Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página5/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz7 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Gestió Tributària] – Aprovar el Pla general d'inspecció fiscal municipal per a l'exercici 2014.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 19 vots a favor (PSC, PP, ICV.EUiA, PxC i CiU) i 2 abstencions (GG) dels 21 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:


“Tant la llei general tributària, al seu article 116, com el reial decret 1065/2007, que aprova el Reglament de gestió i inspecció tributària, estableixen la necessitat que les Administracions tributàries planifiquin anyalment les seves actuacions inspectores.
Aquesta planificació comprèn les estratègies i objectius generals de les actuacions inspectores, i cal que concreti els sectors econòmics, àrees d’activitat, operacions i supòsits de fet, i relacions jurídic tributàries sobre les que la inspecció haurà de desenvolupar la seva activitat.
Atès que cal que aquesta planificació s’estableixi amb caràcter anyal.
Atès que de conformitat amb el pla que s’adjunta, l’activitat inspectora es centrarà fonamentalment en dos tributs i un ingrés públic de caràcter no tributari com són:


 • L’impost sobre béns immobles

 • L’impost sobre activitats econòmiques

 • Els preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials assimilables als municipals

Per aquest exercici el Pla es concretarà en:


Actuacions relacionades amb la comprovació d’activitats econòmiques:


 • Finalitzar la regularització de les fusions i altes/baixes de les entitats financeres.

 • Comprovar la situació fiscal, pel que fa al preu públic de residus i de l’impost sobre activitats econòmiques, de les empreses que causin alta o baixa o presentin modificació d’elements tributaris.


Actuacions relacionades amb l’actualització i regularització de la base de dades del Cadastre immobiliari


 • Analitzar d’ofici tots aquells elements tributaris que poden ser subjectes d’alta o modificació al cadastre immobiliari amb repercussió posterior al padró de l’impost sobre béns immobles.Actuacions vàries:


 • Comprovacions vàries, a petició de l’usuari.

 • Col·laboració amb altres Administracions, i especialment amb l’AEAT.

 • Informació, assessorament a diferents serveis de l’Ajuntament, prèvia petició dels mateixos.

 • Comprovació de les bonificacions atorgades a empreses cooperatives.

Per tot això, la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’economia, hisenda, planificació i serveis interns, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents


ACORDS:
Primer - Aprovar el pla general d’inspecció fiscal municipal per a l’exercici 2014, el text del qual consta a l’expedient.
Segon – Donar compte dels resultats del pla d’inspecció a la Junta de Govern Municipal.”


* Intervé la Sra. Lidia Guinart:
“D’acord amb la Llei General Tributaria, les administracions que tenen competències en matèria tributaria, han de planificar, hem de planificar de manera anual les nostres actuacions inspectores.
Aquestes actuacions, pel que fa al nostre municipi, es concentren principalment en l’IAE i en el Servei de Recollida i Gestió de Residus Comercials, amb l’objectiu de depurar les dades dels diferents Padrons tributaris i donar també suport a les tasques que desenvolupen altres serveis i, també, altres administracions.
Si tenim en compte que els efectius dels que disposa aquest Ajuntament són 3 inspectors, s’estableixen doncs 3 zones, una per inspector; i les actuacions més significatives resumidament, són com Actuacions singulars: continuar amb les activitats de comprovació de regularització d’entitats bancaries, tasques d’actualització de les bases de dades del cadastre i verificació amb taxes de residus.
Altres actuacions significatives, doncs continuem amb els processos de regularització cadastral amb el Ministeri d’Economia i campanyes de verificació de dades declarades a les Declaracions de Renda.
Aprofitaria l’avinentesa per comentar que el Pla d’Inspecció de l’any 2013, recordo que el que estem avui sotmetem a aprovació és el del 2014. El del 2013 es va donar compte de les actuacions dutes a terme a la Junta de Govern Local del passat 18 de febrer. A grans trets, molt resumidament, han estat actuacions de caràcter sistemàtic, un total de 769; actuacions de caràcter singular, 76; 1.066, actuacions inspectores i 258 actes amb efectes econòmics.”

Manifesta el Sr. Sergi Arnau:
“Nosaltres ens abstindrem en aquest punt perquè simplement no coneixem amb profunditat del què ni com es porten a terme. També a l’expedient, cal dir que només havia dos fulls de documentació complementaria. Tampoc no hem tingut temps de demanar informació al respecte. Tan sols demanem que les inspeccions no tinguin un afany recaptatori sinó una voluntat de serveis a la ciutadania.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“En resumen, es un Reglamento de Gestión Tributaria que establece la necesidad de planificar las inspecciones. Hasta ahí todo correcto, ningún problema de hecho, es la base de cualquier administración, la base de cualquier estado para poder funcionar, es de dónde salen sus recursos.
Ahora bien, salta a la vista que en Santa Coloma hay una serie de locales o de negocios que evidentemente no están cumpliendo como deberían, con lo cual nosotros ponemos de manifiesto, que aprovechen, ya que reforman este punto y que haya más inspecciones sobre todos esos comercios –lo voy a decir de forma de que ustedes no me digan que les estoy haciendo una propuesta, vamos a decirlo así, racista, porque no lo es- vamos a hablar de igualdad.
Nosotros sabemos que hay comercios de casa, a los que si se les realizan inspecciones. Sobre la base de reciprocidad, nosotros queremos que a esos “nous catalans”, que diría vuestro compañero, el Sr. Àngel Colom, también se les hagan las inspecciones pertinentes. En ese sentido, sólo con este apunte, os votamos a favor, es decir, es una medida necesaria.”


Indica la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nosotros en coherencia con los numerosos ruegos presentados por este Grupo Municipal en diversas ocasiones a este plenario, solicitando el aumento de inspecciones sobre las actividades económicas para combatir el comercio ilegal, votaremos a favor de este punto como no podía ser de otra forma.”

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Núria Parlon Gil

Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


S’abstenen els regidors del grup municipal:
GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid AlcarazEn aquest moment, la Sra. Alcaldessa se’n va de la sala i deixa la presidència al Sr. Esteve Serrano8 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Gestió Tributària] - Aprovar la concessió de diverses bonificacions de l'IBI i l'IAE de l'exercici 2014.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 17 vots a favor (PSC, PP, ICV.EUiA, i CiU) i 4 en contra (PxC i GG) dels 21 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:


“Vist que la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, afegeix una sèrie de bonificacions potestatives que poden adoptar els municipis, mitjançant les seves ordenances fiscals.
Atès que les nostres Ordenances Fiscals reguladores de l’impost sobre béns immobles i l’impost sobre activitats econòmiques recullen les esmentades bonificacions amb el següent redactat:


 • A l’ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles

5.4- Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota integra d’aquest impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que es declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari municipal aquesta declaració, a sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.


Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades directament a la prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas caldrà que els peticionaris acreditin documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia 1 de febrer de l’exercici econòmic per qual es demana.”


 • A l’ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

7.6- Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent pels subjectes passius que tributin per quota municipal i desenvolupin activitats econòmiques que es declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari municipal aquesta declaració, a sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.


Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades directament a la prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas caldrà que els peticionaris acreditin documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia 1 de febrer de l’exercici econòmic per qual es demana.”
Vist que en el termini establert s’han presentat 4 peticions de bonificació, que són les següents:


 • En data 7 de gener de 2014, l’empresa Placogest Sport S.L. pel que fa a l’IAE i l’IBI.

 • En data 24 de gener de 2014, l’empresa Duet Rambla del Fondo, S.A. respecte de l’IAE i l’IBI.

 • En data 24 de gener de 2014, l’empresa Duet Can Zam, S.A. respecte de l’IAE i l’IBI.

 • En data 29 de gener de 2014, la Fundació privada Tallers de Catalunya, pel que fa a l’IAE.

Atès que a l’exercici 2013, primer any d’implantació d’aquesta bonificació, ja va estar concedida la bonificació a aquestes quatre empreses o entitats.


Vist l’informe que consta a l’expedient en relació a cada una de les sol·licituds i que es dóna aquí per reproduït.
Per tot això, la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’economia, hisenda, planificació i serveis interns, proposa al plenari municipal, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer - Estimar la petició de l’empresa de la Fundació privada Tallers de Catalunya, pel que fa a l’aplicació d’una bonificació de la seva quota íntegra de l’IAE de l’exercici 2014, d’un 95 per cent.

Segon - Estimar la petició de l’empresa Placogest Sport S.L. pel que fa a l’aplicació d’una bonificació de la seva quota íntegra de l’IAE i de l’IBI de l’exercici 2014, d’un 95 per cent.
Tercer - Estimar la petició de l’empresa Duet Rambla del Fondo S.A. pel que fa a l’aplicació d’una bonificació de la seva quota íntegra de l’IAE i de l’IBI de l’exercici 2014, d’un 95 per cent.
Quart - Estimar la petició de l’empresa Duet Can Zam pel que fa a l’aplicació d’una bonificació de la seva quota íntegra de l’IAE i de l’IBI de l’exercici 2014, d’un 95 per cent.”

* Intervé la Sra. Lidia Guinart:
“A la Llei, vigent, 16/2012, de 27 de desembre, es van introduir ja modificacions; al Reial Decret 2/2004; al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Modificacions que consistien en la possibilitat d’introduir dues bonificacions potestatives a l’IBI i a l’IAE, màxim el 95%, per determinades activitats econòmiques a fi d’impulsar, diu la llei, l’activitat econòmica. Aquestes bonificacions es van incorporar a les Ordenances Fiscals ja per l’exercici 2013 i han estat mantingudes en les actuals Ordenances Fiscals d’aquest Ajuntament.
Mitjançant la incorporació, a les Ordenances Fiscals, el Plenari dels ajuntaments, poden, podem declarar determinades activitats econòmiques d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies tal com: la social, cultural, històric-artístiques o de foment de l’ocupació. L’esperit de la norma, doncs, es bonificar qui realitza aquestes activitats i bonificar on es realitza l’activitat.
Enguany s’han presentat quatre sol·licituds: tres dels concessionaris d’equipaments esportius municipals i una fundació, en concret la Fundació Tallers.
La Fundació Tallers, desenvolupa activitats adreçades a prestar atenció a persones afectades per alguna discapacitat severa mitjançant la formació ocupacional o incorporant aquestes persones a un mercat laboral, el que d’altre, difícilment podrien accedir.
Respecte a les empreses concessionàries de les instal·lacions esportives municipals, hi han un seguit de circumstàncies que fan que sigui adient estimar la seva sol·licitud. Actualment ja no es discuteix de cap manera que l’esport és un factor determinant en la integració social i cultural en una ciutat, i és competència obligatòria per tot aquells municipis de més de 20.000 habitants el tenir equipaments esportius d’ús públic.
També, malgrat aquest reconegut factor d’integració, tan l’esport com la cultura, hem de tenir en compte que són un sector fortament castigat pel context econòmic general, però també, i sobre tot, per la pujada de l’IVA especialment, que va augmentar del 8 al 21% com es recordarà. Aquest fet ha suposat per Santa Coloma la pèrdua d’un 30% dels abonats en els equipaments municipals.
És per tot això, i una vegada verificats el compliment dels requisits contemplats a la normativa que es proposa aquest plenari estimar, aquestes quatre sol·licituds, vist que totes compleixen els requisits necessaris per gaudir de la bonificació del 95% a l’IBI i l’IAE.”

Exposa el Sr. Sergi Arnau:
“Un punt exactament igual que de l’any passat, amb una bonificació, o sigui, pràcticament a la totalitat de l’IBI i l’IAE a quatre empreses. Vagi per endavant que nosaltres votarem en contra d’aquest punt, no per la Fundació Tallers sinó per la bonificació de Placogest i Duet Sports, perquè entenem que és una mesura feta a mida per determinades empreses. De les quatre sol·licitants, tal com s’ha dit, tres són empreses concessionàries d’equipaments esportius i dues de les tres de concessionàries d’equipaments esportius són de la mateixa empresa, encara que tinguin denominacions fiscals diferents, és Duet, o sigui, el nom de l’empresa és Duet.
No estaria de més, ja que tenen aquí representants de l’Associació de Comerç Santa Coloma que els preguntéssim que pensen, el petit comerç, que aquestes bonificacions només s’executin a empreses d’una mida determinada, tot i que sabem que ve per normativa, tampoc no creiem que és faciliti des de l’Ajuntament bonificacions a altres tipus al petit comerç. I, per tot això, hem tornat a anar al Registre Mercantil, tal com vam fer l’any passat per buscar informació sobre les empreses bonificades i veiem que les dues empreses continuen tenint el domicili fiscal a l’Esplugues de Llobregat, curiosament a la mateixa adreça.
Ja ho ven dir l’any passat, però no estarà de més recordar-ho, que els seus consellers estan –tan d’una com de l’altre empresa- perquè pràcticament són els mateixos, estic parlant de Duet, i ocupen càrrecs directius a moltes altres empreses: en el camp del medi ambient, del reciclatge, de construcció, d’explotació d’establiments, locals esportius, etcètera. Algú, fins i tot, ostenten simultàniament el càrrec de Director General de Caprabo, accionista i conseller de..., etcètera, és a dir, que no estem parlant d’empreses locals i, ni molt menys, d’empreses, que el nostre entendre, necessitin ajuts ni beneficis fiscals atenem també al resultat de pèrdues i guanys que té les seves empreses.
Tal i com us hem dit, hem anat al registre mercantil i hem pogut veure que l’única que te pèrdues és Placogest: una facturació d’1.076.000 € i té una pèrdua de 17.885 € ; mentre que Duet Can Zam, estaríem parlant d’una facturació de 2.100.000 € amb uns beneficis de 234.926 € -o sigui, una empresa molt necessitada de bonificacions per la pèrdua d’usuaris, pel que sembla-; i Duet Rambla del Fondo, 1.440.000 € de facturació i 86.000 € de benefici, una altre empresa que ha patit molt la pujada de l’IVA i la davallada d’usuaris…
Entenem que aquesta ciutat, si algú es dedica a promoure l’esport, és l’esport de base, de les entitats, dels barris, de les escoles, dels casals esportius i no es pot fer recaure el pes de la tributació a les famílies d’una de les ciutats de les rendes més baixa per capità de tot l’Estat.
De vegades, no entenem com el Govern de la ciutat es pot nomenar Govern de Progrés o, fins i tot, d’esquerres, quan al nostre mode de veure les coses, a través de mesures com aquestes, estan governen per les elits econòmiques en compte del pel poble.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Poco me queda que decir porque nuestros compañeros de la derecha han dicho el argumentario que nosotros hicimos aquí, el año pasado, sobre la misma empresa, pero vamos a repetirlo, es así, es así.
En cuanto a la Fundació Tallers, ningún problema, hagan la exención del IBI i el IAE, pero pónganlo en otro punto, separado, no nos lo intenten colar aquí, como se dice vulgarmente, y nos lo ponen todo en conjunto para que se esté en contra de la Fundació Tallers, a favor o en contra, en virtud de si estamos a favor o en contra de que se le perdone a una empresa privada una serie de impuestos que les pertenecen a Santa Coloma.
Claro, no se si era en este punto, Sr. Arroyo, cuando usted me dijo [utilitza una expressió popular que volen dir ‘me es igual’] ... que un ex regidor socialista este en el Consejo de Administración de esta empresa. Claro –y digo textualmente porque saben que nosotros hablamos directamente-
Evidentemente, no podemos estar de acuerdo en que se condone este impuesto cuando precisamente no son muchas las empresas que pueden contribuir de manera significativa al crecimiento de esta ciudad, y esta es una empresa de capital privado, gestionada privadamente, que tendría que contribuir. Es decir, si cualquier autónomo que viva en Santa Coloma, si cualquier PYME paga esos impuestos por qué esta empresa –que además tiene vinculaciones políticas- no los va a pagar. Y eso es lo que nos gustaría, que ustedes nos vuelvan a explicar, ya nos han explicado la primera parte, pero explíquennos la segunda. Es decir por qué no, de verdad, separan la Fundació Tallers de una empresa privada, es decir, una gestión privada. Y si no es, Sr. Arroyo, le pido disculpas, pero me sonaba que era en este punto en el que el año pasado usted me dijo algo, textualmente eso.”

Indica la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nosotros en este punto y en el bien entendido que las Ordenanzas Fiscales recogen una serie de bonificaciones que todos los grupos cada año estamos presentando alegaciones pidiendo que se aumenten o que se incluyan nuevas bonificaciones. Y en el entendido de que estas bonificaciones se conceden a empresas sea la que sea que reúne los requisitos exigidos, pues evidentemente si estas empresas reúnen los requisitos exigidos para otorgarles la bonificación, pues es lo que hay que hacer. Nosotros lo vamos a votar favorablemente.”

Respon la Sra. Lidia Guinart:
“Miri, es que no estem aquí per valorar l’accionariat de les empreses que es presenten a concursos i els guanyen, sinó, per determinar si aquestes empreses, que han fet la seva sol·licitud de bonificació compleixen els requisits per gaudir, efectivament, de determinats beneficis fiscals perquè estan desenvolupant activitats pròpies d’un ajuntament de més de 20.000 habitants i volem garantir les activitats continuïn.
Tampoc valorem on tenen el seu domicili fiscal perquè no ho contempla així la llei i perquè el que hem de valorar és on realitzen –que és això el que contempla la llei- on realitzen l’activitat, i això no és un altre lloc que Santa Coloma, i això és el que estem bonificant. I és aquesta activitat, la que fan aquí a Santa Coloma, la que bonifiquem aplicant, recordo, la llei vigent i atenent les sol·licituds que hem rebut, ni més ni menys i totes alhora perquè hi ha un període de presentació de sol·licituds.”

Replica el Sr. Sergi Arnau:
“Vostès potser no estan aquí per valorar tot això però nosaltres sí. Per nosaltres és important que gestiona els serveis i els valors i ideologia que ha de tenir el Govern de la ciutat i per això hem posat en dubte que el Govern que vostè representa es pugi autodenominar de progrés o d’esquerres.”

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló BarberoVoten en contra els regidors dels grups municipals:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz
9 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS [Servei de Compres i Gestió Patrimonial] – Aprovar inicialment la cessió, a la Generalitat de Catalunya, dels terrenys on s'ubiquen l'IES La Bastida i l'IES Torrent de Les Bruixes.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal