Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página6/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent, per majoria amb 19 vots a favor (PSC, PP, ICV.EUiA, GG i CiU) i 2 en contra (PxC) dels 21 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:

“Vist que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 1982, va acordar la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya de dues porcions de terreny destinades a la construcció dels centres de formació professional, actualment anomenats Institut de La Bastida i l’Institut Torrent de Les Bruixes.
Vist que, segons s’establia als esmentats acords de Ple, les porcions de sòl objecte de cessió es concretaven en 11.781 m2 per ser destinats al centre educatiu La Bastida, i 11.739 m2 pel cas del Torrent de Les Bruixes, i ambdues parcel·les havien de segregar-se de la finca registral 6.427, inscrita en el Registre de la Propietat número 1 de Santa Coloma de Gramenet, en el tom 162, llibre 128 i foli 114, amb una superfície global de 163.724,75 m2 (196.300 m2 segons recent mesura).
Vist que la segregació de les parcel·les no es va inscriure al Registre de la Propietat, ni la cessió va ser acceptada per la Generalitat de Catalunya, tanmateix, a data d’avui els dos centres educatius funcionen a ple rendiment i en perfectes condicions.
Vist que la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat que es portin a terme tots els tràmits legals necessaris per tal de formalitzar la cessió del domini de les finques que ocupen els actuals Instituts de La Bastida i del Torrent de Les Bruixes.
Vist l’informe de data 19 de desembre de 2012, emès per l’arquitecte del Servei de Gestió Urbanística i Habitatge d’aquesta Corporació, en funció de la informació facilitada pel Gabinet d’Acció Territorial sobre els límits dels centres educatius al·ludits, que valora els Instituts d’acord amb la superfície de sòl que realment ocupen els equipaments i que difereix de la que inicialment s’havia previst cedir, segons els termes següents:


Centre

Superfície prevista segons acord de Ple del 29/07/1982

Superfície ocupada realment

Valoració

(a efectes d’Inventari)

Institut La Bastida

11.781 m2

9.231 m2

3.551.473,03 €

Institut Torrent de les Bruixes

11.739 m2

5.588 m2

2.104.253,04 €

Vist que, en data 4 de desembre de 2013, el Departament d’Informació Urbanística i Cadastre de l’Ajuntament ha emès un certificat de règim urbanístic que delimita l’emplaçament dels Instituts amb les superfícies indicades al quadre anterior i que, segons el planejament urbanístic vigent, estan qualificades de “7c, equipaments comunitaris de caràcter metropolità”. Per tant, les finques destinades als esmentats equipaments docents estan qualificades com a béns de domini públic i afectades a un servei públic.


Vist que, segons certificat de la Registradora de la Propietat del Registre número 1 de Santa Coloma de Gramenet, de data 29 de novembre de 2013, la finca major de la què se segreguen les parcel·les objecte de cessió, figura inscrita amb el número de finca 6.427 a nom d’aquest l’Ajuntament i està lliure de càrregues i gravàmens.
Vist que a l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament figuren inscrits els equipaments amb els números d’identitat i qualificacions que s’indiquen tot seguit:Número ID

Denominació

Situació

Qualificació jurídica

200015.112925

IES La Bastida

C. Santa Eulàlia, s/n

Domini públic, servei públic

200015.112926

IES Torrent de les Bruixes

C. Santa Eulàlia, s/n

Domini públic, servei públic

Vist que, per tal de delimitar les finques que són objecte de cessió, s’han de practicar les següent segregacions:
 • Finca matriu (registral número 6.427, tom 162, llibre 128, foli 114): “Rustica procedente de la heredad “Torre Pallaresa” al sitio conocido por “La Bastida”, sita en Santa Coloma de Gramenet, de superficie diecinueve hectáreas, sesenta y tres áreas. LINDA: Oriente, con porción de dicha heredad, propia de Don Joaquín Ribera Barnola, mediante camino; al Sur y Oeste, con sucesores de Don Joaquín de las Llanas y Don Ramón de Sagarra; y al Norte, con Torrente y camino vecinal de San Jerónimo de la Murtra.”.
 1. Segregació primera (finca destinada a IES La Bastida) : “Terreny de forma irregular, de 9.231 m2 de superfície (nou mil dos-cents trenta un metres quadrats), travessat pel carrer Santa Eulàlia. Sòl destinat a equipament escolar. Enfronta al Nord, amb resta de la finca matriu; a l’Oest, part amb resta de finca d’on se segrega, part amb el carrer Santa Eulàlia i part amb el passatge de la Salut; al Sud, part amb el carrer Santa Eulàlia i part amb successors de Don Joaquin de las Llamas i de Don Ramón de Sagarra i a l’Est, part amb la resta de finca d’on se segrega i part amb el carrer Santa Eulàlia. És part i se segrega de la finca núm. 6.427, inscrita al tom 162, llibre 128, foli 114.”
 1. Segregació segona (finca destinada a IES Torrent de Les Bruixes) : “Terreny de forma irregular, de 5.588 m2 de superfície (cinc mil cinc-cents vuitanta vuit metres quadrats), situat front el carrer Santa Eulàlia, s/n. Sòl destinat a equipament escolar. Enfronta al Nord, amb el carrer Santa Eulàlia; a l’Oest i al Sud, amb successors de Don Joaquim de las Llamas i de Don Ramón de Sagarra; i a l’Est, part amb resta de finca d’on se segrega i part amb el carrer Santa Eulàlia. És part i se segrega de la finca núm. 6.427, inscrita al tom 162, llibre 128, foli 114.”
 • Descripció de la resta de la finca matriu, un cop realitzades les dues segregacions anteriors: “Rústica. Procedente de la heredad “Torre Pallaresa”, sita en el término de Santa Coloma de Gramenet, de superficie 181.481,00 m2 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados). Linda, a Oriente, parte con porción de dicha heredad, propia de Don Joaquín Ribera Barnola mediante camino y parte con finca segregada; al Sur y Oeste, parte con fincas segregadas y parte con sucesores de Don Joaquín de las Llamas y Don Ramón de Sagarra; y al Norte, con torrente y camino vecinal de San Jerónimo de la Murtra.

Vist l’informe de l’Interventor General de data 14 de gener de 2014 en relació amb els recursos ordinaris del vigent pressupost municipal, i que figura a l’expedient.


Atès que, de conformitat amb l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, els ens locals poden cedir gratuïtament els béns patrimonials a d’altres administracions o entitats públiques. L’acord de cessió correspon al ple de l’ens local i ha de determinar la finalitat concreta a la què s’han de destinar els béns, fent constar a l’expedient la finalitat de la cessió i que aquesta es fa en benefici de la població de l’ens local.
Atès que l’esmentat article 49 del Reglament de Patrimoni determina que, abans que el ple aprovi la cessió, l’expedient s’ha de sotmetre a informació pública per un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular reclamacions o al·legacions, i hauran de comunicar-se al Departament de Governació de la Generalitat.
Atès que l’article 20 del mateix Reglament de Patrimoni, estableix que l’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s’acreditin l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació; l’expedient l’haurà de resoldre el ple de l’ajuntament, prèvia informació pública de 15 dies, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels seus membres, en el cas que comporti la desafectació de béns de domini públic o comunal.
Atès que, en el mateix sentit, l’article 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb l’article 204.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’estableix el deure dels ens locals d’acreditar en els expedients l’oportunitat i legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica de llurs béns.
Atès que l’article 41.1 de l’esmentat Reglament de Patrimoni, estipula que els acords de cessió de béns han de ser acordats pel ple de la corporació.

Tenint en compte el Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 3145/2011, de 21 de juny de 2011, sobre delegacions de competències.


Tenint en compte el Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 4515/2011, de 22 de setembre de 2011 de modificació del decret anteriorment esmentat.
Per tot l’exposat, la tinent d’alcalde delegada de l’àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
Primer - Segregar les porcions de terreny que s’indiquen tot seguit de la finca registral número 6.427, inscrita en el tom 6.427, tom 162, llibre 128, foli 114, descrita a la part expositiva d’aquesta resolució:


 1. Segregació primera (finca destinada a IES La Bastida) : “Terreny de forma irregular, de 9.231 m2 de superfície (nou mil dos-cents trenta un metres quadrats), travessat pel carrer Santa Eulàlia. Sòl destinat a equipament escolar. Enfronta al Nord, amb resta de la finca matriu; a l’Oest, part amb resta de finca d’on se segrega, part amb el carrer Santa Eulàlia i part amb el passatge de la Salut; al Sud, part amb el carrer Santa Eulàlia i part amb successors de Don Joaquin de las Llamas i de Don Ramón de Sagarra i a l’Est, part amb la resta de finca d’on se segrega i part amb el carrer Santa Eulàlia. És part i se segrega de la finca núm. 6.427, inscrita al tom 162, llibre 128, foli 114.”
 1. Segregació segona (finca destinada a IES Torrent de Les Bruixes) : “Terreny de forma irregular, de 5.588 m2 de superfície (cinc mil cinc-cents vuitanta vuit metres quadrats), situat front el carrer Santa Eulàlia, s/n. Sòl destinat a equipament escolar. Enfronta al Nord, amb el carrer Santa Eulàlia; a l’Oest i al Sud, amb successors de Don Joaquim de las Llamas i de Don Ramón de Sagarra; i a l’Est, part amb resta de finca d’on se segrega i part amb el carrer Santa Eulàlia. És part i se segrega de la finca núm. 6.427, inscrita al tom 162, llibre 128, foli 114.”


Segon - Aprovar la descripció de la resta matriu que, un cop realitzades les dues segregacions anteriors, restarà descrita de la següent manera:
“Rústica. Procedente de la heredad “Torre Pallaresa”, sita en el término de Santa Coloma de Gramenet, de superficie 181.481,00 m2 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados). Linda, a Oriente, parte con porción de dicha heredad, propia de Don Joaquín Ribera Barnola mediante camino y parte con finca segregada; al Sur y Oeste, parte con fincas segregadas y parte con sucesores de Don Joaquín de las Llamas y Don Ramón de Sagarra; y al Norte, con torrente y camino vecinal de San Jerónimo de la Murtra.
Tercer - Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica, mitjançant desafectació com a béns de domini públic, afectes a un servei públic, i qualificar com a béns patrimonials les finques segregades i indicades a l’acord primer d’aquesta resolució.
Quart - Aprovar inicialment la cessió gratuïta del domini de les finques segregades i indicades a l’acord tercer d’aquesta resolució, per ser destinades als equipaments docents anomenats Institut La Bastida i Institut Torrent de Les Bruixes, a favor de la Generalitat de Catalunya, condicionant dita cessió a l’efectiu funcionament dels esmentats instituts.
Cinquè - Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest acord al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i al Full Informatiu Municipal, per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que estimin convenients.
Sisè - Considerar definitivament aprovat l’expedient de desafectació si durant el termini de quinze dies, comptats des de l’inici de la seva publicació, no es presenta cap al·legació.
Vuitè - Donar compte d’aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

* Intervé la Sra. Lidia Guinart:
“És una qüestió molt tècnica però recordarem d’alguna manera el que ja es va explicar a la Comissió Informativa.
El 29 de juliol de 1982, el Plenari d’aquesta Corporació va aprovar la cessió gratuïta a favor de la Generalitat del sòl on s’havia de construir els actuals IESs de la Bastida i del Torrent de les Bruixes. Dins del procés d’actualització i de revisió del Patrimoni municipal, s’ha procedit a completar l’expedient amb els documents necessaris per poder inscriure de manera correcta aquests béns en el Registre.
Respecte als acords de 1982, en aquesta proposta es contempla reduir l’àmbit de cessió a favor de la Generalitat de Catalunya, en els metres exclusivament destinats a l’institut; pel que fa al Torrent de les Bruixes, destacar que aquesta rectificació és significativa ja que inicialment es van cedir 11.739 metres i, després de les comprovacions reglamentaries, únicament es cediran 5.588 metres; es segregarà de la finca matriu la superfície ocupada i cedida; es procedeix a la seva regularització jurídica, tot iniciant també un procés de desafectació. Aquest béns deixen de ser béns de domini públic local i finalitzant amb la cessió formal de les finques segregades i desafectades a favor de la Generalitat.
Tal i com contempla la normativa, aquet procés està subjecte a aprovació inicial, i per tant a romandre a exposició pública durant quinze dies, considerant-se definitivament aprovat en cas d’absència d’al·legacions.”

Indica el Sr. Sergi Arnau:
“Sí, votaríem a favor d’aquest punt, tan sols assegurin-se abans de formalitzar la sessió, que la Generalitat no preveu vendre terrenys on hi ha emplaçats instituts.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Nosotros somos un partido municipalista i no vamos a votar para que el municipio pierda competencias, para que el municipio se haga más pequeño. Por lo cual, votaremos en contra.”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nosotros tal y como hemos entendido tanto de lo que nos explicaron en la Comisión Informativa como de la documentación adicional que después hemos ido a recabar a Secretaría, tenemos muy claro que son unos terrenos en los que ya hace muchos años que están ubicados tanto el IES la Bastida como el IES del Torrent de les Bruixes y que simplemente se trata de un proceso que se tendría que haber llevado a cabo antes pero que bueno, de hecho es como si ya estuviese formalizado, por lo tanto votaremos a favor.”

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


Voten en contra els regidors del grup municipal:
PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra
10 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS MUNICIPALS, COMERÇ I MERCATS – Aprovar el cànon de la concessió administrativa per la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2014.

El Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa Permanent per majoria, amb 17 vots a favor (PSC, PP, ICV-EUiA i CiU) i 4 en contra (PxC i GG) dels 21 regidors assistents, aprova la proposta d’acord següent:


“Fets


 1. La Comissió de Govern, en data 8 de març de 1993, va adjudicar a l’empresa CONS-TE, SL el contracte de la gestió integral del cementiri municipal i en data 27 de novembre de 2000, el Ple Municipal va aprovar la cessió d’aquest contracte a favor de l'empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.
 1. De conformitat amb el contracte de concessió administrativa corresponent, CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL assumeix l’obligació d’abonar a aquest Ajuntament, amb periodicitat mensual, el cànon de la concessió, així com les despeses de personal i serveis del Cementiri Municipal.
 1. El Ple Municipal, a la sessió de data 29 d’abril de 2013, va ratificar l’acord núm. 10 de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2013, pel qual es va establir el cànon de la concessió administrativa per la gestió del cementiri municipal per a l’exercici 2013, a abonar per part de l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL, en 17.054,48 €.
 1. L’informe emès pel cap de departament de Serveis Urbans i el cap de servei de Serveis Urbans, referent a la determinació del nou cànon per a l’exercici 2014, el qual consta a l’expedient.
 1. La conformitat de la Intervenció Municipal de Fons, mitjançant correu electrònic de data 4 de febrer de 2014.


Fonaments de dret


 1. Article 258 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual la concessió de serveis locals comporta que el concessionari assumeix la gestió i explotació del servei i aporta els mitjans materials, personals i tècnics necessaris.
 1. Article 50.2 de les Bases d’Execució del pressupost vigent, atenent el qual la fiscalització prèvia dels drets i ingressos municipals se substituirà per anotacions en el registre de comptabilitat, de manera que l’expedient de referència es troba exclòs de la necessitat d’informe previ, en tant que comporta una possible generació d’ingressos.

 2. Clàusula vuitena del contracte de la concessió administrativa per a la gestió del cementiri municipal de referència, en relació al pagament del cànon anual a percebre per l’Ajuntament, fraccionat en dotze mensualitats.

Per tot això, proposo:
Primer - Establir el cànon de la concessió administrativa per la gestió del cementiri municipal per a l’exercici 2014, a abonar per part de l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL, en 17.105,64 €.
Segon - Requerir a l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL, l’ingrés a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet del cànon de l’any 2014, per un import total de 17.105,64 euros, què abonarà fraccionat en 12 mensualitats de 1.425,47 €.
Tercer - Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al Servei de Recaptació d’aquest Ajuntament, als efectes pertinents.
Quart - Traslladar aquest acord a l’empresa CONS-TE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SL.”

* Intervé el Sr. Sergi Arnau:
“Nosaltres votarem en contra d’aquet punt. Un altre servei que no està privatitzat per l’Ajuntament, o sigui, un servei públic no privatitzat, si volen ens inventem una nova paraula o utilitzem un eufemisme perquè sembla que no que la privatització no és això.
Hem aprofitat el viatge al Registre Mercantil per demanar també quin és el resultat econòmic de l’empresa Conste, Concesiones Administrativas, que gestiona el cementiri municipal. Al 2012 van tenir una facturació 1,6 milions d’euros, amb un benefici de138.000 €, una empresa que ja ho sé que no és important, però per nosaltres sí, que té seu a L’Hospitalet de Llobregat i que per gestionar aquest servei paga disset mil i pocs euros anuals.
Nosaltres, ja saben la nostra posició respecte al que suposa la privatització de serveis públics: estem totalment en contra. No creiem que sigui just per la ciutadania que es paguin les barbaritats que es paguen per, en aquest cas malauradament per el familiars, i que algú s’estigui lucrant en aquest negoci per ells.
No entenem perquè obeeix que la gestió d’aquest servei sigui privada i, per tant, votarem en contra d’aquest punt.”

Exposa el Sr. Gómez Montero:
“No podemos entender que ustedes se hagan llamar Partido Socialista, si entendemos socialista como estructurado a la izquierda. No lo podemos entender porque parece que ustedes forman parte del mecanismo neoliberal que encuadran en este capitalismo que tenemos en el que uno no se puede ni morir en paz. Hay empresas funerarias, incluso, intentando cotizar en bolsa, cotizando en bolsa.
Vamos a ver, si se sientan ustedes ahí para gestionar los recursos de la ciudad y decir la línea que se va a llevar, de acción, en esta ciudad. Pues si ustedes tienen que gestionar los recursos de todas estas personas, las vivas, y los que un día les pagaron impuestos también, hombre, que mínimo si ustedes trabajan para la ciudadanía, es no privatizar esos servicios que trabajan directamente para la ciudadanía.
No entendemos –se lo hemos dicho cada ocasión que hemos tenido oportunidad-, ustedes privatizan la recogida de basuras cuando ustedes podrían tener un servicio público contratando gente de casa, contratando gente en paro de Santa Coloma, que el paro, precisamente en Santa Coloma no es reducido. Ustedes podrían tener una gestión municipal de un recinto además por un canon irrisorio, estamos seguros que en base a ese canon. Es decir, al ciudadano le repercutiría mayor beneficio que el Ayuntamiento tomara esta gestión. Dicho sea de paso, no sencillamente por una gestión económica sino por una cuestión de eficiencia, no nos engañemos, las instalaciones del cementerio no están como deben estar.
Entonces, apartando un poco las votaciones de este punto, les llamamos la atención –nosotros evidentemente vamos a votar en contra- pero le llamamos la atención y les ponemos de manifiesto que las instalaciones no están como deben de estar. Y si ustedes ya están haciendo esta escisión, esa privatización de servicios, o semiprivatización, como ustedes eufemísticamente quieran, o con eufemismo, le quieran llamar, como mínimo asegúrense de que se esta produciendo un servicio adecuado. Es decir, los ciudadanos de Santa Coloma están pagando por un servicio, pues como mínimo que ustedes, señores gestores –si se les puede llamar así- asegúrense de que esas instalaciones están como deben.
Dicho esto, y volviendo al punto, no entendemos que un partido que se llama socialista no crea como prima, como moto de su partido dar trabajo, o sea, crear, crear trabajo. Ustedes se engloban dentro de ese nuevo socialismo, que podrían estar cogiditos de la mano del Partido Popular, porque son unas políticas muy, muy parecidas, algún punto, algún acento pero al fin y al cabo la base no provee ningún cambio estructural de la sociedad, no promueven nada que no promuevan ellos, ambos partidos obedecen a las finanzas internacional: a la banca y a las multinacionales que les ponen a dedo. Entonces sólo les queda una: quítense la careta, díganle directamente a la gente que ustedes un día se llamaron socialistas pero que de esto hace ya más de cien años y que ya no lo son. Se presentan aquí, ocupan esos sitios, pero su gestión, de izquierdas de izquierdas se queda en un panfleto cada cuatro años.”

Indica Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Nosotros votaremos favorablemente en coherencia con nuestro voto emitido en el pleno de 29 de abril de 2013.”

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal