Seguiment d’Expedients Descargar 1.01 Mb.
Página8/11
Fecha de conversión06.05.2017
Tamaño1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per majoria en obtenir 17 vots a favor i 4 en contra dels 21 regidors assistents.

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya
ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


Voten en contra els regidors dels grups municipals:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra
13 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE GG, ICV-EUiA, PSC i CiU, PEL CONTROL DE L'EXECUCIÓ I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES MOCIONS I PROPOSTES JA APROVADES PEL PLE.
* Intervé el Sr. Aleix Madrid, que a continuació dóna lectura de la moció següent:
“El Ple és la màxima expressió de la democràcia representativa en l’àmbit local. En aquest sentit, mes rera mes, en aquest marc es debaten i s’aproven, quan hi ha el suport polític necessari, les mocions presentades per les diverses forces polítiques amb representació al Ple municipal, o bé les proposades per entitats ciutadanes, i aquestes, de la mateixa manera que la resta de decisions preses pel màxim òrgan de representació política de la ciutat, esdevenen en autèntics mandats dirigits a l’executiu local qui, a partir d’aquell moment, té l’obligació de portar-les a terme amb la màxima diligència possible.
És fàcil de veure que el conjunt de mocions són molt diverses i tenen unes implicacions molt diferents a l’hora de ser portades a terme complint el mandat del Ple. Per aquest motiu considerem necessari que el Ple municipal, òrgan que ha pres i ha assumit aquests acords, sigui informat de les actuacions realitzades per part de l’executiu municipal a l’hora de donar compliment als mandats rebuts i, en el seu cas, pronunciar-se sobre aquestes actuacions.
ATÈS que les mocions són l’instrument polític fonamental amb el que compten els grups polítics amb representació al Consistori, i les entitats per fer arribar propostes o peticions i sotmetre-les a la consideració del Ple.
ATÈS que els grups de l’oposició en l’actualitat no disposen d’informació directa i puntual de la posta en marxa de les mocions i propostes aprovades pel Ple, ni del seu grau de compliment, ni dels terminis d’execució de les mateixes.
ATÈS que pot donar-se el cas de que les mesures adoptades finalment no tinguin totalment fidels a l'esperit de la pròpia moció o als objectius que perseguia el grup municipal amb dita proposta, ja que aquets no ha pogut participar en la seva posada en marxa.
Per tot això, el Grup Municipal de Gent de Gramenet proposa al Ple d’adopció dels següents
ACORDS:

Primer - Que es realitzi semestralment una Junta de Portaveus Extraordinària per tal de conèixer l’estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple municipal, a partir d’un informe emès per la Secretaria General i l’equip de govern.

Segon - Donar compte de l’informe emès per la Junta extraordinària de Portaveus dels grups municipals en un Ple ordinari, que se celebri preferentment durant el primer trimestre de l’any.”
Exposa el Sr. Gómez Montero:
“Una medida coherente, necesaria, pero no menos necesaria que todas esas que se han ido haciendo y se han ido desestimando, con lo cual, a veces cuando se aprueban medidas necesarias, de sentido común y que uno dice ‘coincido totalmente’ se me ilumina una bombilla i dice tac-tac-tac, haber que pasa, porque lo hace o algo raro hay, porque esta gente, normalmente, actúa en contra de lo que la humanidad piensa.
Entonces presentan una moción así. Digo, hombre, pues una así la tengo que votar a favor. Pero recuerdo todas aquellas mociones que ustedes han votado en contra del sentido común, como por ejemplo: en esta Sala no cabe mucha gente y si es cierto que aquí se toman las decisiones y el Gobierno de la ciudad si aquí se dirige, se gestiona, la ciudad, y si aquí hay una representación de los ciudadanos que vienen por voluntad propia y no de asociaciones y enchufados, que ustedes invitan en su gran mayoría –no todos, porque algún ciudadano viene a título personal y a fiscalizar su labor no a que le den su subvención.
Si es cierto eso le dijimos, como aquí no caben 120.000 personas, pongan una cámara, retransmitan y que cada ciudadano, desde su casa, en Santa Coloma –si le da la gana- se entere de lo que pasa en el Ayuntamiento. Y ustedes, paradójicamente me atrevo a decir no paradójicamente, porque evidentemente a ustedes no les interesa, paradójicamente seria si ustedes estuvieran de verdad, se creyeran eso de la democracia, transparencia, buen gobierno, pero no se lo creen. Ustedes sencillamente gobiernan de cara a la galería y, cuando parece ser que se les coge en algo que no pueden salir, pues hacen una moción como esta, es decir, cuando ya no pueden negar la mayor.
Pues si de verdad gobiernan por la transparencia, por la democracia, porque los ciudadanos sepan que ocurre en su ciudad, para que voten luego en consecuencia no manipulados por la falta de información o por la pluma de esos terroristas de la pluma, precisamente los mercenarios de la tinta, pues retrasmitan en directo, retrasmitan en directo y que toda Santa Coloma sepa que ocurre, que no les llegue la información sesgada de algún mediocre que se hace llamar periodista, que ustedes subvencionan. Que directamente, el que tenga ojos, que tenga oídos, que vea la retransmisión de la cámara. Precisamente no habría nada más democrático que esto. No habría nada más democrático. Pero ustedes están a favor de la democracia en tanto en cuanto les protege, cuando la democracia se pone contra ustedes pues ya sabemos: son más partidarios de regímenes estilo Chávez y esas cosas, si con tintes más socialistas pero así ya con la boina roja y todas esas cosas.
Dicho esto, la moción nos parece correcta, les tiramos de la oreja porque ustedes parece ser que aquí si que quieren actuar con transparencia y democracia, pero en otras mociones que de verdad posibilitarían que en este Ayuntamiento hubiera transparencia y democracia y que los ciudadanos de Santa Coloma fueran quizás adelantados en toda España en cuanto a transparencia y democracia, ustedes no obran igual. Y no obran igual porque eso amenazaría su pervivencia, sus asientos, sus salarios, sus dietas, esa forma que tienen de vivir. Es decir, bueno, vengo aquí, digo dos o tres cosillas, gobernamos la ciudad, tanto nos da lo que ocurra, tenemos nuestro salario, luego no hacemos mucho ruido para no mosquear al que con el dedo me va a poner en la lista y ale, en las próximas, cuatro años más ahí al vivir del cuento.
Bueno, como todavía tendremos más ocasiones de tirarles de la oreja en otros puntos, ya hemos acabado aquí la intervención. Votamos a favor.”

Respon el Sr. Esteve Serrano:
“Y yo que se lo agradezco. Sra. Sáez su turno”

Exposa la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En primer lugar decir que nos parece correcto el que se pretenda hacer un seguimiento de las mociones que se van aprobando, algo que tiene bastante sentido y que también nos parece bien que se haga semestralmente una junta de portavoces para ir controlando el estado de ejecución de las mismas, no obstante, lo que sí que nos parece es que este acuerdo es más propio de un ruego que de una moción y por lo tanto nos abstendremos.”

Manifesta el Sr. Carles Combarros:
“L’hem presentat conjuntament, per tant no podem deixar de manifestar que estem totalment a favor.
El cas és que fem una valoració una mica diferent del que han fet el Grups Municipals anteriorment. Els Grups d’aquest Plenari, tant Govern com oposició, té l’apartat de Precs i Preguntes mensualment, en el Ple municipal que toca cada mes, per fer un seguiment i una avaluació de quin és, no només el grau o nivell de compliment de les diferents mocions presentades amb anterioritat, sinó el grau de resposta i compliment de preguntes i precs presentats pels diferents grups, sinó de l’acció de Govern. Això passa cada mes, per tant, no deixa de ser una mesura que formalitza o estandarditza un seguiment d’una part de l’acció en el municipi. De totes maneres estaríem d’acord en sotmetre a aquest tipus d’auditoria.”

Intervé el Sr. Sánchez Travería:
“Breument. Dir que hem arribat a aquest acord global perquè entenem que és una millora, vull dir, és una millora i necessària per la quantitat de mocions que s’estan discutint i s’estan aprovant en els darrers mesos.
Només afegir una cosa que hem acordat també: que traslladaríem aquesta moció a la propera reunió on es debat el nou Reglament Orgànic Municipal per tal de què això pugi ser incorporat en el Reglament i d’alguna manera quedi ja formalitzat la seva continuïtat no depengui només d’un acord en aquest mandat sinó que tingui la seva continuïtat.”

Sotmesa la moció a votació, és aprovada per majoria, en obtenir 19 vots a favor i 2 abstencions dels 21 regidors assistents,

Voten a favor els regidors dels grups municipals:
PSC
Esteve Serrano Ortín

Lidia Guinart Moreno

Jordi Mas Herrero

Antonio Carmona López

Diego Arroyo Bote

Laia Tordera Roig

Ma Remedios Aragón Aragón

Petra Jiménez González

Raül Moreno Montaña

Ana Belén Moreno Jorge

Antoni Fogué Moya


ICV-EUiA
Francesc Sánchez Travería

Xavier Pujols Martínez


CiU
Carles Combarros Vilaseca

Susana Abelló Barbero


PxC
Juan Gómez Montero

Esteban Escribano Saavedra


GG
Sergi Arnau Castro

Aleix Madrid Alcaraz


S’abstenen els regidors del grup municipal:
PP
Ma Carmen Sáez Bellver

Francisco Martín Sendín
14 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I GG, DE REBUIG AL PACTE NACIONAL DE SALUT.
* Intervé el Sr. Xavier Pujols, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i Alternativa que dóna lectura a la moció següent:
“Atès que el 30 de maig de 2013 es va constituir la Comissió per a l’elaboració de bases per al Pacte Nacional de Salut, fruit d’un acord de govern de 21 de maig de 2012, concretat en una moció sobre polítiques de salut aprovada pel Parlament de Catalunya.
Atès que un cop coneguda la darrera versió dels Acords del document de bases per al Pacte Nacional de Salut, lliurat el dimarts 5 de febrer, ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet entenem que la proposta de bases no afronta els principals problemes del sistema sanitari i resulta imprescindible donar resposta als greus problemes que ara mateix té el sistema sanitari amb compromisos concrets i no només plantejant qüestions d’orientació del model sanitari.
Atès que garantir un bon sistema públic de salut és fonamental per la qualitat de vida de les persones i un factor d’equitat social i que la reducció pressupostària i els processos de mercantilització (increment dels repagaments, expulsió d’usuaris i usuàries cap a les mútues, assistència “privada” en centres públics amb dobles llistes d’espera) suposen un increment de la desigualtat social i la pèrdua de qualitat.
Atès que l’ajust pressupostari d’aquests anys, la disminució de llocs de treball en el sector sanitari, l’augment de les llistes d’espera, els increments dels copagaments, les reduccions de serveis, els processos de reordenació assistencial, la incertesa sobre el futur de l’ICS, la creixent dualització entre assistència gratuïta i assistència de pagament en els mateixos centres, així com els canvis normatius aprovats per l’Estat, amenacen greument el sistema sanitari públic.
Atès que el document de bases no garanteix, com a dret fonamental de ciutadania, l’accés universal al sistema sanitari de totes les persones que resideixen a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa. Que a Catalunya hi ha dificultats d’accés a l’atenció sanitària per a les persones migrades que no disposen del permís de residència, fins i tot en l’accés a les urgències. I que cal deslligar l’accés a l’atenció sanitària de l’acte administratiu de l’empadronament i del temps de residència i prendre mesures necessàries per evitar la facturació de serveis sanitaris a persones que resideixen a Catalunya.
Atès que, quant al finançament de la sanitat, no s’estableix cap compromís concret per garantir la suficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Malgrat que s’assumeix la necessitat de convergir amb els països amb un PIB per càpita similar, no es fixa cap horitzó temporal ni cap pla per assolir-lo. No hi ha cap compromís per recuperar la despesa en salut i els llocs de treball perduts. Tampoc no es precisen mesures fiscals concretes per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.
Atès que la política del Govern de la Generalitat va en sentit contrari als principis esmentats. Així, en el pressupost 2014 es fixa una reducció en relació al darrer pressupost aprovat, el 2012, d’un 6.2%. La despesa per habitant es situa una dècada enrere: una disminució de més del 13% els darrers anys i una reducció global del pressupost de salut d’un 14.61%.
Atès que aquesta reducció pressupostària ha comportat també la pèrdua de llocs de treball, la reducció dels serveis sanitaris, d’horaris d’atenció en Centres d’Atenció Primària i l’augment de les llistes d’espera, amb la corresponent pèrdua d’equitat en l’accés i de qualitat en l’atenció sanitària.
Atès que la qualitat de les prestacions ha de garantir que no hi hagi necessitat de pagar-se una mútua privada i cal garantir mecanismes concrets perquè les mútues laborals, d’accidents de trànsit, esportives o escolars assumeixin plenament els costos que els hi corresponen, que actualment traslladen al sistema públic.
Atès que l’increment dels repagaments ha estat un factor d’inequitat que obre el camí cap a un sistema sanitari assistencial, en el qual hi ha copagaments, fins i tot si es fan en funció de la renda. Actualment, ja hi ha copagaments que es consoliden en els casos de farmàcia i transport mitjançant la cartera suplementària. Aquestes aportacions dels usuaris es considera que poden complementar el finançament sanitari. En cap cas els copagaments han de ser un instrument de finançament. El finançament s’ha de basar en impostos.
Atès que els copagaments com a reguladors de “consums inadequats” culpabilitzen als i les pacients. Les aportacions individuals només es poden considerar en decisions que depenen totalment dels i les usuàries i no pas quan la demanda està feta per un professional. En cap cas es pot fer pagar a les persones usuàries part dels seus problemes de salut per pal·liar un finançament insuficient.
Atès que el document de bases consolida un model sanitari que creiem que necessita un replantejament. Un model que respon a una determinada lectura de la LOSC que no és la única possible, en la línia de definir el CatSalut con una “asseguradora” que bàsicament compra serveis sanitaris a entitats proveïdores, de titularitat diversa, amb les que s’estableixen concerts o convenis.
Atès que entenem que la responsabilitat del Govern no és establir un mercat regulat amb finançament públic, sinó garantir l’exercici del dret a la salut. De la literalitat de la LOSC es desprès un model “integrat”, un Servei Català de la Salut configurat per una diversitat d’institucions i centres: els centres ja dependents del Departament de Salut, els centres dependents dels ens locals integrats mitjançant convenis i els centres d’altres administracions públiques o entitats, també integrats mitjançant convenis.
Atès que cal un sistema basat en una concepció integral i integrada dels serveis de salut, assistencials i de salut pública en el territori i que, a la vegada, garanteixi l’autonomia de gestió i decisió de l’atenció primària i dels hospitals. Per això, en la línia del document Propostes per a la regeneració del caràcter públic de la sanitat catalana, caldria constituir un Servei Nacional de Salut a Catalunya format per les entitats que siguin declarades mitjà propi de la Generalitat (ICS, empreses filials i les entitats denominades empreses públiques i consorcis) així com l’Agència de Salut Pública de Catalunya, aquesta amb personalitat jurídica pròpia. Establint una clara diferenciació entre entitats, centres i serveis que formen part del SNSC de les que “treballen” per al SNSC.
Atès que són necessaris uns nous serveis territorials de salut dependents del Govern, responsables de garantir l’equitat en l’assignació dels recursos econòmics i tècnics, optimitzant serveis, transformant els hospitals d’aguts, traslladant activitat i capacitat de resolució a l’atenció primària i sociosanitari.
És per totes aquestes raons que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Santa Coloma de Gramenet proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents:

Primer - Rebutjar el canvi de model de sistema sanitari que comporta el Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

Segon - Manifestar el nostre desacord amb el document de bases resultant del treball de la Comissió pel Pacte Nacional de Salut.

Tercer - Reclamem que el Pacte Nacional de Salut es basi en la garantia d’un sistema sanitari públic equitatiu, universal i de qualitat.

Quart - Demanar urgentment la modificació, per la gravetat que comporta, dels punts que vulneren la universalitat en excloure l’actual llei els immigrants no regulars i els majors de 26 anys que no hagin treballat, entre altres col·lectius.

Cinquè - Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb un sistema de salut públic equitatiu, universal i de qualitat, tot rebutjant qualsevol privatització d’aquests serveis.

Sisè - Trametre aquesta moció al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Sos Racisme i les associacions de veïns de la ciutat.”
Exposa el Sr. Aleix Madrid:
“Ens hem sumat a aquesta moció perquè per nosaltres aquest pacte el que pretén es tapar les vergonyes, netejar la cara i seguir en un model en el que la corrupció sembla tenir més defensa que els drets dels usuaris, dels treballadors i també de la qualitat assistencial.
El pacte, el que vol és apuntalar un dels principals pilars sanitaris català que és la cohabitació publica i privada en el sistema sanitari sota una lògica en la qual la sanitat pública finança i la privada presta serveis i fa negoci. Sota el paradigma de l’excel·lència és vol legitimar un model de negoci amb la sanitat pública catalana i, des del Govern, es retalla per privatitzar i es privatitza per enriquir-se.
La Generalitat permet l’accés al metge de capçalera a les persones que porten al menys tres mesos d’empadronament; pel que fa als especialistes, el mínim és un any, però l’actual esborrany no preveu cap millora en aquest aspecte i per nosaltres això és inhumà.
El nostre parer la celebració del Pacte responia a una operació de maquillatge i de distracció davant la proliferació de casos de corrupció i el pas per la Comissió d’Investigació de la gestió, en l’àmbit sanitari, d’alguns dels principals gestors sanitaris investigats per l’oficina antifrau com el Sr. Ramón Bagó o imputats com el Sr. Josep Prat, pel cas Innova.
El nostre model és un i clar: Sanitat pública, gratuïta, universal, sense exclusió, sense racisme ni sexisme, i la millor manera per proveir-la és la gestió cent per cent pública i única. També animem als treballadors i usuaris de la sanitat pública a seguir amb la lluita en defensa d’aquests principis.”

Manifesta el Sr. Gómez Montero:
“Es una moción difícil, porque no les falta razón cuando enumeran todos esos puntos que el Partido Popular quiere cargarse, primero la sanidad pública, es obvio. De hecho, no hace falta que el Partido Popular quiera cargarse la sanidad pública, porque el Partido Socialista ya se la cargó con el Sr. Zapatero, con lo cual, lo que queda es el remate del muerto, las acuchilladas al muerto. Pero eso no invalida que en un 95% de la moción estamos a favor. Pero hay ahí es pero, ese 5% que hay que matizar.
Es como antes, cuando en algo coincidimos, 100% raro, normalmente ocurre esto, un 70, un 80 y cuando es, como en este caso, un 95% dices poner la coletilla para que uno no pueda estar en el mimo bando. Y eso nos alegra, a nosotros nos alegra no estar en el mismo bando. No nos gustaría estar en el bando que ha destruido España durante décadas.
Dicho esto, ¿cuál es ese 5% que no podemos compartir de ninguna manera?, pues no podemos compartir de ninguna manera que ustedes pretenda: sanidad gratuita, universal, para todos, para las personas, para los pájaros, para los animales, para todos. Bien, la sanidad gratuita i universal, bien. Sepan una cosa, la sanidad gratuita es mentira, nunca lo ha sido, todos los que se sienta allí, los que se sientan en sus casas pagan la sanidad, pagan impuestos por la sanidad y si no los pagan serán porque no pagan impuestos, será porque trabajan en B. Pero todos y cada uno de los ciudadanos de este país pagan impuestos, pagan por la sanidad.

¿Para quien es la sanidad gratuita?, pues para todos esos que están fuera del sistema, para todos esos que trabajan defraudando a España, y en ese sentido que tengo que decir que hay siete millones reconocidos de inmigrantes en España, pero que sólo cotiza millón y medio. ¿qué ocurre con los otros?, pues para esos si que es gratis la sanidad. Evidentemente, que para esos si que es gratis la sanidad. Pero no sólo es gratis es que usted se la está pagando y la está pagando al doble, si usted pagara por los impuestos que le pertenecen deberían tener un servicio acorde, pero no, la sanidad está quebrada. Porque es sencillo, si en una caja, en una caja –vamos a dibujar el ejemplo- en una caja hay diez monedas de recurso y de golpe hay para repartir entre veinte o treinta, es evidente que no es sostenible. Con lo cual, cuando se dice así, muy a la alegría, sanidad gratuita para todos, oiga, un poco de coherencia, de seriedad, que no se lo cree, que no estamos en elecciones para se nos intente engañar como hacen cada cuatro años, que eso no se lo cree nadie, seamos coherentes, lo que ocurre es que también hay un poco de incoherencia en esta ley del PP, resulta de que hay españoles que han estado toda su vida pagando impuestos, con esta ley se van de España cinco meses a buscar trabajo a cualquier otro rincón del mundo donde les deje la oportunidad de hacerlo, y cuando vuelven pues ya están sin sanidad, que curioso, ¿no?; o cuando se van a ese país de destino se han quedado sin sanidad, pues a eso si que nos oponemos directamente, radicalmente, de estos nadie se acuerda: de los españoles que se tienen que ir de España porque se están poniendo las cosas aquí muy mal, o porque las habéis puesto muy mal, de estos nadie se acuerda. Bien que habláis –y menciona SOS Racismo- recordarles que estamos a favor de qué cualquier ilegal de esos violentos que acaban de asaltar la valla tenga sanidad gratuita para que ocurra un efecto llamada y vengan trescientos más violentos cada día a saltar la valla, esos si que los recordáis, pero no os acordáis de todos esos españoles, jóvenes, emprendedores, que están hartos, que ven el futuro negrísimo –y no hablo con eufemismo- ven el futuro negro de verdad y se tienen que ir de España porque habéis destrozado el porvenir de España, y de estos no habláis. Y estos sí están perdiendo la sanidad. Y esta ley que hace el PP, injusta, radicalmente injusta, los deja fuera de la sanidad.


Entonces, como aquí también se ejerce la dictadura del tiempo, del reloj, y tendría para hablar mucho en este tema. Es difícil nuestro posicionamiento, ya que en un 95% estamos a favor, incluso echamos a faltar ese punto que os olvidáis de los españoles que pierden el acceso a la sanidad cuando se van de España; y nos sobra ese punto en el que le queréis regalar los recursos de todos los ciudadanos a los inmigrantes. Y no es por una cuestión de egoísmo o de racismo, es por una cuestión de sentido común, es una cuestión de sentido común, que estamos en crisis, que el dinero no sobra en España. Que lo que hay que hacer es racionalizar los recursos y ustedes quiere seguir reventando la Seguridad Social, si está más que quebrada, es que no se dan cuenta, ¿en qué mundo viven, son ustedes parte de esos ciudadanos que tienen que llegar a fin de mes de cualquier forma y paga impuestos?, o ¿son ustedes parte de esos ciudadanos que se sientan aquí a vivir la vida y esperando que bueno, que ya acabe el temporal porque nosotros ya tenemos un salario fijo...”

Recorda el Sr. Esteve Serrano:
“Sr. Montero, vaya finalizando, es que la dictadura del reloj tiene un verdugo y me toca hacerlo a mí.
Sra. Sáez, tiene la palabra.”

Precisa el Sr. Gómez Montero:
“No hemos emitido el voto, el voto es importante, ¿no? señor verdugo. Para no alargarnos y el señor verdugo pueda hacer su trabajo en paz ... vamos a votar a favor y me cuesta, y me cuesta votar a favor por el punto que ustedes ponen de la inmigración, pero por encima de la inmigración están los españoles [Li recorda el Sr. Serrano ‘Sólo era el posicionamiento Sr. Montero, se le ha acabado el tiempo] y esos españoles que se quedan sin... [li torna a repetir el Sr. Serrano ‘Sr. Montero, solo era el posicionamiento del punto, se le ha acabado el tiempo’] votamos a favor con una pinza en la nariz.”

Intervé la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“En esta moción de ICV-eUiA dice que hemos vulnerado la universalidad excluyendo a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario.
Miren ustedes, lo que sí hemos hecho, porque era necesario, es mejorar el procedimiento que da acceso a la asistencia sanitaria, un procedimiento que va a dar garantías de buen uso del sistema y con el que vamos a poner fin al descontrol que se había generalizado al repartir indiscriminadamente tarjetas sanitarias a todo el mundo sin examinar siquiera si se daban los requisitos legales establecidos, simplemente con el empadronamiento en nuestro país.
Ustedes saben que ese tipo de cuestiones es lo que ha provocado que la sanidad pública según el informe del Tribunal de Cuentas haya dejado de percibir más de 1.000 millones de euros en un año en atenciones médicas que deberían haber sido pagadas por otros países o por otras personas.
Por tanto, lo que hemos hecho es poner un poco control en la situación. No puede ser que todo el mundo por el hecho de empadronarse en nuestro país tenga derecho a la tarjeta sanitaria.
Como usted bien sabe, se había producido un abuso llamado turismo sanitario, que llegaba hasta el punto de que había algunas personas europeas, probablemente con mayor nivel económico que muchísimos españoles, que venían a nuestro país, sacaban la tarjeta sanitaria española, con ella volvían a su propio país, se operaban o se curaban y nos pasaban la factura a España. Ustedes saben perfectamente que eso ha pasado porque está en el informe del Tribunal de Cuentas.
Ningún ciudadano extranjero aunque se encuentre en situación irregular, dejará de ser atendido, ni se le dejará de atender un proceso en fase activa y ningún menor de 18 años, ninguna embarazada y ningún parto quedará fuera de cobertura, pero lo que en ningún caso podrá ocurrir es la obtención de derechos futuros, como ocurría hasta ahora, por el mero hecho de obtener una tarjeta sanitaria a través del empadronamiento.
Los mismos derechos y deberes que tienen los españoles dentro y fuera de España, son los que se aplicarán a los extranjeros, como ocurre en el resto de los países de la Unión Europea. Se contemplan algunas medidas muy necesarias como es el caso de la capacidad de mejorar el control de aseguramiento de las personas atendidas en España, fundamentalmente de aquellos extranjeros que tienen seguro privado o seguridad social en su país de origen y que han originado un agujero de casi 1.000 millones de euros.
Les aseguro que ningún ciudadano se va a quedar sin asistencia sanitaria básica en España porque así lo dice el decreto-ley que ustedes tanto critican y porque lo garantiza la Constitución Española, y decir lo contrario no se corresponde con la realidad. Lo que no puede ser es que se trate de equiparar los derechos de los ciudadanos, de los inmigrantes, de las personas que vienen de manera legal a nuestro país con los de las personas que están en una situación irregular.
Se nos acusa de que hemos dejado también de incluir a ciertas personas. No sé si a ustedes les parece una exclusión el que los mayores de 26 años tengan derecho a una tarjeta individual para ellos.
Yo no creo que dejar de ser beneficiario de tus padres y tener una tarjeta individual sea no tener acceso a la sanidad. Lo cierto es que las personas mayores de 26 años pueden tener acceso a su propia tarjeta.
Francamente, nos preocupa la demagogia en relación con estas medidas porque puede crear incertidumbre entre los ciudadanos y con la cuestión de la sanidad, no deberíamos jugar.
Nuestro voto, por supuesto, será contrario.”

Manifesta el Sr. Carles Combarros:
“Permeti’m expressar el meu astorament, estem parlant de dos temes completament diferents. Hi han interpretacions múltiples de lo que aquí se presenta però jo els he de confessar que entenc les raons del per què Gent de Gramenet ha fet la intervenció que ha fet, Iniciativa i Esquerra Unida ha fet la intervenció que ha fet; Plataforma la seva i el Partit Popular la seva. O aquesta moció és un corta y pega de dos más que se han presentado en otros tantos ayuntamientos y nadie se la ha leído y ha hecho un reflexión final, ni un resumen, ni una síntesis de que es lo que se pide o hi ha mala voluntat al darrere.
Jo us puc llegir, a la gent ens acompanyeu avui, el títol de la moció que diu exactament ‘Moció de rebuig al pacte nacional de salut’ el Pacte nacional de salut està liderat pel Govern de la Generalitat, pel Departament de Salut, compta, no només amb la resta de grups del Parlament de Catalunya, sinó també amb entitats vinculades a l’àmbit de la Salut, professionals, gent a títol particular. Això es el Pacte Nacional de la Salut, des de la Generalitat de Catalunya, de fet el redactat, al gairebé cent per cent –si em permeteu l’expressió molt col·loquial- carrega tintes en contra del Govern de la Generalitat, i això és el que ha llegit el Regidor Xavier Pujols. Això és el que ha llegit ell.
Ara bé, què és el que demana la moció? no demana això, no demana rebutjar el Pacte Nacional de la Generalitat de Catalunya per la Salut, el que demana és rebutjar el canvi de sistema de model sanitari i que comporta –permeteu-me que el tradueixi para entenderlo- Real Decreto Ley 16/2012, la Generalitat de Catalunya no emite reales decretos y esperemos que no emita en el futuro, però això ho fa el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España por eso la Sra. Mari Carmen Sáez ha intervenido defendiendo a ultranza el Gobierno del Sr. Mariano Rajoy –como ya es habitual, tampoco no, como es habitual-; por eso el Sr. Juan Gómez, ha defendido o ha expresado su crítica, no se muy bien que era lo que era, ha expresado su opinión al respecto, i Gent de Gramenet, ha expressat la seva posició al respecte. Jo permeti’m, jo no puc donar suport algo que a mi em fa l’efecte que no s’ha preparat correctament, que no se sap que demanava i, per part de Gent de Gramenet, tampoc no s’ha mirat ben be que és el que es donava suport.
Per tant, sense entrar en més detalls, votarem en contra.”

Intervé la Sra. Laia Tordera, del grup municipal Socialista:
“Nosaltres considerem absolutament necessari un Pacte Nacional per la Salut en el que totes les forces polítiques puguin arribar a un consens que garanteixi, més enllà d’una legislatura, el millor sistema sanitari públic.
En els grans temes calen grans acords i la salut és un dels pilars de la nostra cada vegada més malmesa societat del benestar.
Tot i estar d’acord en un gran pacte, creiem que aquest no pot traspassar unes línies vermelles: la cobertura ha de ser universal, sense excepcions. Aquest és un dret fonamental dels que han de gaudir els nostres ciutadans. No podem permetre que hi hagin persones de primera i de segona i no estem parlant només dels immigrants en situació irregular. Darrerament el Partit Popular ha aprovat unes mesures que deixen fora dels sistema públic de Salut a aquelles persones que estan fora d’Espanya més de 90 dies en un any. Aquest és un dels exemple claríssims a evitar, Sr. Gómez, eh.
L’altre qüestió importantíssima és el finançament, s’ha de garantir amb aquest la qualitat del servei, evitar les retallades, disminuir les llistes d’espera, garantir una cartera de serveis, mantenir els llocs de treball. En definitiva, demanem que s’inverteixin més i millor en salut per millorar la qualitat de vida i garantir la igualtat.
Per aquestes raons i per compartim molt dels arguments de la moció la recolzem tot i estar convençuts que cal trobar aquell pacte en el que tots siguem capaços d’identificar-nos-hi.”

Replica el Sr. Aleix Madrid:
“Perdona Combarros, però per no confondre a la gent, a més del punt que tu has dit, que és un dels acords, que és: ‘rebutjar el que comporta aquest canvi de model del sistema sanitari del Reial Decret [...’, però també hi ha altres acords que diuen: ‘Manifestar el nostre desacord amb el document de bases resultant del treball de la Comissió pel Pacte Nacional de Salut.”

Respon el Sr. Carles Combarros:
“Sr. Madrid jo no el tutejaré com ha fet vostè amb mi ...[Li diuen des de la Presidència el Sr. Serrano “Sr. Combarros, si li sembla anem per ordre.], perdó, té tota la raó, dispensi’m. Sr. Gómez.”

Intervé el Sr. Gómez Montero:
“Sr. Combarros, es que claro, aquí alguno como se cree, la Generalitat puede hacer lo que le venga en gana, la Gene, bueno, la Gene nos roba.
Bien, dicho esto, mi réplica no es a los “lladres del centre d’allà de Barcelona, de la Gene”, no, no mi réplica es al Partido Popular porque me parece lamentable, de muy mala memoria, o de muy malos conocimientos o de fundamentar en la mentira el discurso, hablar de inmigración, “d’arrelament”, de la ley “d’arrelament”, de la tarjeta sanitaria. Pero vamos a ver, si su ídolo de masas, el Sr. José Maria Aznar, es el que hizo la primera ley de extranjería, el que se inventó la ley del arraigo por la cual, precisamente cualquier persona llegaba aquí, se traía a su primo, a sus vecinos, a sus hijos, o a las mujeres que tenían el hombre de tal y llegaba al Ayuntamiento, pedía una tarjeta y se la daban. Si eso es invención del Sr. José Maria Aznar en aras del mercado neoliberal, en aras de que bajara el precio del trabajador autóctono.
Entonces, me parece muy poca vergüenza el hablar aquí de inmigración, de que unos tienen derechos sobre otros, de que ustedes quieren poner orden, pero si el desorden lo han traído ustedes. Si este país más o menos funcionaba, si en cuanto ustedes abrieron las puertas los números se han desbordado. Entonces, correcto que quieran poner orden, pero hagan honor a la verdad i digan: entonamos el mea culpa, Partido Popular abrió las puertas de España porque le interesaba abaratar el coste de la construcción, fomentar el dinero negro en este país, enriquecerse a costa de los españoles y de los extranjeros y regalamos tarjetas sanitarias no sabiendo que luego iba a explotar, no sabiendo que luego iba a explotar y iba a reventar la Seguridad Social de este país y no sabiendo que luego el Sr. Zapatero la remataria, pero entonen el mea culpa. No se inventen, no se hagan ahora censores del orden y de la ley, si son ustedes los que han quebrantado todos esos principios, si son ustedes los que han introducido la mano de obra barata en España con el único afán, con el único afán de recortarles derechos a los trabajadores autóctonos.
Entonces, no nos sirve, no nos vale, no nos engañe, no nos diga ese discurso, que no se lo cree usted, que cuando se acercan elecciones parece ser que a estas latitudes del barcelonés, contagiado del pueblo de al lado, ustedes hablan de inmigración cuando son los culpables de que la inmigración haya entrado en este país sin control ninguno.
Porque mire, se lo digo así, hay partidos que son abiertamente pro-inmigración, por ejemplo los partidos que gobiernan los países nórdicos, pero de una inmigración en orden. Yo radicalmente estoy en contra de esa inmigración mientras hayan españoles que no tengan trabajo. Pero esos partidos que promueven una inmigración en orden por lo menos son coherentes con su discurso. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Mienten, engañan a los ciudadanos y luego pretenden traer la solución a un problema que ustedes mismos han creado. No tienen vergüenza, no le voy a decir facha, como ha dicho esa señora [des de la Presidència li recorden ‘Sr. Montero, ha finalizado su turno de replica’], si señor verdugo [li continuen dient ‘regule su tiempo en cualquier caso. Acepte usted las bromas.’]

Respon la Sra. Ma. Carmen Sáez:
“Sr. Montero, yo le agradecería que se documentara y francamente, me sorprende verle a usted tan nervioso cuando el Partido Popular trata el tema de la inmigración irregular. ¿Qué pasa, qué como ese es el único tema que tiene su partido, nadie más puede hablar de este tema? ¿Es a caso su exclusividad?
Pues nosotros hablamos de todos los temas que competen a la ciudad, no como ustedes que solo tienen un mono tema.
Tenemos los temas que corresponden, cuando corresponden y en función del problema que nos encontramos, no como ustedes
Sr. Montero, si usted va a poner orden en este Ayuntamiento, apañados estamos.”

Manifesta el Sr. Carles Combarros:
“Mirant fer servir un to, el més constructiu possible; Sr. Madrid, la moció me l’he llegida, com dic habitualment, amb molt de carinyo, i el que es demana, tot i que hi han punts que podíem coincidir amb el redactat, no té res a veure amb el que s’exposa: no és el mateix el Real Decreto de Reforma del Sistema Sanitario, tirat endavant pel Partit Popular, per majoria absoluta i per Real Decreto del Viernes, que el Pacte Nacional del Sistema Sanitari per la Salut Pública que s’ha fet intentant que hi hagi el màxim consens, d’on han sortit determinades formacions polítiques, però s’han intentat amb el màxim consens. No tenen res a veure una cosa amb un altre.
El text, del cent per cent del que s’exposa a la moció que vostès presenten no parla del Gobierno de la Nación, però en canvi, el que rebutgen després en la part on piden lo que piden, aquí parlant del Real Decreto.
És un tema prou sensible i prou important com per preparar-s’ho bé, i aquesta és la meva crítica. Des d’aquest Grup Municipal sempre hem fet front a qualsevol tipus de crítica i ens hem posicionat sempre des d’una basant molt pragmàtica i de ciutat. I amb això hem fet crítica també de les retallades de la Generalitat de Catalunya, la reducció pressupostaria i un llarg etcètera. No evitem el debat. Ara, demanem que si s’obre portes a altres debats paral·lels, això es prepari bé; i si volem parlar del Sistema Sanitari, parlem del Sistema Sanitari, perquè si no, el que donarem peu és a enviar missatges que alguns volen enviar i que no ens interessa a cap de nosaltres per la convivència d’aquest municipi.
Per tant, ens hi trobarem en debats com aquests sempre que sigui necessari. No pateixin.”

Intervé el Sr. Xavier Pujols:
“He estat el primer sorprès perquè la moció posa el que posa. Llavors he vist que Plataforma per Catalunya i el PP pensen que s’estava parlant només de la llei que va aprovar el PP per majoria absoluta.
No, la moció parla que és un rebuig al Pacte Nacional de Salut a Catalunya, perquè considerem que aquest Pacte no està d’acord amb el que és una sanitat pública i gratuïta. I no és que la moció, Sr. Combarros, estigui no preparada, sí què està preparada el que passa és que quan estem parlant de salut pública i que volem un Pacte Nacional a Catalunya diferent, també hem de fer menció de que hi ha un Reial Decret que condiciona a aquest possible pacte.
Recordem que també estem en contra d’aquest Reial Decret que condiciona el Pacte Nacional de Salut a Catalunya, i que per cert, no és contra la Generalitat: aquest patrimoni que els Convergents teniu que és la Generalitat, no, és contra el Pacte Nacional que Convergència està impulsant a Catalunya, i fem recordatori a la moció, també aquest Reial Decret que condiciona aquet Pacte. Aclarit.”

[El Sr. Madrid demana una contra rèplica per al·lusions] Jo crec que ha quedat tot prou clar [diu el Sr. Gómez ‘Si han habido alusiones…’] [Diu el Sr. Madrid ‘m’han respost i jo vull el meu torn de rèplica’] Queda una rèplica d’un minut per grup, ¿pot ser?.”

Respon el secretari:
“Això és si hi han al·lusions. Les al·lusions és quan hi ha compromès....”

Replica el Sr. Gómez Montero:
“Hay alusiones a Plataforma por Cataluña,....”

Contesta el Sr. Esteve Serrano:
“Sr. Montero, respecti al Sr. Secretari, deixi que s’expliqui. Tingui una miqueta de calma.”

Respon el Sr. Gómez Montero:
“No sea manipulador.”

Replica el Sr. Esteve Serrano:
“Ah, clar, jo sóc el manipulador. Com a mi m’agrada dir: “que consti en acta que jo sóc el manipulador”. Sr. Secretari”

Clarifica el secretari:
“La normativa preveu que hi hagi un segon torn, que ja s’ha esgotat. Un altra tema és el de les al·lusions, el que passa és que el fet que s’hagi esmentat no vol dir que hi hagi hagut al·lusions.”

Finalitza el Sr. Esteve Serrano:
“Passem al següent punt de l’Ordre del dia. Moltes gràcies Sr. secretari. Aclarit.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal