:
“Plataforma por Cataluña votará a favor. Es el parking, ya nos han dicho que será gratuito, a nosotros también nos interesaba ese detalle.”

Manifesta la Sra. Ma. Carmen Sáez, del grup municipal Popular:
“Como no podía ser de otra forma, votaremos a favor, dado que nosotros ya presentamos un ruego en este pleno hace unos meses, solicitando que precisamente se cedieran estos terrenos para habilitarlos como aparcamiento gratuito.”


2.2 Tinència d’alcaldia de Benestar Social i Famílies - Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa per a l’encàrrec de gestió dels serveis d’ajut a la llar en el marc del servei d’atenció domiciliària amb el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, amb vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.
El Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria, amb 16 vots a favor i 6 abstencions del 22 regidors assistents, ratifica l’acord número 15 de la Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2014, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer – Deixar sense efecte, des del dia 1 de gener de 2014, l’aplicació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa per a l’encàrrec dels serveis d’ajuts a la llar en el marc del servei d’atenció domiciliària entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci de Salut i Atenció Social a Catalunya, aprovada amb efectes del dia 1 de novembre de 2013.
Segon – Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa per a l’encàrrec de gestió dels serveis d’ajut a la llar en el marc del servei d’atenció domiciliària entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, amb efectes des de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2015, que consta a l’expedient.
Tercer – Anul·lar parcialment l’autorització i disposició d’una despesa per import d’UN MILIÓ SIS-CENTS SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.672.302,50 euros) amb càrrec a la consignació pressupostària 23101.4790200 de l’orgànic 5024, (subvenció al dèficit d’explotació), a favor de la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, amb NIF núm. G63122626 i domicili a l’avinguda Tibidabo, 21, 08022-Barcelona, segons el següent desglossament:


Període

Operació comptable

Cost total

1 de gener a 31 d’octubre 2014

920139000195

1.672.302,50 €


Quart – Autoritzar i disposar una despesa QUATRE MILIONS TRES-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS D’EURO (4.371.254,20 €), referit al període de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015 amb càrrec a la consignació pressupostària 23101 4790200 de l’orgànic 5024,(subvenció al dèficit d’explotació), a favor de la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, amb NIF núm. G63122626 i domicili a l’avinguda Tibidabo, 21, 08022-Barcelona, que es farà efectiva mensualment, prèvia presentació de les corresponents factures, amb càrrec al pressupost de l’anualitat corresponent, segons el següent desglossament:


 

Hores TF

Import TF

Hores Auxiliar

Import Auxiliar

Aportació usuaris

Import Total màxim

1ª anualitat

102.581,00 €

1.874.154,87 €

17.049,00 €

268.862,73 €

145.200 €

2.143.017,60 €

2ª anualitat

107.021,00 €

1.955.273,67 €

17.309,00 €

272.962,93 €

145.200 €

2.228.236,60 €

Total hores període

209.602,00 €

3.829.428,54 €

34.358,00 €

541.825,66 €

290.400 €

4.371.254,20 €

Preu / hora

18,27 €
15,77 €

 

 

 


Cinquè - Traslladar aquests acords al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
Sisè - Delegar en el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya la gestió del cobrament del preu púbic que correspongui abonar per part de la persona usuària d’acord amb el procediment establert al conveni.
Setè – Publicar l’aprovació d’aquest conveni al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Vuitè – Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple municipal.”


* Intervé el Sr. Raül Moreno, del grup municipal Socialista:
“En aquest punt, ratifiquem l’acord de la Junta de Govern per l’aprovació del conveni de la gestió de Servei d’ajuts a la llar que ara formen part, diguem-ne, del Servei d’ajut a domicili que té aquest Ajuntament.
Intentaré ser una mica també didàctic perquè tots els assistents ho puguem comprendre. El Servei d’Ajuts a Domicili que presta aquest Ajuntament en aquests moments es divideixen en diferents serveis: el Servei de Teleassistència; el d’àpats a domicili; el programa d’arranjament d’habitatges i el Pla d’Atenció a Persones Vulnerables, i el que ara portem a ratificació, és al Servei d’Ajuda a Domicili, que és un servei que complementa a tots aquets.
El conjunt d’aquests serveis està donant, en aquest moments, servei a 3.400 persones de la ciutat. El Programa d’Arranjament i el Pla d’Atenció a Persones Vulnerables a través del Pla d’Ocupació Local de l’Ajuntament de Santa Coloma, que està ocupant a persones que estaven a l’atur i que, a més a més de fer aquesta política d’ocupació, donem serveis, també, a les persones grans que estan en situació de manca d’autonomia personal.
En resum, en aquests moments, amb dades del 2013, la cobertura d’aquesta ciutat en serveis de teleassistència s’ha duplicat a bastament, passant de percebre-la l’any 2007, en el 4,7% de la població o de les persones de més de 65 anys, el 10,6% en el 2012. La cobertura del servei d’atenció a domicili, el que avui ratifiquem, també s’ha duplicat i la prestació que ha tingut percentualment més rellevància durant aquests anys a estat: els àpats a domicili, que s’ha passat d’atendre un 0,02% de la població, és a dir, a 20 persones a l’any 2007, a 117persones a l’any 2013.
Per tant, de tots aquests serveis que està prestant l’Ajuntament d’ajuda a domicili, avui, el que ratifiquem és el servei d’ajuda al domicili, el serveis d’atenció domiciliaria.
El servei d’ajuda a domicili, són aquells serveis que es donen en el propi domicili de les persones, independentment de la seva edat, no només són un servei per persones majors de 65 anys, sinó son serveis que es donen a persones que tenen una manca d’autonomia personal, per tant també poden ser infants, adults i joves. Però, és veritat, el número important, en quant al número de persones ateses són persones majors de 65 anys.
Què vol dir aquests serveis, què ofereixen aquests serveis?, doncs atenció personalitzada; ajuts a la neteja de la llar; ajuts a l’hora de fer els àpats a casa; la cura, també, de la higiene personal de les persones; ajuda a medicaments; els acompanyaments per realitzar gestions fora del seu domicili; també per anar i acompanyar-los als serveis sanitaris; el suport psicològic i, sobre tot, el suport de companya.
En aquest moments el servei d’ajuda a domicili atén, a l’any 2013, a 943 persones de la nostra ciutat, i amb aquest nou Conveni que fem amb el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, hi han una sèrie de novetats que també passo a comentar:
La primera d’elles és que l’import total d’aquest Conveni són de 4.371.000 €, que recull la gestió de l’any 2014 i 2015; aquest Conveni té una durada fins a 31 de desembre de 2015, per dues coses: primera, perquè és un ajut, és un servei d’obligat compliment per part dels ajuntaments i que nosaltres el tenim relacionat amb el Contracte-Programa de la Generalitat de Catalunya que s’acaba a 31 de desembre de 2015; i, també, perquè tenim sobre la taula la Llei de Sostenibilitat i Racionalització dels governs locals, que també fins a 31 de desembre de 2015 no sabrem si amb aquesta llei del Partit Popular, els Serveis Socials continuaran sent uns serveis que pugi presta l’Ajuntament. Per tant, en aquest sentit tenim el Contracte fins a 31 de desembre, com deia, el 2015.
També ens permetrà durant aquests dos anys, augmentar el numero de persones que atenem, perquè posarem 4700 hores més de serveis; hem fet també els ajustos per millorar la coordinació de les persones que porten la responsabilitat del Consorci de Salut de la Generalitat de Catalunya i també reforçarem la tasca de les 142 professionals i les seves condicions laborals que en aquests moments tenien.
Per tant, jo crec que és una gestió integral, una gestió, que val a dir després de les enquestes que hem fet als usuaris i usuàries d’aquest servei, el 90% d’ells i elles estan satisfets o molt satisfets, pel servei d’ajuda a domicili que va plantejar aquest Ajuntament des de l’any 2007 i que donem continuïtat amb aquest acord fins al 31 de desembre de 2015.”

Indica el Sr. Sergi Arnau:
“Ens abstindrem, no perquè no estiguem a favor de què es desenvolupi el Servei d’Atenció a Domicili, sinó perquè el que el desenvolupa és el Consorci d’Atenció Social de Catalunya. No tenim clar en quin grau es públic o privat, no hem pogut esbrinar-ho fàcilment. Hem vist que hi ha una participació pública important, però no hem pogut conèixer quines empreses privades desenvolupen el servei. Apart, aquest tipus de consorcis actualment tenen, no sé si és exactament el mateix, però tenen... estan acusats de corrupció a la província de Tarragona, i per això –repeteixo, no sé si és aquests en concret- però, no ens refiem i no tenim prou coneixement per votar-lo a favor.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Si bien entendemos la necesidad del servicio y lo valoramos positivamente de que exista, nos surgen algunas dudas en cuanto al coste de dicho servicio, en cuanto al coste hacia el ciudadano. Entendemos que es un copago, pero entendemos también que no está dentro de lo que puede, hoy por hoy, un ciudadano soportar en tanto en cuanto la carga que tiene en impuestos, IRPF, en el coste de vida. Entonces, nos vamos a abstener.”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nos abstendremos ya que queremos examinar con más detalle tanto el nuevo convenio como lo que es el coste del servicio.


Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


S’abstenen els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz
2.3Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns - Aprovar l'acord Mesa General de Negociació de matèries comunes i calendari laboral 2014.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per unanimitat dels 22 regidors assistents, ratifica l’acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 4 de febrer de 2014, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer – Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comuns, de 23 de gener de 2014, i que es transcriu:
Primer – Modificar, amb efectes de l’1 de gener de 2014, l’Acord de jornada laboral, horaris, vacances, permisos i formació signat el dia 19 de desembre de 2012, en el sentit següent:


  1. Pel que fa a la regulació de “Jornada ordinària”, s’elimina la totalitat de l’apartat cinquè, que fa referència a la compensació d’un dia de festa més a l’any.
  1. Pel que fa a la regulació de “Jornades especials”, s’elimina la totalitat de l’apartat quart, que fa referència a la compensació d’un dia de festa més a l’any.
  1. Pel que fa a la regulació de “Policia Local”, l’apartat segon queda redactat “S’estableix la compensació d’un dia de festa més a l’any, que es gaudirà en jornada sencera fora de caps de setmana i d’acord amb les necessitats del servei, per compensar els festius locals, autonòmics o nacionals, que recaiguin en la setmana de descans de la secció corresponent”
  1. Pel que fa a la regulació de “Permís per assumptes personals” queda redactat “El conjunt de la plantilla pot disposar de 4 dies de lliure disposició, o la part proporcional en el cas que la prestació de serveis sigui inferior a l’any, que es podran gaudir en jornades senceres o de manera fraccionada. La sol·licitud d’aquest permís no requerirà

Justificació, però el seu gaudiment estarà subordinat a les necessitats del servei. El període de gaudiment del permís per assumptes personals és el comprès entre l’1 de gener d’un any i el 31 de gener de l’any següent.

Segon - Reconèixer el dret del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms a gaudir d’un dia addicional de lliure disposició corresponent a l’any 2013 atesa la vigència de la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, entre el dia 22 de desembre de 2013 i la conclusió d’aquest acord.

Amb caràcter excepcional i a fi de facilitar el seu gaudiment, amb l’adequada i suficient planificació, aquest dia addicional de lliure disposició es podrà realitzar fins a la data límit del 23 de juny de 2014.Respecte al col·lectiu de Policia Local, atenent a la seva especificitat en la distribució de la jornada, serà la Mesa Tècnica qui valorarà la possibilitat de fixar una data límit de gaudiment d’aquest dia addicional de lliure disposició corresponent a l’any 2013 més enllà del 23 de juny de 2014, però en tot cas durant l’exercici 2014.
Tercer - En relació a l’article 1, lletra b) de l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014, es fixa en el calendari laboral 2014, el 6 de gener (Reis), com a festa laboral amb caràcter de recuperable.
La recuperació efectiva d’aquesta festa mitjançant la prestació de servei, a raó de set hores i mitja, fora de la jornada habitual, s’haurà de realitzar en tots els casos abans del 23 de juny de 2014, atenent a les necessitats del servei i a la disponibilitat de l’empleat/ada.
També es permet, a opció de l’empleat/ada, compensar íntegrament el dèficit horari derivat d’aquesta festa laboral amb caràcter de recuperable amb el dia addicional de lliure disposició corresponent a l’any 2013; la qual cosa haurà de ser comunicada als serveis de recursos humans, en tot cas, abans del 23 de juny de 2014.
Quart - El present acord serà d’aplicació als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Santa Coloma , respecte del personal funcionari i del personal laboral, així com al personal laboral que presta serveis als diferents organismes autònoms que pertanyen a l’ajuntament, sempre que estiguin adherits a l’acord de condicions de treball conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació.”
Segon - Ratificar el punt anterior en la propera sessió que celebri el Ple Municipal.
Tercer - Donar-se per assabentada de la fixació del calendari laboral de l’any 2014.
Quart - Traslladar aquests acords als representants dels treballadors/es de la Corporació.”

* Manifesta el Sr. Sergi Arnau:
“Votem a favor, tot i que lamentem que no s’hagi arribat, també, a un acord amb la CGT.”


2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Municipals, Comerç i Mercats [Gabinet de Seguiment d’Inversions i Llei de Barris] - Acceptació de subvenció de la Comissió Europea a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a la Implantació del Projecte “Digipay4growth”.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanenr, resta assabentat del decret número 230/2014, de 22 de gener, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer - Acceptar l’aportació econòmica de CENT TRENTA-DOS MIL VINT-I-VUIT EUROS (132.028,00 €), que es rebrà de l’entitat STICHTING STRO (pagadora de la subvenció atorgada per la Comissió Europea) com a aportació del 50,00 % de les despeses PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE "DIGIPAY4GROWTH": ELS GOVERNS, LES PIMES I ELS COMSUMIDORS REALITZEN DESPESES A TRAVÉS D'UN SISTEMA DE PAGAMENTS DIGITAL QUE ESTIMULA EL CREIXEMENT ECONÒMIC I LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ MITJANÇANT L'AUGMENT DE LES VENDES I L'ACCÉS A CRÈDITS PER A LES PIMES", DE LA U.E., PER A UN PEDÍODE DE TRES ANYS.
Segon - Aplicar aquesta subvenció en el/s concepte/s d’ingressos següent/s del Pressupost 2014:


Concepte d’Ingrés

Denominació

Import

Projecte

2014

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

70.415,00

2014

2

ALTRE

1

1

2015

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

24.205,00

2014

2

ALTRE

1

1

2016

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

24.205,00

2014

2

ALTRE

1

1

2017

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

13.203,00

2014

2

ALTRE

1

1


Tercer - Aprovar l’expedient de modificació de generació de crèdit següent:
Alta Pressupost d’ingressos:


Concepte d’Ingrés

Denominació

Import

Projecte

2014

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

70.415,00

2014

2

ALTRE

1

1

2015

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

24.205,00

2014

2

ALTRE

1

1

2016

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

24.205,00

2014

2

ALTRE

1

1

2017

7200

49700

Subvenció CE implantació projecte "DIGIPAY4GROWTH"

13.203,00

2014

2

ALTRE

1

1

Alta Pressupost despeses.
Partida de despeses

Denominació

Projecte

Import

2014

7200

43301

2269900

ALTRES DESPESES

2014

2

ALTRE

1

1

47.859,00

2015

7200

43301

2269900

ALTRES DESPESES

2014

2

ALTRE

1

1

20.000,00

2016

7200

43301

2269900

ALTRES DESPESES

2014

2

ALTRE

1

1

20.000,00


Quart - Aprovar El document GRANT AGREEMENT (ACORD DE SUBVENCIÓ) número 621052, entre les parts beneficiàries i la Comissió Europea, juntament amb els corresponents annexes al document i el document Annex I: Description of Work (Annex I: Descripció dels Treballs), per a la implementació del projecte anomenat "Digipay4Growth: Els governs, les PIME i els consumidors realitzen despeses a través d'un sistema de pagaments digital que estimula el creixement econòmic i la creació d'ocupació mitjançant l'augment de les vendes i l'accés a crèdits per a les PIME”, que la Unió Europea, a través de la Comissió Europea i en el marc del Programa de Suport a les Polítiques del Programa Marc per a la Competitivitat i la innovació (ICT Policy Support Programme Competitiveness and Innovation Framework Programme) (CIP), ha decidit subvencionar econòmicament a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb una quantitat total de 132.028,00 € per al període de 3 anys, a comptar des del proper 1 de gener de 2014, en el conjunt de termes i condicions de justificació destacats en el present informe i especificats detalladament a través del mateix document d’Acord de Subvenció.
Cinquè - Aprovar El document Consortium Agreement Digipay4Growth Project (Acord del Consorci per al Projecte Digipay4Growth), que quedarà en tot moment subjugat, tal com ve especificat en el mateix document, a la signatura, validesa i permanència del Grant Agreement (Acord de Subvenció) entre les parts i la Comissió Europea.
Sisè - Ratificar aquest decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local.
Setè - Donar compte en la propera sessió del Ple Municipal.
Vuitè - Traslladar aquests acords a la Comissió Europea i a la Intervenció de Fons.”

Intervé el Sr. Gómez Montero:
“La implantación de sistemas de pagos digitales, supuestamente estimulará el crecimiento de la economía: aumento de ventas de las PYMEs, etcétera, votaremos a favor, pero nos gustaría que de verdad se hiciera un seguimiento muy cuidadoso de dónde va ese dinero y cómo se emplea. Medidas como ésta, siempre nos tendrán al lado, siempre nos tendrán al lado fiscalizando los movimientos.
Es decir, nosotros se lo votamos en principio a favor, pero por favor, nos gustaría que de verdad –bueno, es “dar cuenta”-, pero es como si se lo votáramos a favor, quiero decir, que tienen nuestro apoyo.”


2.5Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat [Llicència d’obres] - Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’impost municipal i exempció de la taxa de les obres de tancament de les finques situades a l’avinguda de la Generalitat 148 a 198.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria, amb 18 vots a favor i 4 en contra dels 22 regidors assistents, ratifica el decret número 309/2014, de 28 de gener, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer - Anul·lar i retornar, en el cas que s’hagin fet efectives, les taxes municipals i impost de la llicència d’obres de referència.


Segon - Aprovar la liquidació número 66/14, dels drets per a la concessió de l’esmentada llicència amb bonificació, que consisteixen en:CONCEPTES

DRETS PER CONCESSIÓ DE LLICENCIA

AMB BONIFICACIÓ

Import de les taxes

299,19 €

0,00 €

Impost municipal

997,29 €

49,86 €

Total

1.296,48 €

49,86 €


Tercer - Donar compte al servei de Recaptació i Gestió Tributària.
Quart - Ratificar d’aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal.
Cinquè - Traslladar aquest acord a l’empresa Gramepark SA.”


* Intervé el Sr. Sergi Arnau:
“Votarem en contra, perquè amb la quantitat de diners que rep Gramepark d’aquest Ajuntament, no estaria de més que no demanessin les bonificacions en les taxes i llicències d’obres, seria un detall.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“Esto ya es otro tema, aquí no nos pueden tener al lado, porque se trata de ese agujero negro, de esa galaxia que nosotros hemos nombrado muchas veces que se traga los recursos de Santa Coloma, “ese Gramepark”.
Entonces no entendemos. Se trata de una exención, de una bonificación, de un impuesto que ustedes no le quieren cobrar a Gramepark.
Nosotros entendemos que si ese impuesto se lo cobran a cualquier ciudadano que vaya a pedirlo, que tenga la misma circunstancia, si se lo van a cobrar a nivel individual a un ciudadano, no entendemos por qué Gramepark es una excepción; bueno, lo entendemos pero no lo compartimos; sabemos porqué ustedes lo realizan. Entonces, les votaremos en contra.”

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué MoyaPP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz
2.6Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Direcció de Recursos Humans, Serveis d’Informació, Seguretat i Ordre Públic] - Canvi funcional i orgànic del lloc de treball de cap de departament tècnic d’acció territorial.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria, amb 16 vots a favor i 6 abstencions dels 22 regidors assistents, ratificar els apartats primer i segon del decret número 436/2014, de 29 de gener, que a la seva part dispositiva diu el següent:
PrimerAprovar la modificació del contingut funcional del lloc de treball cap de departament tècnic d’acció territorial (codi lloc 150110.001), d’acord amb la respectiva fitxa de funcions que s’adjunta a l’expedient, amb efectes del 27 de gener de 2014.
Segon – Adscriure el lloc de treball de cap de departament tècnic d’acció territorial a la Direcció d’alcaldia, amb efectes del 27 de gener de 2014.
Tercer - Ratificar els apartats primer i segon a la propera sessió del Plenari.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal