Siťuvav rrománes Murro Evropako a Šibako Portfólijo Murro ánav-i I angluni trapta e šavourenge khatar e šouv berš ži dešujékhDescargar 417.41 Kb.
Página1/14
Fecha de conversión03.03.2017
Tamaño417.41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Evropakoro Forumo e Romengoro thaj e Phirutnengo

European Roma and Travellers Forum

Forum européen des Roms et des Gens du voyage
Siťuvav rrománes


Murro Evropako a Šibako Portfólijo

Murro ánav-i _________________
I angluni trapta

E šavourenge khatar e šouv berš ži dešujékh
Najisáras naďon but e Finskoske, ká žutindas ame te keras kado projekto

A Šibaki sekcija – www.coe.int/lang

I Rada a Evropaki, ando Štrasburko
© Council of Europe

Kado sas tejle skirime andi románi šib, ká kamlas te avel kado kerdo i Rada a Evropaki.
Pa kodo, sar si mišto skirime kadi keňva, joutálij kodo, ko skirindas la tejle andi románi šib.
Margita Wagner
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2010

© Council of Europe

I Rada a Evropaki taj o Evropako a Šibako Portfólijo (EŠP)

Andi Rada a Evropaki si tranda ejfta thema khatar-o Islando ži Ažerbadžáno. Taj e ternimátura, so bešen ande kadala thema, si sako ávera, naj ečformavi či andi šib či andej sokáša taj či ando phurikanimo.
I Rada a Evropaki kamel te žutij tu te žanes te des páťiv sakones, ko si áver sar tu taj mezij áversar sar tu taj kerel ávera búťa sar tu. Ťiro a Evropako a Šibako Portfólijo si kerdo kadej, te žutij tu te siťos nejve šiba taj te haťáres e ávrenge sokáša.
O EŠP žutij tu kadej te

  • sikavel tuke, so šaj keres andej mindejfejlika šiba

  • haťáres, so trobus te keres, kana kames te siťos e ávrenca rrománes

  • sikavel tuke, so siťos mišto taj so trobus te siťos maj feder


  • te keres ťiri búťi kadej, te les tu sáma, so kames inke sa te siťos

  • te sikaves a siťárdake/e siťárdeske sa, so má žanes te phenes rrománes

  • te kamesa te žas andi áver škola, šaj sikaves ťa nejva siťárdake/ťe nejve siťárdoske, so sa má žanes te phenes rrománesO EŠP žutij ťa siťárďa/tě siťárdes kadej te


  • dikhel, so má žanes te phenes rrománes

  • žutij la/les te gindoj pe, so trobuj tu inke te siťos, taj pala kado te phenel tuke, soske búťa azír keresa, taj kado kerla tusaO EŠP žutij ťa deja taj ťe dades kadej te

    • sikavel lenge, sar žal tuke o siťárimo andi rrománi šib

Skirindas: I Dr. Barbara Lazenby Simpson, Trinity College, Dublin

Andi rrománi šib skirindas: I Mgr. Margita Wagner, Čechicko ripublika

____________________________

Language Policy Division

DG IV - Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

decs-lang@coe.intwww.coe.int/lang

Murro Šibako

PasoMurro fenkípo

Murro ánav-i: _________________________________________


Bešav ando: ___________________________________________
Murre jákha si: ________________________________________
Murre bal si: __________________________________________
Maj feder tecij mange i: ____________________________farba _
O techan, savo kamav maj feder, si: _________________________
Maj feder kamav te kerav: ________________________________
Ávera fejlura pár ma:____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Murre šiba

Khejre vorbinav


Varikana šunav žejnen, sar vorbin __________________


Andi škola vorbinavŽanav te ginav ______________________________

Žanav te skirinav _________________________So má žanav – šunav taj ginav (dikh andi keňva, so bušol “Siťárimasko pláno paj rrománi šib” te kamesa te žanes pa kado maj but)A1 BREAKTHROUGH

A2 WAYSTAGE

B1 THRESHOLD

B2 Vantage

H

AŤÁRAV

Śunav
Haťárav, kana variko vorbij pár ma, pa murro nípo, sar trajij taj so kerav.

Haťárav, kana variko phušel mandar dúj trín vorbi, taj haťárav, kana variko phenel mange, so te kerav.

Haťárav má maj but, so mangel pe mandar te kerav, te sim andi škola.

Haťárav, pa sos vorbij o siťárdo/i siťárdi andi siťárimaski soba taj haťárav dúj trín vorbi, ká si a vorba vi tivo taj vi ágor, vaj haťárav variso, so naďon mišto pinžárav, ká si a vorba vi tivo taj vi ágor.Haťárav sako eďeššo vorba, so mangel pe mandar te kerav, te sim andi škola, haťárav, save si e maj anglune vorbi, kana variko vorbij vaj te ginel pe variso, ká si a vorba vi tivo taj vi ágor, anglaj ávera taj haťárav, pa sos žal o kino, te pinžárav kadala vorbi naďon mišto. Žanav te vorbinav jékh ávresa, má naj kado pháro.

Haťárav pa sos žal o kino, pa so si variso, so si tejle chutildo vaj te variko varbij pa variso, so pinžárav naďon mišto.
Ginav
Žanav te lav sáma e písmenura andi abeceda taj žanav te rakhav murro ánav po papiroši.

Haťárav e vorbi pej cejduli vaj po plagáto, te si kadala vorbi andi siťárimaski soba, taj haťárav dúj trín vorbi, te si skirime variká ando nejvo texto.Haťárav cigno texto, te si pa variso, so naďon mišto pinžárav, taj žanav te lav perdal vorba taj te rakhav kaki taj kaki vorba po papiroši.

Haťárav, kana variko vorbij pa sa, so pecisajlas leske/lake, haťárav, sar-i varikaske taj te kesentij variko varikas, taj žanav te rakhav ávri kecavi vorba, te rakhav, soski vorba phenou palpále, ko phušel mandar pa variso, so si variká skirime ando texto. Žanav vi te lav perdal i maj angluni vorba, diagramura, e fenkípura, save žutina ma te haťárav maj but o texto, savo ginav. Pala kado žanav te skirinav, so šaj keras andi siťárimaski búťi.

Haťárav, pa so si o článko vaj varisoski áver vorba, te si kado andej novini, časopisura vaj po interneto.

Haťárav, kana si andej textura skirime, so gindoj pe kako taj kako žejno, taj pala kado vezetij pe, so gindoj pe, so kerla vaj soske gindura-j les/la.Kadej šaj keres:
A1

A2
Žutin ma but

Žutin ma ek cerra

Khonik či žutij ma

Žutin ma but

Žutin ma ek cerra

Khonik či žutij ma

Šunav

15/9/20__17/10/20__


14/11/20__


18/12/20__


15/2/20__


20/4/20__A1

A2

B1

B2
Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Šunav


Ginav
So má žanav – vorbinav taj skirinav (dikh andi keňva, so bušol “Siťárimasko pláno paj rrománi šib” te kamesa te žanes pa kado maj but)A1 BREAKTHROUGH

A2 WAYSTAGE

B1 THRESHOLD

B2 VantageV

O

R

B

I

N
A
V


Vorbinav jékh ávresaŽanav te phenav rrománes má mišto – lášo-j ťo ďejs, ášu Dejvlesa, av kecavo siveššo, najisárav.

Žanav te phušav taj te phenav palpále vorba, ko phušel mandar dúj trín vorbi.
Žanav te phenav palpále vorba, ko phušel mandar, pa murro nípo, pa murre pajtáša, paj školaki búťi, pa murre koňíčkura taj paj dúj šon, te či sim andi škola, ká či siťárel pe.

Žanav te vorbinav jékh ávrenca.

Žanav te vorbinav pa kodo, te si mange pháro taj sar-i mange.


Žanav šukáres te vorbinav paj škola, pa murro nípo, pa murre ďejsa taj so kamav taj so či kamav.

Žanav te vorbinav e ávrenca pa sos kamav me.

Žanav te phenav pala varikas i vorba inke jekhvar taj žanav te dav la perdal e ávreske.


Žanav te haminav ma andi vorba, kana variko vorbij e ávrenca taj te haťárav, pa so si i vorba, taj te phenav palpále vorba varikaske, ko vorbij kadej, sar siťárdas les/la, taj vorbijas pér leske/late decigňártur leski/laki dej.

Žanav te phenav murri vorba zuráles taj te si musaj te phenav, mír kadej gindoj ma.VorbinavŽanav te phenav dúj trín vorbi, sar mezij murro tájo, ká bešav, žanav te phenav dúj trín vorbi paj žejne, so pinžárav le, no maj feder pa murro nípo.

Žanav te phenav, sar mezij murro nípo, murre ďejsa taj e búťa, save kerav.

Žanav te phenav, sar mezin murre varisave búťa, save kamav te kerav.

Žanav te phenav sa, so lešij ma akánik taj so lešij ma maj pálal.


Žanav te phenav inke jekhvar variso, ká si a vorba vi tivo taj vi ágor, taj kadi vorba šundem vaj pa sos sas o kino, savo dikhlem, vaj pa so si i keňva, savi gindem.

Žanav te phenav, sar mezijas variso, so kerdam amende khejre (o mulatšágo, e Ďejsa, kana avel pi luma cigno šavouro taj kadej varisar), taj žanav te phenav murri vorba taj te phenav vi, mír kadej gindosajvav, taj žanav te phenav, so bízinav ma jekhvar te kerav.Žanav zuráles te phenav, sar mezijas variso, so pecisajlas mange vaj ávrenge taj žanav te phenav, mír sas kado mišto.

Žanav te phenav, pe sos gindoj ma, taj žanav te phenav murri vorba kadej, te haťárel sako, mír kadej gindoj ma.

S
K
I
R
I
N


A

V

Skirinav
Žanav te skirinav, sar bušuvav taj ká bešav.

Žanav te skirinav e vorbi pej fenkípura taj te skirinav tejle dúj trín vorbi paj tábla.

Žanav te skirinav dúj trín vorbi.


Žanav te skirinav e nejve vorbi ande murro Evropako a Šibako Portfólijo taj žanav te skirinav cigno texto pa varisos, so pinžárav (šaj keres kado: so kamav te kerav, kana khejre sim). Žanav te skirinav variso (šaj skiris kado: o pohledo vaj dúj trín vorbi ando ímejlo) murre pajtášoske.

Žanav te skirinav dúj trín vorbi ando lil vaj o ímejlo, dúj trín vorbi, pa sos sas i keňva vaj o kino, žanav te skirinav variso, sar sas mange, kana pecisajlas kako taj kako vaj kana simas katka taj katka, taj žanav te phenav, sar mezijas variso, so pecisajvel mange.

Žanav te skirinav o akársavo texto, no maj feder paj fejlura, save si pa murro trajo.

Žanav te phenav murri vorba, so gindoj ma pa kako taj kako, taj mišto te skirinav sako eďeššo vorba pa kado.
A1

A2

B1

B2
Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Žutin ma but

*


Žutin ma ek cerra

**


Khonik či žutij ma

***


Vorbinav jékh ávresa


VorbinavSkirinav

Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal