Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página4/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


Voten en contra els regidors del grup municipal:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


S’abstenen els regidors del grup municipal:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra
4 - ALCALDIA [Servei d'Assumptes Generals] - Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2012.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, resta assabentat de la proposta d’acord següent:“Vist que amb l’entrada en vigor de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal han quedat suprimides les renovacions padronals que es venien realitzant quinquenalment, essent la renovació de 1996 l’última en realitzar-se;
Vist que en data 1 de gener de 1998 es va implantar el Padró Continu i que amb objecte de poder obtenir les xifres de població referents a aquella data, es van realitzar les actuacions segons les indicacions de la Delegació Provincial de l’INE;
Vista la Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretària per la que disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per l’Administració Local, aprovada amb data 25 d’octubre de 2005, on es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població;
Vistos els treballs de rectificació del Padró Municipal d’habitants amb referència al 31 de desembre de 2012;
Per tot això l’Alcaldessa , proposa al Ple de l’Ajuntament, el següent:
Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions padronals del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2012 segons les dades del corresponent resum numèric que consta a l’expedient.”

* Presenta el punt la Sra. Lidia Guinart, del grup municipal Socialista:
“Molt breument, perquè aquest és un expedient dels que podríem anomenar clàssic i per tant prou conegut. En el Plenari del mes de febrer, un cop més donem compte de les dades resultants de les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants, en aquest cas a data 31 de desembre de 2012.
Un cop s’han depurat totes les altes, les baixes, les incidències amb la Delegació Provincial de l’INE, les dades definitives són les que queden reflectides a l’expedient. Resumidament la Població de Dret, a 31 del 12 del 2012, a Santa Coloma de Gramenet és de 122.373 habitants.
Si tenim en compte la població aprovada l’any passat i la previsió que es contempla a l’expedient per l’any 2013, podem dir que la tendència que marca és que la població de la ciutat s’està estabilitzant al voltant dels 122.000 habitants. Concretament les dades que portem avui a aprovació representen una disminució de 408 habitants respecte a un any enrere, es a dir respecte al 31 de desembre de 2011.
Una altra característica, en tot cas, a comentar és la significativa mobilitat de la població. Aproximadament 6.800 persones s’han donat d’alta al 2012 i/o de baixa en el municipi mentre que dins del municipi s’han canviat de domicili 6.005 persones. L’any 2011 es van registrar 7.000 canvis entre municipis i 6.900 canvis dins del propi municipi de Santa Coloma.
Aquestes són les dades més destacables, insisteixo, tendència a l’estabilització de la població de Santa Coloma és el que podem dir, com a resum, d’aquestes dades del padró.”5 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIO I SERVEIS INTERNS [Direcció d'Àrea] – Aprovar la modificació de les aplicacions de despeses del capítol IV del pressupost 2014 de l'Institut Municipal d’Esports (IME).

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 18 vots a favor (PSC, PP, ICV.EUiA, i CiU) i 4 abstencions (PxC i GG) dels 22 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:


“Vist que el Ple Municipal en data 16 de desembre de 2013 va aprovar de manera definitiva el Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2014, integrat pel Pressupost de l’Ajuntament, el Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports i el del Patronat Municipal de la Música així com, pels estats de previsions de despeses i ingressos de les societats Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A.;
Vist que en data 23 de desembre de 2013 ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’edicte d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació.
Vist l’informe del cap del Servei d’Esports on detalla les variacions a les aplicacions de despeses del capítol IV ja que han de ser nominal per donar cobertura als convenis signats, sense que variï l’import total consignat inicialment;
Vistos els articles 177 a 180 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i, els articles 34 a 42 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril;
Per tot això, la tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Aprovar les variacions en la definició i els imports de les aplicacions de despeses del capítol IV de l’Institut Municipal d’Esports, segons es detalla a continuació:CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

PRESSUPOST APROVAT AJUNTAMENT

PROPOSTA PRESSUPOST IME

CORRECCIONS

3240

34001

4890700

Programes esportius

75.000,00 €

74.000,00 €

- 1.000,00 €

3240

34001

4890800

Convenis entitats esportives

143.013,40 €
- 143.013,40 €

3240

34001

4890801

Conveni Consell esportiu Barcelonés Nord

24.500,00 €

24.000,00 €

- 500,00 €

3240

34001

4890802

Associació natació Gramenet - Ús piscina

12.000,00 €

12.000,00 €
3240

34001

4890803

Unió colomenca d'atletisme - Cross A. Amorós

12.000,00 €

12.000,00 €
3240

34001

4890804

Club patí Gramenet - Festival Patinatge

4.000,00 €

4.000,00 €
3240

34001

4890805

Futbol sala La Unión - 24 hs Futbol Sala

500,00 €

500,00 €
3240

34001

4890806

IES Les Vinyes - Cursa Ensenyament Secundari

2.000,00 €

2.000,00 €
3240

34001

4890807

Associació esportiva Serra de Marina

1.000,00 €

1.000,00 €
3240

34001

4890808

Futbol sala Garcia

60.000,00 €

60.000,00 €
3240

34001

4890809

AEE Verge de les Neus

21.000,00 €

21.000,00 €
3240

34001

4890810

Futbol sala Manenet Rambla

21.000,00 €

21.000,00 €
3240

34001

4890811

Futbol sala Ràpid Santa Coloma

3.500,00 €

3.500,00 €
3240

34001

4890812

Club ciclista Colomenc

2.000,00 €

2.000,00 €
3240

34001

4890813

Club Deportivo Arrabal Calaf de Gramenet-Can Zam I

 

29.108,74 €

29.108,74 €

3240

34001

4890814

CF Singuerlín - Can Zam II

 

29.108,74 €

29.108,74 €

3240

34001

4890815

Fundación Deportiva Grama - Nou Camp Municipal

 

50.000,00 €

50.000,00 €

3240

34001

4890816

Unió colomenca d'atletisme - Camp Atletisme

 

21.693,48 €

21.693,48 €

3240

34001

4890817

Ampa Lluís Millet - Pistes Nou Oliveres

 

5.075,00 €

5.075,00 €

3240

34001

4890818

Institut Numància - Pistes esportives

 

3.221,04 €

3.221,04 €

3240

34001

4890819

Institut Can Peixauet - Pistes Esportives

 

2.806,40 €

2.806,40 €

3240

34001

4890820

Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida

 

3.500,00 €

3.500,00 €

 

 

TOTAL CAPÍTOL IV

381.513,40 €

381.513,40 €

0,00 €Segon - Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer - Traslladar el pressupost general definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.”

* Intervé el Sr. Aleix Madrid, del grup municipal de Gent de Gramenet:
“Aprovem que s’especifiqui on van a parar totes les partides, però tenim algun dubte de com s’ha gestionat i algunes preguntes al respecte.
No sabem si tothom a rebut el que es demanava en el seu pressupost o la subvenció al conveni.
Quins criteris s’utilitzen per donar més diners a unes entitats o activitats que a d’altres?
I, si respecte a l’any passat, s’han retallat algunes partides a algunes de les entitats?
Són preguntes que llenço que espero que pugi respondre el Sr. Diego Arroyo, i en quant al punt ens abstindrem, de moment.”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En este punto dado que se trata de rectificar un error material y tras haber examinado el informe técnico y haberlo comparado con el presupuesto del Institut Municipal d'Esports, votaremos favorablemente.

Manifesta el Sr. Diego Arroyo, del grup municipal Socialista:
“L’objecte del punt no és discutir els criteris, que aquests es fan en Junta de Govern de l’IME, on hi ha representació política i d’entitats. El punt, simplement el que fa és avançar precisament en la transparència de què abans hi havia una única borsa pressupostaria, on hi havia el tema de les subvencions de les entitats esportives i els convenis.
Els convenis es fan de dos tipus: un seria per esdeveniments ciutadans, com podrien ser les 24 hores, la Cursa per la Vida, el tema del Cross Amorós, que cada any són esdeveniments a nivell de ciutat. I, després, altres que serien les entitats, com pot ser Fútbol Sala Garcia, o d’altres entitats.
El per què a alguns se li dóna X i a altres X més no se quant o menys no se quant, crec que... vull dir, és un criteri, o bé de representativitat o bé d’altres criteris, tan senzills com que cada entitat presenta, efectivament, un pressupost i en funció del pressupost s’ha d’adjudicar. Recordem que la Llei de Subvencions no pot ser més de 50% del pressupost. Això fa que ens trobem amb una relació d’entitats, ja en els seus pressupostos, d’inici, són molt diferents.
Vull dir que no hi ha una fórmula matemàtica per dir: aquí estan, aquí està el criteri, tampoc és que sigui aleatori, però, està una mica en funció del volum, en el cas d’una entitat esportiva: d’equips que mou aquesta entitat; en funció de l’esdeveniment, si és puntual –una cursa per la vida, encara que és una cursa no es pot comparar amb un Cross Antoni Amorós-, vull dir, està una mica, aquesta discussió, si que és fa en la Junta de Govern de l’IME, el que passa és que són entitats o esdeveniments que porten molt de temps arrelats i els criteris econòmics l’únic que fem és visualitzar-los, però no ha suposat d’un any a un altre uns canvis molt diferents.
Ja sé que no acabaré igual de contestar, però és que no hi ha un criteri igual per a tothom o en aquest cas, un per un, cadascú de les seves característiques.
El que és evident es que totes les entitats, segurament, voldrien més quantia econòmica, però el que intentem és racionalitzar el pressupost que tenim.

Fem una cosa que molts ajuntaments ja no fan que és que independentment de subvencionar a entitats esportives, individualment i en funció del seu esdeveniment, fem les subvencions a totes les entitats en funció del nombre de participants, en funció de l’interès social de l’activitat i en funció dels seus participants.


No sé si contesto o vol fer alguna matisació.”

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


S’abstenen els regidors dels grups municipals:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz6 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Direcció d'Àrea] – Aprovar l’autorització d’una operació de crèdit a llarg termini a subscriure per la societat municipal Gramepark, SA amb Caixabank, SA, per import de 10.903.059,55 €.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 16 vots a favor (PSC, ICV.EUiA i CiU) i 6 en contra (PP, PxC i GG) dels 22 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:


“Vista la proposta de la societat municipal Gramepark, S.A. per tal d’autoritzar l’operació de crèdit a llarg termini, préstec hipotecari amb l’entitat financera Caixabank, S.A. per import total de 10.903.059,55 € per a finançar la promoció de l’edifici ja construït del Carrer Doctor Ferran, 24 i així poder iniciar la seva comercialització i entrega d’habitatges als adjudicataris.
Vist el Pla de Viabilitat de Gramepark, S.A. per al període 2012-2015 que va ser aprovat pel Consell d’Administració de la societat en data 4 de desembre de 2012 i posteriorment pel Ple Municipal en sessió del dia 18 de desembre de 2012, en el que es preveia la constitució del préstec hipotecari sobre la promoció indicada.
Vist que d’acord amb el Pla de Negoci, en el moment de la finalització de la promoció amb l’entitat financera Caixabank, S.A., s’ha de cancel·lar la pòlissa de 6.200.000 euros formalitzada amb aquesta entitat i que tenia com a garantia del solar del Carrer del Dr.Ferran, 24.
Atès que en la proposta que presenta Gramepark, S.A., es resumeix de la manera següent:


Préstec hipotecari

10.903.059,55Préstec hipotecari

9.710.394,95

Cancel·lació pòlissa

- 6.200.000,00

Pagament obra

- 5.789.775,85

Disposició

- 2.279.380,90Pòlissa ajuntament

2.500.000,00Capital a la venda

1.192.664,60

Essent les condicions del préstec hipotecari que ofereix Caixabank, S.A.Característiques del préstec hipotecari:


 • Préstec hipotecari: 10.903.059,55 €

 • Capital a la Construcció : 9.710.394,95 €

 • Capital a la venda : 1.192.664,60  ( el capital a la venda està afectat a l’amortització anticipada de la pòlissa de crèdit).

 • Termini: 324 mesos.

 • Períodes d’amortització: 300 mesos.

 • Periodicitat de pagament: mensual.


Condicions promotor:


 • Carència : 24 mesos.

 • Euríbor mensual + 3%.

 • Comissió d’obertura : 0.50%.


Condicions adquirents:


 • Euríbor oficial anual + 3% ( possibilitat de bonificació del diferencial segons vinculació fins el 2%).

 • Comissió de subrogació: 0.5%.


Resta condicions:


 • Comissió d’amortització: 0.5%.

 • Comissió cancel·lació: 0.5%.

 • Comissió de 2a subrogació: 1%.

Atès que per formalitzar l’operació, l’Ajuntament formalitzarà una pòlissa de crèdit per import de 2.500.000 euros a fi de garantir l’operació d’endeutament de Gramepark SA, la qual s’anirà amortitzant a mesura que es produeixin les vendes dels habitatges adjudicats.


Vista l’oferta presentada per La Caixa el 17 de febrer de 2014 i que presenta les condicions següents:
Import 2.500.000

Euríbor trimestral + 4,5%

Comissió obertura 0,75%

Comissió no disponibilitat 1,25%


Vist l’informe de la Directora de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns de data 17 de febrer de 2014.
Vist l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que regula el règim per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.
Vista la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació, que regula el règim d’endeutament aplicable als ens dependents o vinculats a les entitats locals, establint que amb caràcter extraordinari i transitori, no els hi serà d’aplicació el règim d’endeutament establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 48 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2014, que estableixen que cal autorització del Ple de l’Ajuntament per concertar noves operacions de crèdit a llarg termini.
Per tot això, proposo:
Primer – Autoritzar a GRAMEPARK, S.A. per tal que pugui concertar l’operació de crèdit a llarg termini amb l’entitat financera “CaixaBank, S.A.”, préstec hipotecari per import total de 10.903.059,55 € per tal de finançar la promoció de l’edifici ja construït del c. Doctor Ferran, 24.
Segon – Aprovar i fer efectiva una operació de tresoreria, per import de 2.500.000 euros, concepte no pressupostari 10057, a favor de la societat municipal Gramepark, SA.
Tercer - Registrar comptablement els reintegraments de l’operació de tresoreria aprovada al punt anterior en funció dels ingressos obtinguts de les vendes dels habitatges.
Quart - Traslladar aquesta resolució a Gramepark, SA.”

* Intervé el Sr. Jordi Mas:
“L’edifici de Dr. Ferran, és un edifici que s’acaba de construir molt recentment i que estava dintre dels Plans de Viabilitat de la Societat Municipal i, a més a més corresponia a un compromís amb una sèrie d’adjudicataris d’aquests habitatges.
L’obra ha estat taxada per uns, gairebé, 16 milions d’euros i, el que es proposa en aquest Plenari, és un préstec hipotecari que té com a garantia aquest edifici, al voltant dels 11 milions d’euros, que és un 70% del valor taxat de tot l’edifici.
Amb aquest diners es fan dues coses: per una banda es paga l’obra i, per l’altra, una Pòlissa de Crèdit que estava amb La Caixa, que estava contreta amb La Caixa, canvia el seu caràcter i passa a ser un préstec. Per tant, no és un increment d’endeutament d’11 milions d’euros, sinó que és un increment d’endeutament al voltant dels 4 milions d’euros, que s’aniran amortitzant a mesura que es vagin produint les vendes dels habitatges.”

Exposa el Sr. Aleix Madrid:
“Votarem totalment en contra d’aquest punt, primer perquè des d’un principi mai no hem estat d’acord amb aquesta promoció d’habitatges. La febre especulativa i de construir pisos per tot arreu ens ha deixat una herència urbanística terrible a la nostra ciutat i aquesta mateixa promoció en els seus inicis havia d’estar de 18 pisos d’alçada, sort que es va fer enrere, però nosaltres ja avisàvem que no era el millor moment per la construcció d’aquest edifici.
La gent al carrer ja es mobilitzava contra la bombolla immobiliària i aquí, a Santa Coloma, no deixàvem de construir i construir edificis.
Vosaltres també sou responsables d’aquestes construccions sense fre ni projecció d’un futur; també estàveu a les Juntes de Govern de l’exalcalde Bartomeu Muñoz i també defensàveu les seva política urbanística. Així està Gramepark endeutada i arrossegant els comptes de l’Ajuntament, amb els diners de tots i totes, al forat negre de la nostra ciutat.
Segon, perquè ens hipotequem amb 11 milions d’euros més i l’Ajuntament ha deixat dos milions i mig, de nou a Gramepark, per poder pagar tots els costos, un cost –que segons ens informa a la Comissió Informativa- s’acabarà retornant, a previsió d’un any, amb la venda dels habitatges. Nosaltres no ho creiem, esperem equivocar-nos pel bé de les arques municipals.
I, tercer, perquè només s’han adjudicat 30 dels 67 pisos a la venda, que no són ni la meitat, i això que hi han famílies que porten esperant més de quatre anys per poder tenir el seu habitatge, perquè la gent no pot pagar el cost. Aquesta promoció és un fracàs, un fracàs que al final pagarem tots.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Bueno, otra hipoteca a las espaldas de todos los ciudadanos de Santa Coloma, una hipoteca que, evidentemente, como el dinero es público y no es de nadie, como decía aquel famoso socialista.
Pues sí, el dinero público sí que tiene dueños: son los ciudadanos, y ahí van 11 millones de euros a las espaldas... bueno, es decir 11 millones de euros que hipotecan el futuro de esta ciudad, de los que están y de los que vendrán.
Pero, vamos a examinar la operación, porque, al final de lo que se trata es de que ese equipo de gestión que ustedes representan no lo son, en tanto en cuanto ustedes no gestionan, ustedes “desgestionan”. Miren, la negociación:
Carencia: 24 meses, sólo pagando intereses más el 3%, o sea, el Euribor más el 3. Bien, si el Euribor esta al 0,55, más el 3%, nos da un resultado de 3,55, al año 327.000 € -nada, eh, casi nada, regalo para el banco-.
Comisión de apertura: 0,50%, 55.000 €.
Comisión de cancelación: otro 0,50.
A parte, y dejando de lado que evidentemente, nosotros desde el primer día le hemos dicho que con lo que tienen que hacer con esa empresa es cerrarla, incluso les avisamos antes –no porque tuviéramos una bola y viéramos el futuro, sino porque era obvio-, les avisamos antes de que hicieran una restructuración, antes que no tuvieran que hacer un ERE –ya tuvieron ustedes que despedir a trabajadores- cuando ya le dijimos: recolóquenlos en algún puesto donde puedan ser eficientes, donde esas familias puedan seguir teniendo trabajo.
Pero ustedes, como siempre, negando la mayor, al final el tiempo les come, porque al final ustedes lo que no son es buenos gestores: se sientan ahí porque alguien ha decidido con un dedo que ustedes estén en una lista –y esto conecta con otro punto anterior en el que les hemos dicho es que ‘claro, si ustedes van a contratar a una persona que es eficiente, que es por sus virtudes, pues votaremos a favor, pero si ustedes lo que van a poner es una persona es sencillamente porque no amenaza su puesto, porque es con el que más fuerza le adula, porque es aquella que le puede tapar sus errores. Y ahí es donde radica el punto de unión de todos ustedes, los que se sientan aquí-, están colocados a dedo en una lista electoral y ninguno de ustedes están sentados ahí por sus virtudes. ¿Cierto, me equivoco?, no.
Entonces, en este punto, ¿qué les toca hacer a ustedes?, pues lo que ya les dejaron legado de generaciones pasadas de socialistas. El antiguo Alcalde ya les ha dicho bien claro lo que tienen que hacer, y 11 millones de euros, y 11 millones de euros que no pagan ustedes, pagan los ciudadanos de Santa Coloma. Rectificar es de sabios. Lo que tienen que hacer ustedes, evidentemente, es cerrar esa empresa, liquidarla y vender los activos a precio real de mercado, que dicho sea de paso, falsean las cuentas de Gramepark, ¿por qué?, porque ustedes dicen que unos activos valen un dinero que no valen. Ustedes computan unos activos a unos precios que no valen, y otra vez con la bolita, ya les aseguramos que ustedes no van a vender los pisos a esos precios que ustedes ofertan, ya les aseguramos que no, porque están muy lejos ustedes de la demanda del mercado.
Dicho esto –ah, a parte, para la negociación de los señores genios del Partido Socialista o de esos asesores que ustedes tienen-, dos millones y medio que piden además, de póliza de crédito. No acabamos de entender como gestionan ustedes, como negocian. Mas que llamarle la atención sobre algo que ya salta a la vista, que no hay ciudadano de esta ciudad que no sepa, que es el agujero negro de Santa Coloma, lo que yo les recalco: es que no saben gestionar, se sientan ahí porque sí, para pasar el tiempo. Ustedes no saben gestionar, ni siquiera una simple apertura de un crédito son capaces gestionar. Si estas condiciones que les dan, vamos, algo tienen que ganar, en base al banco o es que ustedes hacen muy mal su trabajo.
Dicho sea de paso, si hacen muy mal su trabajo y ustedes representan a los que les han votado y a los que no les han votado; ustedes están gobernando a toda la ciudad. Ustedes están gestionando el dinero y el destino de toda esta ciudad, pues si no saben gestiona, como mínimo, lo que tienen que hacer es volverse por donde han venido, se sientan en su casa y dejan, quizás a alguno de sus Juventudes, algún socialista habrá honrado, algún socialista habrá que sepa gestionar. Pero lo que se ha demostrado es los que ustedes se sientan aquí, no saben gestionar. Y sobre todo, los que son responsables, Sr. Mas, de Gramepark.
Evidentemente, en contra.”

Intervé la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En cuanto a este punto, en primer lugar, el banco, para darle el crédito a Gramepark, además de las duras condiciones de interés, le pide plena garantía hipotecaria y sino, no se lo da, ya que como es lógico, no se fía de su capacidad económica para devolverlo.
Además, como Gramepark no puede ofrecer suficientes garantías hipotecarias, no le cubre el 100% de las necesidades.
Por eso, Gramepark acude una vez más a papá Ayuntamiento que, a diferencia del banco, le da un crédito a corto plazo de tesorería sin interés alguno y sin ninguna garantía.
¿Por qué no se lo pide Gramepark al banco? Pues porque ningún banco le fiaría nada a Gramepark sin garantía y las garantías ya las ha consumido todas.
En segundo lugar, hay que recordar que el primer crédito de tesorería que le dio el Ayuntamiento a Gramepark fueron 7 millones en 2009, crédito que por cierto jamás fue devuelto al Ayuntamiento y fue graciosamente perdonado por el Gobierno Municipal, convirtiéndolo en una donación a fondo perdido, siguiendo el dictado del famoso “Plan de Viabilidad” que elaboró el actual equipo directivo. Plan de viabilidad que el Grupo Popular votó en contra.
En definitiva, nos tememos que lo más probable es que los 2,5 millones que se piden ahora, acaben de igual manera, siendo “perdonados” y convertidos en una donación más a fondo perdido a Gramepark.
Pero ya se sabe, parece ser que el Gobierno Municipal opina que a los ciudadanos de Santa Coloma les sobra el dinero y no necesitan más servicios públicos porque sino, no continuaría hipotecando el bienestar futuro de los ciudadanos de Santa Coloma.
A parte, tenemos una duda porque en el punto que se nos ha pasado del orden del día, podemos ver como Gramepark necesita una cantidad determinada para cancelación de póliza y para pagar la obra. Para pagar estas dos cantidades le faltan 2.279.380 euros y en cambio la póliza del Ayuntamiento es de 2 millones y medio. Si es por redondear, nos lo explican pero esos 349.620 euros de más, ¿para qué se van a utilizar?

Respon del Sr. Jordi Mas:
“Jo voldria remarcar, que l’endeutament de la Societat Municipal Gramepark està reduint-se any rere any i, que en aquests moments, es preveu que en aquest any 2014 es redueixi en 6 milions d’euros per les diverses operacions que tenim en marxa.
Pel que fa a la pregunta que vostè em fa sobre la pòlissa, tot i que desconec tots els detalls, si que hi ha una qüestió que és molt fàcil d’entendre, l’Ajuntament té una pòlissa amb La Caixa, i el que fa l’Ajuntament –que tindrà aquest import de dos i mig-, el que fa l’Ajuntament és que aquesta pòlissa de Tresoreria, la posa a disposició de la Societat Municipal amb l’import que convingui, per tant, no es que tot hagi de sumar, es com, diguéssim, un marge de maniobra, amb el que ens dotem, amb el que anirem jugant, diríem amb qüestió de tresoreria a partir de l’evolució de les vendes.”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal