Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página10/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per majoria, en obtenir 19 vots a favor i 2 en contra dels 21 regidors assistents.
Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


Voten en contra els regidors del grup municipal:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín16 – MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PxC, PER DEMANAR LA REVISIÓ IMMEDIATA DELS PLANS D’ESTUDI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I L’ADEQUACIÓ D’AQUESTS A LES POSSIBILITATS ACTUALS D’ACCÈS A LA BORSA DE TREBALL I A LES ESCOLES EN GENERAL.
* Intervé el Sr. Esteban Escribano, del grup municipal de Plataforma per Catalunya, que llegeix la moció següent:
“Amb la implantació del Pla Bolonya, les Facultats de Formació del Professorat (o Magisteri) deixaren d'impartir les diferents diplomatures especialitzades que fins aleshores hi havia (Llengua Estrangera, Educació Física, Educació Especial, Educació Musical, Primària i Infantil) per passar a ofertar només els Graus d'Educació Primària i Educació Infantil. Dins aquests graus hi haurien unes mencions (amb diferent càrrega lectiva segons la universitat, però amb igual validesa legal) però que no serien especialitzacions ja que així ho va voler el Departament d’Ensenyament.
Moltes universitats varen oferta diferents mencions. Una part d'aquestes mencions oferien assignatures com les antigues especialitats, mentre que d'altres (TIC, plàstica, educació d'adults, etc.) serien noves.

Un cop la primera promoció del pla Bolonya ha acabat els seus estudis, els estudiants es troben amb la següent situació:


- Aquells que varen optar per cursar mencions equivalents a les antigues especialitats, poden apuntar-se a la borsa de treball i/o exercir com a mestres d'aquelles àrees, a més a més de poder exercir com a tutor.
- Els que varen optar per cursar les “noves mencions”, o que no van tenir més remei que cursar-les a causa de la limitació de places en les altres, només tenen opció a exercir com a tutor.
- Els graduats en Educació Infantil que han cursat una menció ara reconeguda com a especialitat dins el Grau en Educació Primària, no són reconeguts com a tal.
Atès que existeix una oferta arbitrària de mencions sense reconeixement i una falta d'informació respecte l'equiparació de mencions a les antigues especialitats, amb la conseqüent desigualtat d'oportunitat a l'hora d'entrar a la borsa de treball.
Vistes les contradiccions i informacions errònies que, des de l’inici, han promogut les universitats amb què tots els estudiants serien mestres generalistes perquè és el que volia el Departament d’Ensenyament i que per ser especialista caldria fer un màster.
Atès que aquestes actuacions, portades a terme per part de les universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament, han provocat que els estudiants cursessin mencions que no tindran cabuda en la borsa de treball.
Vista l'existència de perjudicis immediats de cara a la propera obertura de la borsa, a la que només podran accedir els especialistes.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar el Departament d’Ensenyament a permetre que els mestres graduats sense especialització concreta o generalistes tinguin opció real, igual que la resta de companys, d’inscriure’s a la seva borsa de treball en la propera obertura.
Segon.- Demanar la revisió immediata dels plans d'estudi i l'adequació d'aquests a les possibilitats actuals d'accés a la borsa de treball i a les escoles en general.
Tercer.- Reclamar la posada en marxa de mecanismes d'equiparació i igualtat d'oportunitats, sense cap repercussió econòmica ni de temps, d'aquells alumnes que han cursat mencions diferents a les antigues especialitats.
Quart.- Instar les Universitats catalanes i el Departament d’Ensenyament a tendir ponts per establir una comunicació eficaç i bi-direccional.”

Indica la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Entendemos que este tema no es competencia de este Ayuntamiento sino del Congreso de los Diputados por lo tanto nosotros nos vamos a abstener.”

Sotmesa la moció a votació, és rebutjada en obtenir 2 vots a favor [PxC], 17 en contra [PSC, ICV-EUiA, GG I CiU] i 2 abstencions [PP], dels 21 regidors assistents.


17 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PxC, D’ADHESIÓ AL DIA EUROPEU EN RECORD DE LES VÍCTIMES DEL TERRORISME.
* Intervé el Sr. Esteban Escribano, que seguidament dóna lectura a la moció següent:
“Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en què ha de transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en definitiva, de la convivència.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut del terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els poders públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència. 
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de suportar.
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer - Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme que es commemora cada 11 de març.
Segon - Manifestar i fer pública l’adhesió a través de tots aquells canals que estiguin a l’abast de l’Ajuntament.
Tercer - Donar trasllat dels acords a l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a la Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, a Dignitat i Justícia i al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme.”

Manifesta la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Si bien es verdad que en octubre se votó una moción parecida, lo que pasa es que aquí lo que cambia es que: “s'adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del terrorisme del 11 de marzo”, lo cual nos pone en una posición de votarla a favor.”

Exposa el Sr. Esteve Serrano:
“El Grup socialista també votarà en contra, però tot sigui dit que la moció l’havem aprovar pràcticament idèntica el dia 28 d’octubre de 2013, entre gairebé la totalitat de Grups polítics d’aquest Consistori, inclòs el Grup presentant.
No estic d’acord en el que ha dit la portaveu del Grup del Partit Popular. Deia, literalment el punt 5è de la part dispositiva: ‘Donar suport als actes que la societat civil colomenca dugui a terme per donar homenatge a les víctimes del terrorisme, inclosos qualsevol celebració’ per suposat.
El vot del Grup Socialista és en contra.”

Indica el Sr. Gómez Montero:
“Son de esas mociones que ustedes ya nos tienen acostumbrados, que no hay sorpresa ninguna, que en un mundo normal, que en el mundo que está ahí afuera no dentro de estas paredes, cualquier ciudadano de bien, se echaría las manos a la cabeza. Pero como sabemos que aquí precisamente no se sientan ese tipo de ciudadanos, no nos sorprende ni causa ninguna mueca en nuestro gesto. Entendemos que va con vuestro oficio, os sentáis ahí para esto, por esto os decía lo de la senda de Ucrania y me reafirmo.”

Sotmesa la moció a votació, és rebutjada, en obtenir 2 vots a favor [PxC], 17 en contra [PSC, ICV-EUiA, GG I CiU] i 2 abstencions [PP], dels 21 regidors assistents.


18 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GG, EN SOLIDARITAT ALS CINC IMPUTATS PER UPYD I EN DEFENSA DEL DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ

* Intervé el Sr. Sergi Arnau:
“Presentem aquesta moció en la fixació de la data de judici de les cinc persones imputades, dos d’ells veïns de Gramenet, pel proper divendres 14 de març de 2014.
En cap moment es va impedir en la celebració de la conferència de la Sra. Rosa Díez ni havia la intenció de la celebració de l’acte previst, de fet es va acabar celebrant la conferència.
La imputació que es dóna en el judici és pel fet de manifestar-se portant una pancarta.
Tot seguit passo a llegir la moció
“El 5 de març de 2010 el partit Unión, Progreso y Democracia va organitzar un acte de propaganda anticatalanista a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona consistent en una conferència de la líder del partit, Rosa Díez. Davant d’això un centenar d’estudiants van accedir a l’Aula Magna on s’anava a produir l’esdeveniment i mitjançant crits i càntics van palesar el seu rebuig al discurs d’aquest partit polític.

Per motiu d’aquestes protestes de fa 4 anys van ser imputats cinc independentistes, als quals UPyD, en un escrit d’acusació esperpèntic, els demana sis anys i mig de presó i vint-i-dos mesos de pena multa a cadascun d’ells pels càrrecs de provocació a l’odi i la violència contra grups i associacions; impedir el legítim ús de les llibertats de reunió o manifestació; coaccions i desordres públics.Unión, Progreso y Democracia i Rosa Díez encapçalen un moviment espanyolista que treu el seu rèdit electoral mitjançant la catalanofòbia amb actes i campanyes com el realitzat a la UAB. Les seves propostes polítiques giren al voltant d’un Estat uniforme i centralista a nivell polític i l’assimilació cultural hispànica de la nació catalana. No se’ls han caigut els anells a l’hora de demanar la il·legalització de partits polítics independentistes i la persecució dels seus partidaris, la supressió de les comunitats autònomes, el retorn de les competències a l’Estat o l’eliminació de les polítiques de normalització de les llengües minoritzades com el català, el basc o el gallec.

El partit de Rosa Díez utilitza l’odi contra la nació i la llengua catalana com a instrument electoral a canvi d’enfrontar i crispar la ciutadania. L’acte realitzat a la UAB forma part d’aquesta campanya de crispació i no tenia cap mena de rigor acadèmic, més enllà de la propaganda electoral espanyolista.


ATÈS que les persones imputades no van realitzar cap acte delictiu i se’ls ha imputat pel simple fet de sostenir la pancarta i ser la cara visible de la protesta.
ATÈS que els delictes imputats per part de l’acusació particular no es corresponen amb cap de les conductes realitzades per les persones acusades.
ATÈS que la pena sol·licitada és exagerada pels delictes dels que se’ls acusa.
És per tot això que el Grup Municipal de Gent de Gramenet sol·licita al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’adopció dels següents ACORDS:
Primer Solidaritzar-nos amb l’Aitor, l’Eudald, en Guillem, na Laura i l’Oriol, com a participants d’aquesta protesta pacífica contra la ideologia catalanofòbica del partit representat per Rosa Díez.
Segon Demanar al Jutjat del Penal número 1 de Sabadell l’absolució de les 5 persones imputades.
Tercer Fer arribar aquest acord al Ministeri de Justícia, al jutge degà dels Jutjats de Sabadell i a Alerta Solidària.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“Vamos a comenzar por el final que es aquello que nos llama la atención: le pedimos al Juzgado de Sabadell la libre absolución. Y quienes son ustedes para pedirle al juzgado. Claro, en este mundo irreal que ustedes quieren crear en esta “Narnia” independentista que ustedes se quieren sacar de la manga donde pondrán y dirán al juez lo que tiene que decir, pues así se les ve el plumero como quieren actuar. Hay incluso listas de Jueces por la Independencia, bueno, separatismo para hablar claro, porque ser independiente es una cosa muy distinta en la que estamos a favor.
Dicho sea de paso, vamos a poner en contexto los hechos. Haya donde se reúnen proetarras y perroflautas, acaba sucediendo lo de siempre: insultos a la policía, insultos a la gente de bien, insultos a aquellos que estamos a favor del orden y la ley; y, evidente, allí hubo hasta agresiones verbales y físicas a una mujer. ¿Qué me tienen que decir de esto?, bueno, poco me tienen que decir. O sea, hay una imágenes en YouTube muy claras. Una imágenes en YouTube que cualquiera de vosotros puede ver ahora mismo en el móvil que se ve a un personaje, antiguo Regidor, aquí en esta Casa, insultando y agrediendo a Rosa Díez. Con lo cual, que traigan aquí una moción de un personaje, que tiene un Blog personal en el que está a favor de los presos de ETA, que es vergonzoso. Que traigan aquí una moción esos mismos que se oponían –cuando la policía hizo su trabajo para repeler esos manifestantes Proetarras-. Que traigan aquí esa moción esos mismos que siempre están a favor de la violencia, que siempre condenan la violencia cuando no la cometen sus acólitos. Digo textualmente: no les he escuchado ni una palabra de Venezuela, pero si que les escucho hablar de cuando el Gobierno de España.... y ojo, ahí estamos a favor, el Gobierno de España intenta reprimir, pero que curioso, que cuando ustedes ven Venezuela ya se olvidan.
Volviendo a lo que nos atañe, es que es esperpéntico que traigáis aquí una moción de una agresión que ha cometido un miembro vuestro, que en ese acto se quitó la careta. Vosotros, no engañéis más a la gente, os presentáis aquí a las elecciones como si fuerais un partido independiente y sois la sucursal de las CUPs, sólo que aquí, os habéis dado cuenta que con una marca blanca, como sois independentistas, como mucho de vosotros estáis a favor del terrorismo callejero y del otro, pues aquí ponéis una marca blanca porque sabéis que los ciudadanos de Santa Coloma no os iban a votar por eso y, después, una vez que habéis entrado en el Ayuntamiento, os permitís el lujo, de cuando uno de los vuestros, un activista radical de los vuestros, agrede a una líder política. Sencillamente que opina que ella no estaba agrediendo a nadie –estoy lejos de los planteamientos de UPyD- pero es que esa señora estaba ahí ejerciendo su derecho democrático a pensar diferente, y vosotros enemigos de los pensamientos diferentes os creéis legitimados para agredir a todo aquel que no piense como vosotros. Se os debería caer la cara de vergüenza.
Os agradezco que traigáis esta moción aquí. Se os ve el plumero, se os ve el plumero y no hace falta que sigáis engañando más a la gente con esa estratagema. Todos aquellos regidores nuestros radicales, incluso simpatizantes de la ETA que salimos de aquí, luego no ponemos en el PSCC, para no estar vinculando más a las siglas de Gent y poder escupir toda esa basura que pensamos.
No, hombre no, ya sabéis que a nosotros nos gusta hablar claro, que miembros simpatizantes vuestros parece que les rompieron las costillas a uno de Ciudadanos, a un compañero de Magín, pero a vosotros, lo que os pica mucho es que con nosotros, nada más que hemos entrado en este municipio no os habéis atrevido ni os atreveréis jamás, porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir: “Senda ucraniana, senda ucraniana”.
Evidentemente voto en contra”

Manifesta la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En cuanto a esta moción, Aitor Blanc Aranjuelo, concejal de Gent de Gramenet en Santa Coloma de Gramenet y Eudald Calvo Català, concejal de la CUP en Argentona, están imputados junto a otras tres personas, como presuntos coautores de los delitos de desórdenes públicos, coacciones y contra la integridad física.
Francamente cuando una formación presume de demócrata y dice defender la libertad de expresión lo primero que debería hacer es dar ejemplo y la verdad es que insultar, o agredir a quienes piensan diferente no es precisamente un ejercicio de democracia.
Nosotros vamos a votar en contra de esta moción, que no podemos, ni debemos apoyar quien tiene que decidir en este caso es el tribunal no esta sala de plenos.”

Exposa el Sr. Carles Combarros:
“Jo no tenia presents els fets que van succeir a la Universitat Autònoma –ja fa temps d’això, oi?- i el fet que es presentés aquesta moció m’ha obligat a posar-me a investigar que és el que ben bé, va passar. Les imatges que hi han a tots els canals d’informació són prou evidents sobre que va passar aquell dia a la Universitat Autònoma de Barcelona. El que jo no he pogut dilucidar és què van fer les cinc persones que han estat imputades per la presumpta comissió d’un delicte perquè ni sóc el jutje ni “soy autoridad competente”. No els hi sé dir que van fer aquestes persones en aquell determinat moment, però sí tinc l’opinió sobre que va passar aquell dia a la Universitat Autònoma.
Aquell dia a la Universitat Autònoma, salvant enormement les distàncies ideològiques que tinc amb la Sra. Díez; que li dono la raó de que fa servir l’anticatalanisme, l’antidentitat catalana com un element electoral, jo els hi recordo no són els únics que fan servir aquest recurs per aconseguir vots a la resta de l’Estat espanyol, el Partit Popular ho va fer en el seu dia en els diferents recursos d’anticonstitucionalitat de l’Estatut de Catalunya i amb campanyes en contra de la immersió lingüística a Catalunya, no són els únics. Li reconec el demèrit de la Sra. Rosa Díez, li reconec el sentit de provocació de l’organització d’un acte com aquell, però no li puc defensar, de cap de les maneres, que hi haguéssim actituds, per part d’absolutament ningú, com les que es van produir aquell dia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ara bé, ens demana al Grup Municipal de Convergència i Unió que posem la mà al foc per determinades persones, que han estat imputades, no per UPyD, sinó per un jutge. No han estat imputades per UPyD, sinó per un jutge.
Jo li dic: no puc votar a favor d’uns fets que vostès justifiquen en aquesta moció perquè fets com aquells s’han produït a Santa Coloma de Gramenet i Convergència i Unió n’ha estat víctima. Recordo la visita del President Mas a la inauguració de la Fundació Nous Catalans que va haver de sortir escoltat després de rebre escopinades i empentes per part de ciutadans de Santa Coloma. En allà hi eren presents regidors d’aquest Consistori, no podem identificar i no vam presentar denuncia en el seu dia. Vam intentar que això no anés més enllà per no fer mal a la imatge de Santa Coloma.
En aquest cas hi ha hagut algú que anava amb mala fe, com era la Sra. Rosa Díez y UPyD hi ha fet servir aquells fets que sí que es van produir a la Universitat Autònoma de Barcelona com contra argument en front d’altres ideologies polítiques a les quals hi són contraries.
El vot serà d’abstenció, però serà d’abstenció confiant plenament que ni el Sr. Aitor ni el Sr. Oriol són responsables d’allò que se’ls acusa per part del jutge i confiem plenament que això sigui així: que no van agredir, no van malmetre el dret de manifestació i d’expressió de la Sra. Rosa Díez, que no són ideològicament motivadors d’aquests fets, i que finalment això es demostrarà. Si això no fos així, aquest Consistori tindria un problema, estaria –en el cas que aquesta moció tirés endavant- estaria justificant uns fets que per par nostre són injustificables. Dret de manifestar-se sí, però també presumpció d’innocència. I aquest és el sentit del vot per l’abstenció que nosaltres presentem.”

Indica el Sr. Sánchez Travería:
“Nosaltres, ja els hi dic d’entrada que els hi donarem suport, ja ho hem manifestat així que donaríem suport a aquesta moció.
No entrarem a jutjar els fets, es evident que les imatges no agraden a ningú i el que cal és preservar el dret, per un costat la defensa de la llibertat d’expressió, per l’altre costat, també, la possibilitat també de que la gent es pugui manifestar d’una manera correcta davant d’allò que no li agrada.
En qualsevol cas, a més a més d’un fet de solidaritzar-nos amb alguns colomencs, crec que se’ls ha de tenir en compte la quantitat d’anys de presó, vull dir, tot el que se li demana a aquesta gent per aquest presumptes delictes, i és sorprenent veure’ls com altres casos on es produeix violència, doncs la cosa es salda amb un no res, i aquí fiquem el dit en el ull ràpidament i de seguida quan veiem l’oportunitat en algun company regidor –que ha de ser jutjat pel jutja- i algú no acaba de veure ‘la viga en ojo propio’.
Per tant, nosaltres donarem suport, entenc jo com un gest de solidaritat.”

Intervé el Sr. Esteve Serrano:
“Molts recordem amb molta tristesa el dia dels fets, pel que fa relació a aquesta moció. Les imatges lamentables –ja s’han comentat aquí- del Degà de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Sr. Salvador Cardús, tacat pel llançament de boles de pintura. Una persona d’una tradició democràtica i d’un bagatge intel·lectual fora de tot dubte.
Nosaltres creiem, estem plenament convençuts que el civisme i la llibertat d’expressió són valors que defineixen l’espai democràtic i han de ser assumits per tota la societat en general i en particular per la comunitat universitària, per tots.
Cal fer nostre aquella cita de Voltaire, que deia ‘No estic d’acord amb lo que dius, però defensaré si cal amb la vida el teu dret a expressar-ho.’ i això no va succeir aquell dia. I aquesta màxima ens ha de servir sempre que no es vulnerin els drets fonamentals de les persones i no s’emparin en desqualificacions personals, o fins i tot quan fem ús, o esgrimim, el dret de reunió i manifestació, que no existeixin actuacions intolerants, o sigui, siguin d’èpoques pretèrites i que molts de nosaltres coneixem a la nostra ciutat o que per exemple es pugui respectar, en tots els sentits, el dret de reunió i manifestació sense pintades en la seu de partits polítics o sense imprecacions o intimidacions en manifestacions recents a Santa Coloma a part o membres de l’equip de Govern: concretament en una manifestació en contra de la reforma laboral.
Molt de nosaltres ja sabem que representa exactament l’opció de la Sra. Rosa Díez, aquí s’ha dit clarament. Fins i tot molts recordem quan aquesta senyora va titlla tot un President de la Generalitat de ‘Batasuno al uso’, doncs sempre, segons ella, i cito textualment, ‘treballa des de dins de les institucions en contra de l’ordre constitucional’. Aquell President tant sospitós de vulnerar els principis constitucionals es deia: José Montilla.
No obstant això, també haig de dir, que em sembla desproporcionada la reacció d’aquest partit polític a l’hora de presentar uns càrrecs i imputar, no el partit polític sinó el jutge, i presentar càrrecs contra delictes d’odi i de violència causants dels fets. Em sembla totalment desproporcionada i que creiem que és una exageració i que l’únic que ens fa es pensar en l’obtenció de rèdits polítics. I, per tant, observem darrere de tot això, intencionalitat política. Crec que s’ha esmentat per part de altres portaveus i jo no m’estendré en aquest sentit.
Per aquest motiu i per que creiem que la moció no pot demanar mai a cap jutjat que retiri cap mena d’imputació, ens ho hem pensat molt, hem pensat si havíem d’oferir un recolzament molt crític o ens havíem d’abstenir, i nosaltres creiem, la posició que adopta el Grup Municipal Socialista, es l’abstenció. Nosaltres ens abstindrem tot i oferir, i això ho dic molt sincerament, el nostre suport al tractar-se de ciutadans colomencs subjectes a unes acusacions que trobem inversemblants i exagerades però lamentant els fets que van suposar la limitació de l’exercici de la llibertat d’expressió en el marc de la Universitat.”

Sotmesa la moció a votació, es dóna el resultat de 4 vots a favor [GG i ICV-EUiA], 4 en contra [PP i PxC] i 13 abstencions [PSC i CiU], dels 21 regidors assistents, en conseqüència la moció resta no aprovada.

[Es demana per part dels regidors, vist l’empat, si s’exerceix el vot de qualitat]Respon el Sr. Esteve Serrano:
“Si hem de tornar a exercir el vot de qualitat?, però no hi ha la Presidenta [rialles]”

Aclareix el secretari:
“La normativa indueix a pensar que s’ha d’exercir el vot de qualitat però no hi ha una obligació material de exercir-ho.”

Contesta el Sr. Esteve Serrano:
“Llavors ens quedem com estem.”

Fa notar el secretari:
“Empat. O sigui, constarà que la Presidència renuncia a exercir el vot de qualitat.”

[Pregunten, els regidors, si s’aprova.]Precisa el secretari:
“No, hi ha una situació d’empat, no s’aprova.”


Exposa el Sr. Sergi Arnau:
“Bé, agrair el suport d’Iniciativa a la moció i fins i tot arriba a ser comprensible l’abstenció de Convergència i el PSC. Òbviament estan en el seu dret i, tot i que no tampoc considerem que els exemples que hagin posat d’una suposada violència o una violència que es pugues donar en determinades mobilitzacions siguin atribuïbles a Gent de Gramenet perquè allí havia... posar-ho com exemple, arribava a fer pensar que.... també és va acusar públicament a Gent de Gramenet, a través de... en general. Llavors en cap cas, o les organitzacions que han votat en contra o que han fet acusacions tan greus, doncs que llegeixin bé les acusacions –si mai tenen accés- no es tracta, en cap moment, no s’acusa a aquestes persones d’agressions sinó de portar una pancarta per això estan imputades. I mesurin bé les acusacions i les paraules perquè poden estar cometen un delicte d’injúries. I és irònic que l’única persona, aquí present, que ha estat condemnada tres vegades per agressió, inclòs a una dona, vingui a donar lliçons del que és la violència i del que no és. i per si vol tenir més arguments de nivell, com té vostè, el meu segon cognom és Castro, perquè continuï fent la broma amb aquestes coses.”

Indica el Sr. Gómez Montero:
“Pues entre Castros, Francos y Madrices, estamos apañados. Dicho sea de paso, aquí hay testigos de esa agresión, que sí que se produjo, y de denuncias falsas, que tienen uniforme y que estuvieron allí de testigos.”


Voten a favor els regidors dels grups municipals:

GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


S’abstenen els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló BarberoPRECS I PREGUNTES

Grup Municipal de GG
Pregunta

19 – POSADA EN MARXA DE REGIDORIES DE DISTRICTE.
Referent a l’activitat i la posada en marxa de les regidories de districte.


  • Quin és l’estat actual de la implantació i funcionament de les diferents Regidories de Districte?
  • Quins mitjans de difusió s’estan emprant per donar-les a conèixer entre la població?”Grup Municipal de PxC
Pregunta / Prec
20 – EMPLAÇAMENT INADEQUAT D’UN PAL DE LA LLUM AL C. DALMAU, 13.
“Vecinos de la calle Dalmau se quejan de la situación de un poste de luz situado en el centro de la acera que es inaccesible para el paso de transeúntes con carrito de compra, sillas de ruedas y cochecitos de bebes en calle Dalmau nº 13.
¿Es legal la situación de dicho poste?

Rogamos se modifique la situación de dicho poste para que dicha acera sea practicable.”

Preguntes
21 MALES OLORS ALS VOLTANTS DE L’EMPRESA “CACAOLAT”
“Nos han notificado que sobre la altura de la empresa cacaolat hace un olor muy desagradable, y ya que es una zona donde las personas pasean y hacen deporte nos gustaría saber si proviene de la fábrica o es otra causa, que se investigue de dónde viene y sobre todo si tiene solución ya que se acerca el verano y los meses de calor este olor se incrementará haciendo imposible el disfrute de esa zona para los colomenses.
¿Cuales son las causas de esos malos olores?
¿Tienen constancia de dicho problema?
¿Cuándo se prevé solucionarlo?

22 – PANCARTES I ADHESIUS EN EL MOBILIARI URBÀ.
“Nos percatamos que hay asociaciones que esta llenando el mobiliario urbano con pegatinas, y pancartas.

¿Qué normativa tiene la ciudad para estas actitudes incívicas?


¿Cuantas denuncias hay interpuestas por estas actitudes de ensuciar el mobiliario urbano?
¿Tiene constancia y permiso del ayuntamiento para colgar dichas pancartas?
Si no es así porque lo permiten y no se obra por quitarlas.””


23 – OBRES DE REPACIÓ A LA PLAÇA DE LA MEDITERRÀNEA.
“Vecinos de la calle Verdi, nos comentan que la plaza mediterránea está en mala condiciones, por la mala construcción, sabemos que ustedes se han reunido por este tema.
¿Cuándo empezaran las obras?
¿Qué tiempo durarán, y el coste total de la obra ?
¿Y porqué no se le piden responsabilidades a la empresa constructora de la plaza mediterránea i que corra con los gastos de la obra y no el consistorio?”

Grup Municipal del PP
Precs
24 – REFUSAR LA CESSIÓ DEL CENS EN EL MARC DEL REFERÈNDUM DEL9 N.
“Mª Carmen Sáez Belver, Portavoz del Grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, de acuerdo con lo que dispone el artículo 35 del Reglamento de Organización Municipal , presenta el siguiente ruego para ser respondido por la Alcaldesa o por el Concejal en quien delegue, EXPONIENDO:
El artículo 149.1.32 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General regula el acceso a los datos censales. El apartado 2 del citado artículo estable que "Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial."
El artículo 139 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece que: "Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a veinticuatro meses los funcionarios públicos que: Incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral."
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 16.3 que "los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. "
Una condición que no se cumple en este caso porque la Generalitat no tiene competencias para realizar la consulta. De hecho, el Congreso de los Diputados responderá en los próximos meses con un rotundo no a la petición que aprobó Parlament de Cataluña el pasado 16 de enero de 2014, para que la Generalitat asuma esta competencia.
La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña en su artículo establece en su artículo 24: " 1. Todas las personas, los órganos y las instituciones que intervienen en las operaciones reguladas por esta Ley tienen la obligación de mantener el secreto estadístico sobre la información estadística. 2. El deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá incluso después de que las personas obligadas a preservarlo hayan finalizado sus actividades profesionales o su vinculación con los órganos que hacen o tienen estadísticas."

Por todo ello la Portavoz del Grupo Municipal Popular presenta al pleno ordinario del mes de febrero el siguiente


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal