Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página2/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

QuartPublicar la modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb el que està establert a l’art. 28.2 del RPEL.


Cinquè – Traslladar aquest decret a la persona interessada i als/a les representants legals dels/de les treballadors/es.”
* Intervé el Sr. Sergi Arnau:
“Ens abstenim. Entenem l’explicació que se’ns va donar a la Comissió Informativa, però no entenem que una figura que es va crear, fa relativament poc, com a coordinador de les regidories de districte, ja no sigui necessari; entenem que això és deu a una mala planificació dels llocs de treball.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“Es algo complicado. Ustedes saben que cuando hacen movimientos de este tipo de reubicación de la plantilla, pues claro, saltan las alarmas y más en la oposición: ¿tendrá, no tendrá, carnet del PSC?; ¿será una persona competente; lo ascienden o lo ponen en ese sitio en honor a su virtud?; ¿es una persona que va a trabajar y es la más eficiente de todas? Son incógnitas que nos surgen. Normalmente ustedes nos demuestran que no es así, que son claros casos de enchufismo.
En este caso, en tanto y cuanto hemos podido averiguar, no lo tenemos claro, nos vamos a abstener, pero si que es cierto que, lo que si podrían ustedes haber hecho, es presentar un concurso público dentro del personal de la casa. Es decir, si ustedes de verdad quieren cubrir un puesto que ustedes crean vacante, bueno, pues abran un concurso para el personal de la casa y que cada uno presente sus méritos, que no sean de esos méritos que se suelen poner a dedo y ya sabemos qué ocurre con los puestos a dedo: que son gente que no es la más virtuosa; que no es la más capacitada; que no es la más eficiente; sino que es gente que suele ser la más aduladora, la más pelota, la que más le conviene a esa persona que decide que se ponga ahí, algunas veces para que no le haga sombra, otras veces, sencillamente, es un pelota.
Aquí, en Plataforma por Cataluña, como hablamos claro, pues no nos gusta que se pongan “pelotas” a dedo. Nos abstendremos.”

Manifesta la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nos abstendremos dado que tenemos ciertas reservas al respecto con estas modificaciones de puesto de trabajo.”
Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué MoyaICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


S’abstenen els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín SendínPxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz
2.7Alcaldia [Tinència d’alcaldia de Seguretat, Ordre Públic i Convivència Ciutadana] -Delegació de funcions en matèria de Protecció Civil.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, resta assabentat del decret número 506/2014, de 30 de gener, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer -

 Delegar en favor del Quart Tinent d’Alcalde delegat de Seguretat, Ordre Públic i Convivència Ciutadana, senyor Antonio Carmona López, les competències en matèria de Protecció Civil, especialment les derivades de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

, Belinda 38836921H

Segon - Donar compte d’aquest decret al Ple Municipal en la propera sessió.
Tercer - Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Quart - Notificar aquest acord al Quart Tinent d’Alcalde delegat de Seguretat, Ordre Públic i Convivència Ciutadana.”

2.8Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat [Llicència d’obres] - Aprovar la declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per unanimitat dels 22 regidors assistents, ratificar el decret número 618/2014, de 3 de febrer, que a la seva part dispositiva diu el següent


Primer - Aprovar la declaració de les obres a realitzar per l’entitat LA COLMENA, SCCL, situades al carrer de Francesc Viñas, 5, com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi interès cultural.
Segon - Anul·lar i retornar, en el cas que s’hagin fet efectives, les taxes municipals i impost de la llicència d’obres de referència.
Tercer – Aprovar la liquidació dels drets per a la concessió de l’esmentada llicència amb bonificació, que consisteixen en:


CONCEPTES

DRETS PER CONCESSIÓ DE LLICENCIA

AMB BONIFICACIÓ

Import de les taxes

2.471,06

0,00 €

Impost municipal

8.236,88 €

411,84 €

Total

10.707,94 €

411,84 €


Quart - Ratificar d’aquest acord en la propera sessió del Ple Municipal.
Cinquè - Traslladar aquest acord a l’entitat LA COLMENA, SCCL.”

2.9Tinència d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns [Gestió Tributària] -Rectificació errada material a l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de mercat.
El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria, amb 20 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions, dels 22 regidors assistents, ratifica el decret número 787/2014, de 10 de febrer, que a la seva part dispositiva diu el següent:
Primer - Rectificar l’error material abans esmentat a l’Ordenança Fiscal número 16 reguladora dels serveis de marcat, i així:
“Primer.- Article 6 apartat B.
On deia:
B) MERCAT PROVISIONAL DE SAGARRA


NÚM. PARADA

ACTIVITAT

SUPERFÍCIE

QUOTA ANUAL

1-2

CARN DE VACÚ, LLANAR I CAPRUM I CAVALL

25,23

5500,14

3

FRUITA

15,07

3285,26

4-5

PEIX

30,36

6618,48

6

PEIX

9,02

1966,36

7

BAR

9,02

1966,36

8

PEIX

15,07

3285,26

9-10

PEIX

30,36

6618,48

11

FRUITA

15,07

3285,26

12

FRUITS SECS

15,07

3285,26

14-27

LLEGUMS

12,38

2698,84

15-16

CARN DE VACÚ, LLANAR I CAPRUM

18,26

3980,68

17

CARN DE PORC

9,02

1966,36

18

POLLERIA

9,02

1966,36

19-20

CONSERVES I PESCA SALADA

18,26

3980,68

21

CARM DE PORC

9,02

1966,36

22

QUEVIURES

9,02

1966,36

23

POLLERIA

9,02

1966,36

24

MENUTS

9,02

1966,36

25

POLLERIA

9,02

1966,36

26

CONSERVES I PESCA SALADA

9.02

1966,36


En el cas que els concessionaris assumeixin part de les despeses incloses en la liquidació d’aquestes taxes, corresponents a les tasques necessàries per a la gestió dels espais comuns es procedirà a la revisió parcial d’aquesta ordenança.
Per l’ocupació d’espais i zones comunitàries dins dels mercats: 58,47 €/dia/m2, amb excepció de les promocions comercials organitzades pels titulars de les parades en particular o per les associacions de concessionaris en general.
Per l’ocupació de l’espai de les taules del bar: 14,61 €/trimestre/m2.
Ha de dir:
B) MERCAT PROVISIONAL DE SAGARRA


NÚM. PARADA

ACTIVITAT

SUPERFÍCIE

QUOTA ANUAL

1-2

CARN DE VACÚ, LLANAR I CAPRUM I CAVALL

25,23

5500,14

3

FRUITA

15,07

3285,26

4-5

PEIX

30,36

6618,48

6

PEIX

9,02

1966,36

7

BAR

9,02

1966,36

8

PEIX

15,07

3285,26

9

PEIX

15,07

3285,26

10

PEIX

15,07

3285,26

11

FRUITA

15,07

3285,26

12

FRUITS SECS

15,07

3285,26

14-27

LLEGUMS

12,38

2698,84

15-16

CARN DE VACÚ, LLANAR I CAPRUM

18,26

3980,68

17

CARN DE PORC

9,02

1966,36

18

POLLERIA

9,02

1966,36

19

CONSERVES I PESCA SALADA

9,02

1966,36

20

CONSERVES I PESCA SALADA

9,02

1966,36

21

CARM DE PORC

9,02

1966,36

22

QUEVIURES

9,02

1966,36

23

POLLERIA

9,02

1966,36

24

MENUTS

9,02

1966,36

25

POLLERIA

9,02

1966,36

26

CONSERVES I PESCA SALADA

9.02

1966,36


En el cas que els concessionaris assumeixin part de les despeses incloses en la liquidació d’aquestes taxes, corresponents a les tasques necessàries per a la gestió dels espais comuns es procedirà a la revisió parcial d’aquesta ordenança.
Per l’ocupació d’espais i zones comunitàries dins dels mercats: 58,47 €/dia/m2, amb excepció de les promocions comercials organitzades pels titulars de les parades en particular o per les associacions de concessionaris en general.
Per l’ocupació de l’espai de les taules del bar: 14,61 €/trimestre/m2.
Segon.- Article 7 apartat a):
On deia:
a) La tarifa anual pels llocs numerats a l’exterior de l’edifici dels mercats Sagarra i Fondo (llocs de venda de pagès), concedits, tindran el següent cost per metre quadrat:


MERCAT

Quota anyal en €

Mercat de Sagarra

239,08 €/m2

Mercat provisional de Fondo

239,08 €/m2


Ha de dir:
a) La tarifa anual pels llocs numerats a l’exterior de l’edifici dels mercats Sagarra i Fondo (llocs de venda de pagès), concedits, tindran el següent cost per metre quadrat:


MERCAT

Quota anyal en €

Mercat provisional de Sagarra

239,08 €/m2

Mercat de Fondo

239,08 €/m2


Segon - Ratificar aquest acord a la propera sessió que celebri el plenari municipal.
Tercer - Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.”


* Intervé el Sr. Gómez Montero:
“Es una corrección y es de estas cosas cuando debemos darle la enhorabuena, ya ven que no nos importa, si ustedes hacen un trabajo loable nosotros lo reconocemos, pero cuando lo hacen mal también nos encuentran allí para recordárselo.
No es que ustedes hagan mal un trabajo puntualmente, es que ustedes actúan así por sistema, pleno tras pleno llegan correcciones de puntos anteriores, de plenos anteriores, de puntos que ya se han aprobado. Claro, todo eso crea un gasto, un gasto ya no sólo burocrático de tiempo que evidentemente repercute en un coste directo, de esos costes que cuando yo le pregunto a ustedes: ¿cuánto es, cuánto es el coste?, ustedes no me saben responder y me dicen que son partidas difíciles de descifrar.
Bien, pues nosotros en esos puntos, no podemos votarles a favor, es más, les tenemos que llamar la atención, porque cada vez que ustedes traen un punto de corrección de errores anteriores, si bien es cierto que reconocer, rectificar es de sabios, no es menos cierto que esas rectificaciones que ustedes hacen les cuesta dinero a todos los ciudadanos de Santa Coloma, con lo cual ...”

Indica la Sra. Alcaldessa:
“Sr. Gómez se le acabó su tiempo”.

Continua el Sr. Gómez Montero:
“De acuerdo, pero sean ustedes un poco más eficientes...”

El secretari demana el sentit del vot:
“Perdone, se puede entender su voto como negativo.”

Respon el Sr. Gómez Montero:
“No, es que si se me ha acabado el tiempo ¿cómo voy a votar?”

Insisteix la Sra. Alcaldessa:
“Exprese la votación.”

Continua el Sr. Gómez Montero:
“Bien, como les iba diciendo, no vemos coherente que ustedes traigan a colación, correcciones [li reitera la Sra. Alcaldessa ‘Se le ha acabado el tiempo, Sr. Gómez] y como les iba diciendo esos.... [sense so del micròfon]”

[Acaba votant negativament]Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín SendínICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


Voten en contra els regidors del grups municipal:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


S’abstenen els regidors del grup municipal:
GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz
3 - ALCALDIA [Servei Jurídic] - Aprovar la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilitat de la Administración Local".

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 18 vots a favor (PSC, ICV-EUiA, GG i CiU), 2 en contra (PP) i 2 abstencions (PxC), la qual cosa significa que obté el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, aprova la proposta d’acord següent:


“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal